Visma Blogg

Kommunesammenslåing – kompetanse må til for å realisere den nye drømmekommunen

Kommunesammenslåing - kompetanse

Mange beslutninger skal tas og mye må på plass ved kommunesammenslåing. Drømmekommunen må bygges på en solid grunnmur av kompetanse. En bærekraftig kommune er en lærende organisasjon.

Rett kompetanse – realiserer drømmen for den nye kommunen?

Kompetanse og menneskelig kapital er det viktigste for å skape gode velferdstjenester.

Du som kommunalsjef eller rådmann skaper en ny bærekraftig kommune – dimensjonert for fremtidens behov gjennom å legge til rette for kompetente medarbeiderne i en lærende organisasjon. Kompetanse er både fagkunnskap, holdninger og utøvende handlinger.

Kompetanse skaper engasjement, mestring og arbeidsglede. Med dette på plass i den nye organisasjonen er du langt på vei til å skape drømmekommunen, fordi du da har solide medarbeidere som skaper den kvaliteten i tjenesten som skal til. Gjennom strategisk og systematisk kompetansebygging utvikles ny felles fagkultur og tjenestene holder høy faglig kvalitet.

Hva er den viktigste kompetansen å få på plass først? Start med det som er lovpålagt.

Kartlegging av hva som finnes i de eksisterende kommunene –
Hva har vi og hva trenger vi av påfyll?

Start med kartlegging av den kompetansen som finnes i de “gamle” kommunene – hva har du/dere tilgjengelig av ulik fagkompetanse i de ulike sektorene for å løse kjerneoppgavene?kommunesammenslåing - kompetanse

Deretter begynner det fremtidsrettede og bærekraftige fokuset i planlegging og gjennomføring av kompetansebyggingen i den nye drømmekommunen. Ta de ansatte med på denne prosessen gjennom tillitsvalgte og verneombud.

Hvilke nye systemer skal den nye organisasjonen ta i bruk? Undersøk mulighetsrommet. Hva finnes på markedet når det gjelder effektiv kompetansebygging. Hvem skal lede disse menneskene og prosessene med bruk av verktøy for å skape det nye tjenesteinnholdet? Vi lever i en verden som krever at vi endrer oss og tilegner oss ny kunnskap fortere – så kompetanse på å tilegne seg ny kunnskap effektivt blir sånn sett avgjørende viktig.

Nye verktøy og systemer skaper ikke noe i seg selv – det er det menneskene i organisasjonen som gjør.

Slik kan kompetansestyring sikre gode tjenester i din kommune

Hvordan skal kompetansebyggingen skje?

I hvilken form skal kompetansebyggingen skje? Digitalt, manuelt og eller med praktiske øvelser?

For å skape den bærekraftige organisasjonen, gjelder det å tenke smart – hva er kvaliteten på den kunnskapen som skal være bærende for den enkelte medarbeider videre og hvordan gjøre det? Hva er kostnadseffektivt når det gjelder kompetansebygging – du må vurdere både innhold og gjennomføring med tidsbruk for å begrense behov for vikar i tjenesten ved gjennomføring.

Se på behovet for grunnkompetanse og videreutdanning – så etterfylle og lage kultur for en lærende organisasjon som er endringsdyktig, og fortsetter å være i utvikling. Plan for vedlikeholdsarbeidet er avgjørende for å holde drømmehuset i den stand du ønsker.

Kommunesammenslåing- hvordan skape en ny bærekraftig kommune?

Ledelse – den viktige kompetansedriveren

For å lykkes med kompetansebygging må du tilsette ledelse. Ledere er den viktigste driveren for å lede både medarbeidere og kompetansebyggingen på vei – og som øverste leder må du også ha fokus hva slags kompetanse som gis lederne i den nye kommunen.

Ledelse i kommunen: Slik lykkes du som leder 

Her finner du hjelp til å lage en god kompetanseplan

0