Gå til hovedsiden

Rett til hjemmekontor?

Kan ansatte kreve å få jobbe på kontoret? Og kan arbeidsgiver legge ned påbud om hjemmekontor?

Hva kan sjefen bestemme om hjemmekontor
Hva kan sjefen bestemme om hjemmekontor

Som hovedregel kan ikke arbeidsgiver pålegge en ansatt hjemmekontor. På den annen side kan heller ikke den ansatte kreve å få utføre arbeid hjemmefra. Arbeidssted skal fremgå av arbeidsavtalen og må som hovedregel respekteres av begge parter.

I en (post-) pandemi-situasjon kan det tenkes unntak fra dette utgangspunktet, slik at arbeidsgiver, i kraft av styringsretten, vil kunne pålegge hjemmekontor i en tidsbegrenset periode.

Ideelt sett bør arbeidsgivere involvere de ansatte og tillitsvalgte, og sammen finne gode løsninger for hjemmekontoret.

I forbindelse med pandemien, må arbeidsgiver også følge med på mer lokale kommunale retningslinjer og påbud om hjemmekontor.

Har du hørt podcasten vår? Sjekk ut RegelPOD!

Hvor finner du hvilke lover og forskrifter som regulerer hjemmekontor?

Arbeidslivet reguleres i hovedsak av arbeidsmiljøloven (LOV-2005-06-17-62) (Arbeidsmiljøloven) og en rekke tariffavtaler. Disse reglene gjelder uavhengig av om arbeidet utføres hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler.

Ved regelmessig bruk av hjemmekontor må partene i tillegg forholde seg til forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715). Forskriften er sist endret med virkning fra 01.07.2022, du kan lese mer om endringene her.

Enkelte HMS-forskrifter kommer også til anvendelse ved regelmessig bruk av hjemmekontor. Dette gjelder blant annet internkontrollforskriften (FOR-1996-12-06-1127) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-1206-1355).

Mange av organisasjonene i norsk arbeidsliv har også implementert i sine avtaler, veiledende europeiske rammeavtaler for fjernarbeid. Blant annet gjelder dette LO og NHO som har utarbeidet retningslinjer for oppstart og praktisering av fjernarbeid basert på nevnte rammeavtale. Disse retningslinjene er ikke rettslig bindende, men kun ment som en frivillig anbefaling til organisasjonenes medlemmer.

Avtale om hjemmekontor

Ved regelmessig bruk av hjemmekontor, følger det av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, at det skal inngås en skriftlig avtale om en løsning for hjemmekontor. Avtalen skal minst inneholde:

 • omfanget av hjemmearbeidet
 • arbeidstid for hjemmearbeidet
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver hvis avtalen er midlertidig
 • forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse med mer
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Hjemmekontorgodtgjørelse fra arbeidsgiver?  

Arbeidsgiver kan utbetale inntil 1850 kroner per år i hjemmekontor godtgjørelse til ansatte som har et eget rom som benyttes til hjemmekontor. Ytelsen er trekkfri og det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Fordelen skal innberettes som: 

 • Utgiftsgodtgjørelse – Annet
 • Trekkpliktig: Nei
 • Grunnlag arbeidsgiveravgift: Nei
 • Godtgjørelse utover 1 850 kroner er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Fordelen innberettes slik:
  • Utgiftsgodtgjørelse – Annet
  • Trekkpliktig: Ja
  • Grunnlag arbeidsgiveravgift: Ja

Utleie av rom i egen bolig

Hvis arbeidsgiver leier et rom i boligen til den ansatte, som kun skal brukes til hjemmekontor, kan det avtales leie på markedsmessige vilkår. Det vil si at leien kan fastsettes til hva en uavhengig tredjemann ville ha betalt i leie for kontoret (til markedsleie). Markedsverdi kan være vanskelig å anslå. I vurderingen av om kontoret har markedsverdi er det viktig hvorvidt kontoret er integrert i boligen eller ikke. Kontor i sokkelen av en enebolig med egen inngang vil ha markedsverdi, mens kontor i en eneboligs soveromsfløy vil neppe ha markedsverdi.

Momenter i vurderingen av om det foreligger en reell leieavtale:

 • Det foreligger en skriftlig leieavtale.
 • Arbeidsgiveren/selskapet har en eksklusiv disposisjonsrett til lokalene.
 • Omfanget av arbeid som utføres for arbeidsgiver/selskapet i lokalene står i forhold til leiekostnadene.
 • Lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren/aksjonæren/deltakeren til boligformål.
 • Lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren/aksjonæren/deltakeren til boligformål.
 • Lokalene er laget spesielt for arbeidsgivers/selskapets formål og kan ikke lett ominnredes til boligformål mv.
 • Arbeidsgiveren/selskapet eier inventar og driftsmidler i lokalene av betydning, eller bruker lokalene som lager i noe omfang.
 • Lokalene brukes av andre som er ansatt hos arbeidsgiveren/selskapet.
 • Lokalene brukes til å motta arbeidsgivers/selskapets kunder eller utlevere varer.
 • Lokalene er markert utad, for eksempel ved skilt, oppføring i telefonkatalog, oppføring på arbeidsgivers/selskapets brevark eller internettsider.
 • Lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtidsarbeid.
 • Arbeidsgiveren/selskapet har ikke annet kontor i området.

En reell avtale om leie av av et rom til hjemmekontor hos den ansatte skal ikke rapporteres i a-meldingen.

Har du hørt om RegelPOD?

I podcasten vår får du kort og direkte en innføring i nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett.

Ja, jeg vil sjekke ut RegelPOD!

Mest populære