Skip to main content

Regler for innreiserestriksjoner og sykepenger

Stortinget har vedtatt å innføre en ny kompensasjonsordning for arbeidstakere som ikke kommer seg på jobb i Norge på grunn av strenge innreiserestriksjoner.

Innreiserestriksjoner og sykepenger
Reglene for innreiserestriksjoner og sykepenger

Berørte arbeidstakere får en kompensasjon på 70 prosent av sykepengegrunnlaget, begrenset opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å forskuttere denne kompensasjonen til arbeidstaker. NAV vil deretter refundere beløpet til arbeidsgiver.

Ordningen gjelder fra 29. januar da innreiseforbudet ble innført, og skal vare så lenge innreiseforbudet for arbeidstakere gjelder. Du kan lese hele regelverket her.

Jeg vil abonnere på Regelnytt!

Hvem har rett til sykepenger ved innreiserestriksjoner?

Retten til sykepenger gjelder for arbeidstakere som er medlemmer av folketrygden, og som var ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og hadde påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.

Retten gjelder dersom arbeidstaker må være borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien, og ikke mottar andre offentlige ytelser som skal dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode.

Har arbeidstakere avsluttet et arbeidsforhold etter innreiserestriksjonene startet, så gjelder retten til sykepenger for perioden fra 29. januar 2021 og fram til arbeidsforholdet ble avsluttet.

Les også: Corona: Nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger

Vilkår for rett til sykepenger

Arbeidstaker må oppfylle kravet til opptjeningstid i folketrygdloven § 8-2 for å ha rett til sykepenger etter de nye bestemmelsene. Skjæringstidspunktet for vilkåret om opptjeningstid er det tidspunktet vedkommende skulle gjenopptatt arbeidet i Norge.

Retten til sykepenger gjelder bare når fraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt, og vil falle bort dersom arbeidsforholdet avsluttes.

Når det skal vurderes om arbeidstaker har rett til sykepenger, er det en rekke av de ordinære vilkårene for sykepenger som det ikke skal tas hensyn til. Dette gjelder kravet til arbeidsuførhet i folketrygdloven § 8-4, kravet til dokumentasjon i form av legeerklæring i § 8-7, oppfølging mv. i regi av Arbeids- og velferdsetaten § 8-7a og arbeidstakers medvirkningsplikt etter § 8-8.

Fravær fra arbeid på grunn av innreiserestriksjonene medfører ikke at arbeidsforholdet anses som avbrutt etter folketrygdloven § 8-15 andre ledd.

Viktig om antall sykepengedager

Sykepenger man mottar etter disse reglene skal ikke telle med i antall sykepengedager etter folketrygdloven § 8-12, og kan gis uavhengig av om arbeidstaker i utgangspunktet har brukt opp sykepengedagene sine uten å ha opptjent seg rett til nye sykepenger fra trygden.

Kompensasjonsnivå og beregning av sykepengene

Sykepenger gis med 70 prosent av sykepengegrunnlaget etter folketrygdloven. Sykepengene skal beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Skjæringstidspunktet for beregningen er 29. januar 2021.

Utbetaling av sykepenger og refusjon

Arbeidsgiveren skal forskuttere og utbetale sykepengene og kan kreve refusjon fra trygden.

Refusjonskravet kan innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram.

For å få refusjon må arbeidsgiveren bekrefte at personen det søkes om refusjon for, har tapt inntekt på grunn av innreiserestriksjoner, og at vilkåret om opptjeningstid i folketrygdloven § 8-2 er oppfylt.

En arbeidsgiver som har utbetalt lønn slik at en arbeidstaker ikke har tapt inntekt, kan kreve refusjon tilsvarende det arbeidstakeren ville hatt krav på i sykepenger etter dette kapittelet.

Dersom en arbeidsgiver i strid med regelverket ikke utbetaler sykepenger etter de midlertidige reglene i forskriften, skal trygden utbetale sykepengene til arbeidstaker.

Noen kan nektes sykepenger 

Personer som bryter nasjonale myndigheters reiseråd, kan nektes sykepenger etter kapittel 3A i den midlertidige forskriften.

Ferie

Det utbetales ikke sykepenger under lovbestemt ferie. Dersom ferien omgjøres i samråd med arbeidsgiveren, kan det utbetales sykepenger. Hvis ferie skal omgjøres, må det gjøres i enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Ingen av partene kan kreve dette.

Arbeidstaker har ikke rett på feriepenger på utbetalinger av sykepenger som utbetales på grunn av innreiserestriksjoner.

Søke om refusjon fra NAV

NAV har nå lagt ut mer informasjon om hvordan arbeidsgiver søker refusjon. De personene i virksomheten som har lov til å sende inntektsmelding, kan også sende refusjonskrav.

I søknadsskjemaet legger arbeidsgiver inn periode og det månedlige beløpet den ansatte vanligvis ville fått, under normale forhold.  Sykepengene skal beregnes etter folketrygdloven § 8-28. Les mer om hvordan du beregner månedsinntekten her.

NAV regner ut sluttsummen og avkorter til 70 prosent.

Innberetning i a-meldingen

Forskuttering av sykepenger ved innreiserestriksjoner innberettes i a-meldingen på samme måte som ordinære sykepenger. For ansatt med fast lønn innberettes det som “Kontantytelse – Fastlønn” for timelønnede “Kontantytelse – Timelønn”.

Vær oppmerksom på at NAV ikke refunderer feriepenger av denne ytelsen. Du må derfor lage en ny lønnsart som ikke genererer feriepengegrunnlag hvis arbeidsgiver ikke skal ta kostnaden med feriepenger på disse sykepengene.

Arbeidsgiveravgift

Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av sykepenger som arbeidsgiver har forskuttert til arbeidstaker. Fritaket gjelder så langt arbeidsgiver får refusjon for utbetalte sykepenger. I den måneden arbeidsgiver får refundert sykepengene, skal arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget reduseres med samme beløp som refunderes fra NAV. Dette gjøres på samme måte som ved refusjon av “ordinære sykepenger”.

Alltid oppdatert?

Det kan du være! I nyhetsbrevet Regelnytt, som vi sender ut annenhver uke, får du alltid siste nytt innen lønns- og personalfaget:

Meld deg Regelnytt på her

Most popular