Rapportering av desemberlønn som utbetales i januar

kontantprinsippet tidfesting

Når vi nærmer oss årsskiftet dukker ofte dette spørsmålet opp: «Lønn som er opptjent i desember, men først utbetales i januar, skal det være med i a-meldingen for desember eller januar?»

Arbeidsinntekt skal som hovedregel tidfestes etter kontantprinsippet. Det betyr at inntekten skattlegges enten til:

  • det inntektsåret beløpet utbetales eller
  • det tidligere inntektsåret da det er adgang for skattyteren til å få beløpet utbetalt.

Lønn anses utbetalt når arbeidstakeren selv har mottatt pengene eller ytelsen. Dette gjelder både ved kontant utbetaling og overføring til arbeidstaker sin lønnskonto i banken. Arbeidstaker må normalt anses å ha mottatt pengene når han har den juridiske rådigheten over dem.

Kunne fått pengene utbetalt

Forutsetningen for å skattlegge fordelen i et tidligere inntektsår enn det året arbeidstaker faktisk mottar fordelen, dvs lønn utbetalt i januar innrapporteres i a-melding for desember, er at han kunne fått ytelsen tidligere.

Følgende betingelser må da være oppfylt:

  • Avtalt forfallstid må være inntrådt.
  • Arbeidsgiver har erkjent forpliktelsen. Arbeidstaker kan ikke skattlegges hvis arbeidsgiver nekter å utbetale lønn av grunner som arbeidstaker ikke kan rette opp av eget tiltak.
  • Arbeidsgiver er i stand til å utbetale ytelsen. Gjelder det lønn/godtgjørelser, kreves det at arbeidsgiver er betalingsdyktig.

Avtale om utsatt forfallstidspunkt

Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale forfallstidspunktet for en ytelse. Det er også adgang til å inngå avtale om å endre et opprinnelig forfallstidspunkt, hvis dette gjøres før det opprinnelige forfallstidspunktet. Slike avtaler må som utgangspunkt legges til grunn ved skattleggingen. For eksempel kan det i tariffavtale i forbindelse med opphør av arbeidsforhold avtales at feriepenger skal utbetales året etter at arbeidsforholdet opphørte.

Feriepengegrunnlaget

Hovedregelen er altså at lønn som utbetales i januar 2020, selv om den er opptjent i desember 2019, skal være med i a-meldingen for januar 2020. Dette betyr også at lønnen ikke er med i feriepengegrunnlaget for 2019.

Vi ser at mange bedrifter har endret rutiner, og utbetaler lønnen i slutten av desember, istedenfor i begynnelsen av januar. Dette sikrer at ansatte får med desemberlønn i feriepengegrunnlaget for 2019.

Vil du lære mer om regelverk innen lønn og personal?

Bli oppdatert på nye og endrede regler på Regeloppdateringskurs innen lønn og personal.

Les om kurset: Regeloppdatering lønn og personal