Hvordan velge riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten?

Lønnskoder erstattet av lønnsbeskrivelser

Hvorfor er det viktig å velge riktig lønnsbeskrivelse ved registrering av lønn? Med innføringen av a-ordningen ble lønnskodene erstattet av lønnsbeskrivelser. Tidligere lt-kode 111-A er nå fordelt på 14 lønnsbeskrivelser.

I a-meldingen rapporterer arbeidsgiver inntekts- og arbeidsforholdsopplysninger hver måned. Skatteetaten, NAV og Statistisk Sentralbyrå (SSB) har derfor til enhver tid oppdaterte opplysninger. Dette har blant annet medført at NAV i større grad enn tidligere har avdekket svindel med dagpenger.

Lovendring i 2017

I løpet av 2017 vil trolig en lovendring tre i kraft som vil innebære at NAV bruker rapporteringen fra de tre siste a-meldingsmånedene som grunnlag for beregning av sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger mv. Dette vil medføre økte krav til korrekt rapportering fra arbeidsgiver. Flere arbeidsgivere har allerede merket at feil bruk av lønnsbeskrivelsen «kontantytelse-annet» kan få konsekvenser.

Det kan være lurt å gå gjennom lønnsartene og sjekke at du bruker riktige lønnsbeskrivelser og rapporteringen i a-meldingen er korrekt. Vi ser at det kan være utfordrende å finne den riktige lønnsbeskrivelsen til kontante ytelser som tidligere ble rapportert i lt-kode 111-A.

 

Her er en oversikt over hvilke lønnsbeskrivelser som er tilgjengelige, og når de som utgangpunkt er ment brukt:

Kontantytelse-fastlønn:
Fastlønn omfatter avtalt fast bruttolønn og fast avtalt overtidsgodtgjørelse. Lønn til prosentlønte og provisjonslønte skal også rapporteres som fastlønn.

Kontantytelse-timelønn:
Timelønn innrapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats. I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her.

Kontantytelse-faste tillegg:
Faste tillegg omfatter for eksempel: b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.

Kontantytelse-uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid:
Her skal tillegg som gis på grunn av forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller – sted. Eksempler på tillegg som skal innrapporteres er skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten.

Kontantytelse-helligdagstillegg:
Skal brukes hvis den ansatte har krav på tillegg til ordinær lønn for arbeid utført på helligdag, for eksempel på 1. og 17. mai. Det er kun tillegget som skal rapporteres under denne lønnsbeskrivelsen.

Kontantytelse-uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid:
Benyttes hvor den ansatte får et uregelmessig tillegg for å være tilgjengelig, men hvor han ikke er på arbeidsplassen. Dette omfatter for eksempel vakttillegg, beredskapstillegg, hjemmevakt mv.

Kontantytelse-bonus:
Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater som for eksempel resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme mv. Prosentlønn, provisjonslønn og akkordlønn er ikke bonus, men skal rapporteres som fastlønn eller timelønn (se over).

Kontantytelse-overtid:
Kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Alle kontante vederlag for overtidsarbeid utover avtalt arbeidstid er å betrakte som overtidsgodtgjørelse. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling.

Kontantytelse-styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv:
Lønnsbeskrivelsen skal brukes både på honorar og godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el.

Kontantytelse-kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse:
Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse.

Kontantytelse-sluttvederlag:
Sluttvederlag er definert som kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver og er ofte avtalt i «sluttpakker». Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling.

Sluttvederlag innrapporteres som hovedregel som lønn uavhengig av om det er en løpende ytelse eller et engangsbeløp. Hvis det foreligger rettskraftig dom som slår fast at oppsigelsen er usaklig eller avskjedigelsen er urettmessig kan erstatning for ikke økonomisk skade utbetales trekkfritt inntil 1,5 G. Innrapporteres da som «kontantytelse – skattefri erstatning».

Kontantytelse-feriepenger:
Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes. Samlede feriepenger innrapporteres, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn.

Kontantytelse-annet:
Lønnsbeskrivelsen skal i utgangspunktet omfatte alle kontantytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de ytelsene nevnt ovenfor. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at NAV ikke tar med ytelser innberettet på denne lønnsbeskrivelsen ved beregning av sykepenger og foreldrepenger.

Feil rapportering vil kunne medføre lavere refusjon av sykepenger enn forventet og flere henvendelser fra NAV. Hvis NAV i løpet av året får lovhjemmel til å beregne sykepengegrunnlaget basert på a-meldinger vil feil innrapportering kunne medføre at ansattes sykepengegrunnlag blir for lavt.

Kontantytelse-annet:
Riktig å bruke ved refusjon av arbeidsreise, ved refusjon eller godtgjørelse til overtidsmat utover skattefri sats og ved refusjon av elektronisk kommunikasjon uten bilag.

Kontantytelse-trekk i lønn for ferie:
Trekk i lønn for ferie skal for fastlønnende ikke lenger innrapporteres som negativ fastlønn. I 2017 skal det negative beløpet rapporteres som «trekk i lønn for ferie».

 

Lovendringer og oppdateringer av regelverk endrer stadig måten å jobbe på. Ønsker du å lære mer?

Finn ut mer om Regeloppdatering lønn og personal

Karianne er advokatfullmektig med spesialisering i skatterett. Hun jobber med rådgivning innenfor lønn- og skatt, i tillegg underviser hun i juridiske fag på Høgskolen i Lillehammer. Karianne er kunnskapsrik, har god oversikt og formidler lønnsfaget på en systematisk og lett forståelig måte.
Connect with Karianne: