Gå til hovedsiden

«Ikke mottatt faktura»: Hvem har ansvaret når inkassovarsel ikke kommer frem?

Er skyldneren fritatt for å betale omkostninger hvis fakturaen eller inkassovarselet ikke er mottatt? Hva sier inkassoloven?

inkassovarsel

Er skyldner fritatt for å betale omkostninger hvis fakturaen eller inkassovarselet ikke er mottatt?

Hva sier inkassoloven?
Av inkassoloven framgår det at varselet må være avsendt, men loven stiller ikke vilkår om at det skal være mottatt. At ordlyden er bevisst valgt, framgår av forarbeidene til loven, der det i Ot.prp. nr. 2 (1987-88) på side 57 blant annet heter:

«Departementets forslag innebærer at skyldneren får risikoen for forsinkelser i postgangen og for at varslene i det hele kommer fram. (… dette vil kun gjelde dersom varsel er avsendt på en betryggende måte, til en adresse hvor det er god grunn til å regne med å nå skyldneren. (…) det må normalt anses tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som skyldneren har oppgitt til fordringshaveren. Er ingen adresse oppgitt, må det normalt anses tilstrekkelig å sende varselet til den adressen som er registrert av Folkeregisteret.»

Dette betyr i praksis at dersom både faktura og inkassovarsel er betryggende avsendt til korrekt/registrert adresse, er ikke skyldner fritatt for å betale omkostninger/inkassosalær. Det gjelder selv om fakturaen/varselet ikke er mottatt av skyldner.

Eksempel fra Inkassoklagenemnda
Spørsmålet er ved ulike anledninger behandlet i Inkassoklagenemda. I sak nr. 104–04 ble det stilt spørsmål ved om «det er tilstrekkelig bevis for at faktura og inkassovarsel er betryggende sendt ved å framlegge rekonstruert kopi av faktura og å vise til utskrift av datasystem der det framgår at inkassovarsel er sendt.» Her gjaldt kravet inkassokostnader på kr. 265, halvt salær, for inkasso i forbindelse med abonnement hos en teleoperatør. Klageren hevdet at han ikke hadde mottatt faktura eller inkassovarsel. Innklagede framla en rekonstruksjon av fakturaen, samt utskrift av en datalogg fra fordringshaver som bevis for at faktura og inkassovarsel var betryggende avsendt. Det var ingen uklarheter med hensyn til adresse.

Konklusjonen i saken ble klinkende klar:
«Klagen gis ikke medhold.»

Skyldneren har ansvaret
Vedtaket over plasserer ansvaret hos skyldner når faktura og inkassovarsel er sendt per post til korrekt adresse. En annen løsning ville blitt uholdbar for enhver fordringshaver som fakturerer kundene sine ved bruk av Posten.

Trenger du hjelp med å redusere tap på kundefordringer og få en bedre likviditet?
Visma Financial Solutions tilbyr tjenester som dekker hele innfordringsprosessen og du velger selv hvor mye du vil sette bort til oss.

Les mer på Visma.no eller ring oss på telefon 815 51 845.

Tekst: Lisa Skoglund

 

 

Mest populære