Kan jeg omdanne mitt ENK til AS skattefritt nå i 2012?

Revisorfritaket for små AS fra 1. mai 2011 og reduksjon av kravet til aksjekapital fra 100 000 til 30 000 kroner fra 1. januar 2012 har gjort det mer aktuelt for innehavere av enkeltpersonforetak å omdanne virksomheten til eget aksjeselskap.

Et enkeltpersonforetak (ENK) kan faktisk omdannes til aksjeselskap AS uten at omdanningen får skattemessige konsekvenser.

Det store spørsmålet for mange nå vil være: Kan dette gjøres allerede i 2012?

Her er svaret ja.


Minst 80 prosent av aksjekapitalen
AS-et må overta den næringsdrivendes ligningsmessige inngangsverdier på nærings- og finansaktiva som blir overført til selskapet.

Innehaveren av enkeltpersonforetaket må (eventuelt sammen med ektefelle) tegne minst 80 prosent av aksjekapitalen i det omdannede selskapet og ha en tilsvarende andel av stemmeretten.

Inntil 20 prosent av aksjene – med tilsvarende stemmerett – kan tegnes av eierens arvinger eller andre med særlig tilknytning til virksomheten.


Omdanning innen 1. juli
Overgang til selskapsligning foretas med virkning fra 1. januar i inntektsåret. Det er imidlertid krav om at et AS må være stiftet og melding sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli i inntektsåret.

Merk! Det innebærer at omdanningen fra enkeltmannsforetak til AS må foretas innen 1. juli 2012 for å få virkning fra inntektsåret og regnskapsåret 2012.

I et AS er ansvaret for aksjonærene i utgangspunktet begrenset til aksjeinnskuddet (minimum 30 000 kroner). Det er den selskapsformen som gir minst risiko. I ENK er innehaveren ansvarlig for alt.


Stor risiko eller store overskudd
Men det er viktig å være klar over at det ikke uten videre er lurt at et ENK omdannes til AS.

En slik omdanning vil i første rekke være hensiktsmessig der et ENK driver en virksomhet med stor risiko, høy omsetning og betydelige overskudd, har ansatte, eller driver virksomhet med store verdier i varige driftsmidler eller med lånefinansiering.


Ikke omdanning av AS til ENK
Det er altså liberale regler skattemessig for den som ønsker å gjøre et firma om fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap.

Er det snakk om å gå den andre veien, altså gjøre et AS om til et enkeltpersonforetak, blir det helt andre regler.

AS-et må oppløses, med likvidasjonsbeskatning for aksjonæren(e).

Innehaveren står fritt til å opprette sitt ENK når det måtte være, og også til å sette inn gjenværende (og beskattede) midler etter likvidasjonen inn i ENK-et når og i den grad det måtte passe.

Kilde: Beste selskapsform

Av Otto Risanger

0