Gå til hovedsiden

Hjemmekontor?

Som utgangspunkt og hovedregel kan ikke arbeidsgiver ensidig pålegge en ansatt hjemmekontor uten videre. På den annen side kan heller ikke den ansatte kreve å få utføre arbeid hjemmefra.

Hva kan sjefen bestemme om hjemmekontor
Hva kan sjefen bestemme om hjemmekontor

Kan du kreve å få utføre arbeid fra kontoret eller kan arbeidsgiver kreve at du jobber fra hjemmekontor?

Som utgangspunkt og hovedregel kan ikke arbeidsgiver ensidig pålegge en ansatt hjemmekontor uten videre. På den annen side kan heller ikke den ansatte kreve å få utføre arbeid hjemmefra. Arbeidsted skal fremgå av arbeidsavtalen og må som hovedregel respekteres av begge parter.

I en pandemisituasjon kan det tenkes unntak fra dette utgangspunktet, slik at arbeidsgiver i kraft av styringsretten vil kunne pålegge hjemmekontor i en tidsbegrenset periode.

Idellt sett bør arbeidsgivere involvere de ansatte og tillitsvalgte, og sammen finne gode løsninger for hjemmekontoret.

Har du hørt podcasten vår? Sjekk ut RegelPOD!

I forbindelsem med coronapandemien, må arbeidsgiver også følge med i forhold til mer lokale kommunale retningslinjer og påbud om hjemmekontor.

Arbeidstilsynet har også gitt gode råd til arbeidsgivere som har innført hjemmekontorløsninger.

Hvor finner du hvilke lover og forskrifter som regulerer hjemmekontor?

Arbeidslivet reguleres i hovedsak av arbeidsmiljøloven (LOV-2005-06-17-62) (Arbeidsmiljøloven) og en rekke tariffavtaler. Disse reglene gjelder uavhengig av om arbeidet utføres hjemmefra eller i arbeidsgivers lokaler. Ved regelmessig bruk av hjemmekontor må partene i tillegg forholde seg til forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem (FOR-2002-07-05-715). Enkelte HMS-forskrifter kommer også til anvendelse ved regelmessig bruk av hjemmekontor – dette gjelder blant annet internkontrollforskriften (FOR-1996-12-06-1127) og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (FOR-2011-1206-1355).

Mange av organisasjonene i norsk arbeidsliv har også implementert i sine avtaler, veiledende europeiske rammeavtaler for fjernarbeid. Blant annet gjelder dette LO og NHO som har utarbeidet retningslinjer for oppstart og praktisering av fjernarbeid basert på nevnte rammeavtale. Disse retningslinjene er ikke rettslig bindende, men kun ment som en frivillig anbefaling til organisasjonenes medlemmer.

Coronasituasjonen innebærer økt bruk av hjemmekontor, noe som igjen bringer med seg nye rettslige problemstillinger. Deler av regelverket vi har om hjemmekontor er rundt 20 år gammelt og er nok delvis utdaterte for å regulere dagens arbeidsliv. Arbeids- og sosialdepartementet sammen med partene i arbeidslivet har på denne bakgrunn satt i gang et arbeid med å gjennomgå reglene. Du finner mer om dette arbeidet her.

Avtale om hjemmekontor

Ved regelmessig bruk av hjemmekontor, følger det av forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, at det skal inngås en skriftlig avtale om hjemmkontorløsning. Avtalen skal minst inneholde:

 • omfanget av hjemmearbeidet
 • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • For hjemmearbeid i tråd med nevnte forskrift gjelder mer fleksible og enklere bestemmelser om arbeidstid. Blant annet angis alminnelig arbeidstid til 40 timer pr uke og pålagt arbeid utover dette skal være overtidsarbeid. Det stilles ingen vilkår for at overtid kan benyttes.
 • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver dersom avtalen er midlertidig
 • forventet varighet
 • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv
 • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
 • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
 • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Hjemmekontorgodtgjørelse fra arbeidsgiver?  

Arbeidsgiver kan utbetale inntil 1 850 kroner pr år i hjemmekontor godtgjørelse til ansatte som har et eget rom som benyttes til hjemmekontor. Ytelsen er trekkfri og det skal ikke beregnes arbeidsgiveravgift. Fordelen skal innberettes som: 

Utgiftsgodtgjørelse – Annet

Trekkpliktig: Nei

Grunnlag arbeidsgiveravgift: Nei

Godtgjørelse utover 1 850 kroner er trekkpliktig og skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Fordelen innberettes slik:

Utgiftsgodtgjørelse – Annet

Trekkpliktig: Ja

Grunnlag arbeidsgiveravgift: Ja

Utleie av rom i egen bolig

Hvis arbeidsgiver leier et rom i boligen til den ansatte som kun skal brukes til hjemmekontor, kan det avtales leie på markedsmessige vilkår. Det vil si at leien kan fastsettes til hva en uavhengig tredjemann ville ha betalt i leie for kontoret (til markedsleie). Markedsverdi kan være vanskelig å anslå. I vurderingen av om kontoret har markedsverdi er det viktig hvorvidt kontoret er integrert i boligen eller ikke. Kontor i sokkelen av en enebolig med egen inngang vil ha markedsverdi, mens kontor i en eneboligs soveromsfløy vil neppe ha markedsverdi.

Momenter i vurderingen av om det foreligger en reell leieavtale:

 • Det foreligger en skriftlig leieavtale.
 • Arbeidsgiveren/selskapet har en eksklusiv disposisjonsrett til lokalene.
 • Omfanget av arbeid som utføres for arbeidsgiver/selskapet i lokalene står i forhold til leiekostnadene.
 • Lokalene kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren/aksjonæren/deltakeren til boligformål.
 • Lokalene har sanitæranlegg som kan nås uten å gå gjennom rom som benyttes av arbeidstakeren/aksjonæren/deltakeren til boligformål.
 • Lokalene er laget spesielt for arbeidsgivers/selskapets formål og kan ikke lett ominnredes til boligformål mv.
 • Arbeidsgiveren/selskapet eier inventar og driftsmidler i lokalene av betydning, eller bruker lokalene som lager i noe omfang.
 • Lokalene brukes av andre som er ansatt hos arbeidsgiveren/selskapet.
 • Lokalene brukes til å motta arbeidsgivers/selskapets kunder eller utlevere varer.
 • Lokalene er markert utad, f.eks. ved skilt, oppføring i telefonkatalog, oppføring på arbeidsgivers/selskapets brevark eller internettsider.
 • Lokalene er i bruk i vanlig arbeidstid og ikke bare ved overtidsarbeid.
 • Arbeidsgiveren/selskapet har ikke annet kontor i området.

En reell avtale om leie av av et rom til hjemmekontor hos den ansatte skal ikke rapporteres i a-meldingen.

Har du hørt om RegelPOD?

I podcasten vår får du kort og direkte en innføring i nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett.

Ja, jeg vil sjekke ut RegelPOD!

Mest populære