Gå til hovedsiden

Hvordan påvirker renteøkningen din bedrift?

Norges Bank satt opp styringsrenten for første gang siden 2011 med 0,25%. Hvilken konsekvenser får renteøkningen, og hva betyr det for virksomhetene?

Hvilken konsekvenser får renteøkningen?
Hvordan påvirker renteøkningen din bedrift?

Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank, men utlånsrenten (den renten vi kan få fra banken) ligger naturligvis høyere og spørsmålet er hvilke virkninger dette får for nåværende og fremtidige lån.

Om begrunnelsen for økningen og utsiktene fremover sier Norges Bank:

«Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover. Dersom styringsrenten holdes på dagens nivå for lenge, kan priser og lønninger skyte fart og finansielle ubalanser bygge seg videre opp. Da øker risikoen for et kraftig tilbakeslag i økonomien frem i tid.»

Men legger til:

«Usikkerhet om virkningene av høyere renter taler for å gå varsomt frem i rentesettingen…»

Dermed varsler Norge Bank en reduksjon i den forventende rentebanen, det vil si med hvilken frekvens renteendringer antas å komme med fremover. Banken anslår ytterligere to renteøkninger i 2019 med gradvis økning til 2% i løpet av 2021.

Trenger du et regnskapsprogram? Prøv Visma eAccounting gratis i 30 dager.

Hvilke konsekvenser får renteøkningen?

Grovt forenklet fører økt styringsrente til følgende:

  1. Økte markedsrenter
  2. Sterkere kronekurs
  3. Lavere inflasjon gjennom redusert investeringsetterspørsel
  4. Høyere arbeidsledighet og lavere lønns- og prisvekst

Økte markedsrenter

Utlånsrenten fra bankene vil sannsynligvis gå opp og dermed også finansieringskostnadene. Dette kan medføre at man utsetter investeringer og heller velger å spare. På den annen side er det tale om en svak og forventet økning, og siden Norges Bank også varsler om færre økninger i tiden fremover enn det markedet forventet, ser det ikke ut til å være noen risiko for løpske renter i overskuelig fremtid.

Hvorvidt økningen får konsekvenser avhenger naturligvis av behovet for tilført likviditet. Banklån er ikke nødvendigvis den viktigste finansieringskilden.

Figuren nedenfor viser hvordan bedriftene har finansiert sine investeringer de siste fem år.

«Sterkere» kronekurs

Sterkere er satt i hermetegn fordi den nevnte reduksjon i forventet antall økninger faktisk har medført en svakere kronekurs. Dette skjer fordi markedet har priset inn en hyppigere økning fremover i tid. Når det ikke skjer faller kronekursen i stedet.

En svekket kronekurs er positivt for eksportbedrifter som kjøper i NOK og selger i utenlandsk valuta.

Omvendt blir det dyrere for bedrifter som importerer fra utlandet og selger i Norge.

Lavere inflasjon

Med høyere rente vil etterspørselen normalt falle (fordi investeringer med lånt kapital koster mer) og dermed avtar også prisveksten (fordi det er mindre etterspørsel). Som nevnt ovenfor har imidlertid kronekursen falt, og dette kan motvirke et fall i prisveksten. Norges Bank styrer etter et inflasjonsmål på 2%, som banken antar gir uttrykk for en sunn økonomisk vekst.

Høyere arbeidsledighet og lavere lønns- og prisvekst

Redusert etterspørsel fører som hovedregel til lavere produksjon og høyere arbeidsledighet på grunn av overkapasitet. Konsekvensen er dempet lønnsvekst som igjen gir lavere prisvekst.

Hva betyr dette for virksomhetene

Renteøkningen isolert sett vil nok ikke ha så stor innvirkning på den daglige drift. Til det er den for liten. Spørsmålet er om fremtidige renteøkninger vil øke bankenes egne finansieringskostnader (pengemarkedsrenten og myndighetskravet til egenkapital) slik at også utlånsrentene vil ha en merkbar effekt på næringslivet og privatkunder.

Gitt at Norges Bank har varslet en jevn økning frem mot 2021 er det åpenbart at virksomhetenes lånefinansiering vil bli dyrere i fremtiden. Da vil det være desto viktigere å forhandle med egen bankforbindelse eller innhente tilbud fra andre banker, fremfor å bare godta enhver renteøkning banken varsler deg om.

Skaff deg en oversikt over hvilken sikkerhet for lånet du kan stille med. Aktiva kan være pantsatt til annen bank, men er verdien høyere enn sikkerheten er det «ledig plass» for en annen banks lån også.

Innhent alternative tilbud og bruk disse som forhandlingskort mot din faste bankforbindelse. Mange kvier seg for å bytte bank, men bankene vil også gjerne beholde deg som kunde og vil strekke seg om du har gode argumenter.

Behov for kassekreditt? Les mer om kassekreditt fra Aprila bank.

Skrevet av advokat Øystein Vågsether – Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Mest populære