Gå til hovedsiden

Hva innebærer det at avlaster er arbeidstaker?

Avlastere skal som klar hovedregel anses som arbeidstakere, og ikke engasjeres gjennom oppdragsavtaler slik praksisen tidligere har vært i mange kommuner. Hva innebærer det?

Hva innebærer det at avlaster er arbeidstaker? Som leder må du vite hvilket regelverk som gjelder.

Forskrift og særavtale om arbeidstid og lønn for avlastere

Arbeidstakere er blant annet omfattet av arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Lovens arbeidstidsregler kommer i konflikt med hvordan flere avlastningsordninger praktiseres, for eksempel avlastning som går over en hel helg. Derfor er det fastsatt en egen forskrift om arbeidstid for avlastere, som utvider rammene for arbeidstiden. Formålet er at kommunens brukere i størst mulig grad skal kunne få avlastningstjenester som før. I tillegg er det opprettet en særavtale (SGS 1030 – Avlastere) som utfyller forskriften med lønns- og arbeidsvilkår. Både avlastningsarbeid etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 punkt 2 og barnevernloven er omfattet.

KS har utarbeidet rundskriv som omtaler forskriften og særavtalen nærmere.

Det er viktig å understreke at verken forskriften eller særavtalen regulerer hvorvidt en avlaster er arbeidstaker eller oppdragstaker. Denne grensedragningen kan du lese mer om her. Forskriften og særavtalen fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for avlastere som er arbeidstakere. Det er likevel tvilsomt om det fortsatt kan tenkes tilfeller der en avlaster ikke er arbeidstaker.

Er helgeavlastning fortsatt mulig?

Ja, helgeavlastning er fortsatt mulig. Forskriften åpner for at arbeidstiden i en enkelt uke kan være inntil 88 timer, og at en sammenhengende arbeidsperiode kan være 56 timer. Det stilles krav til 16 timers hviletid både før og etter de lengste arbeidsperiodene, men en «arbeidsperiode» kan inneholde både avlasterarbeid og annet arbeid. Dette  innebærer at avlastning over en helg fortsatt er mulig å gjennomføre, også for avlastere som i tillegg har full stilling i samme kommune. I B-rundskriv nr. 5/2017 viser KS til følgende to eksempler:

Eksempel på avlastning i tilknytning til annet arbeid:
En barnehageansatt har 100 % stilling, i tillegg til å være avlaster i samme kommune. Hun slutter arbeidet i barnehagen på torsdag kl. 16, og har 16 timers arbeidsfri frem til fredag kl. 8. Jobber i barnehagen fredag kl. 8-16, og starter avlastning fredag kl. 16. Utfører avlastning i 48 timer, og avslutter avlastning søndag kl. 16. Arbeidstaker må deretter ha minimum 16 timers arbeidsfri, og kan tidligst gå på jobb mandag kl. 8.

Eksempel på avlastning som ikke er i direkte tilknytning til annet arbeid:
En barnehageansatt har 100 % stilling, i tillegg til å være avlaster i samme kommune. Hun slutter i barnehagen torsdag kl. 15 og har 16 timers arbeidsfri frem til fredag kl. 7. Jobber i barnehagen fredag kl. 7-15, og starter avlastning fredag kl. 18. Avlastningen må avsluttes søndag kl. 15 fordi tiden fra fredag kl. 7 til søndag kl. 15 må regnes som en sammenhengende periode da det ikke er daglig arbeidsfri periode i mellom. Arbeidstaker kan gå på jobb mandag kl. 7.

Er ferieavlastning fortsatt mulig?

Da forskrift om arbeidstid for avlastere først kom i 2017, åpnet den ikke for å gjennomføre lengre ferieavlastning for kommunens brukere. Den 1. juni 2019 kom det imidlertid en ny § 12 inn i forskriften. Denne bestemmelsen åpner for at

  • Avlastning kan skje i inntil en uke

En viktig forutsetning er at avlastningen ikke kan være svært belastende for avlasteren. Avlastningen kan for eksempel anses som svært belastende dersom avlaster hyppig får ødelagt nattesøvnen, eller at avlastningen medfører andre uforsvarlige fysiske eller psykiske belastninger. Kommunen er ansvarlig for å gjøre en risikovurdering, og etter dette avgjøre om det er forsvarlig at avlaster har ansvaret i en hel uke sammenhengende.

Videre stilles det som vilkår at avlaster skal sikres tilstrekkelige muligheter for hvile i løpet av perioden, avlaster kan ikke utføre annet arbeid i perioden og avlaster skal sikres en arbeidsfri periode etter at avlastningen er avsluttet.

Hvilken lønn skal avlastere ha?

Arbeidstakere i kommunal sektor følger lønnsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen. Avlastere er imidlertid unntatt fra disse bestemmelsene. Lønnen til avlastere som er arbeidstakere reguleres fullt og helt av særavtalen for avlastere.

Etter særavtalen gjelder en fast timelønn for arbeid som avlaster, som er lik gjennom hele døgnet. For perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019 er denne

  • Minst kr 83 per time for avlaster etter helse- og omsorgstjenesteloven
  • Minst kr 67 per time for avlaster etter barnevernloven

Andre arbeidsrettslige regler for avlastere

Utover de spesielle reglene i forskrift og særavtale, er avlastere omfattet av det samme arbeidsrettslige regelverket som andre arbeidstakere. Som leder bør du blant annet merke deg at:

  • Ny stilling som avlaster skal i utgangspunktet lyses ut på vanlig måte, og søkere skal vurderes etter kvalifikasjonsprinsippet
  • Stilling som avlaster gir ikke i seg selv grunnlag for midlertidig ansettelse, et av vilkårene i arbeidsmiljølovens § 14-9 må være oppfylt
  • Avlaster skal ha skriftlig arbeidsavtale etter reglene i arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6
  • Reglene om hvor mange «røde dager» arbeidstaker kan jobbe på rad etter arbeidsmiljøloven § 10-8 (4) gjelder også for avlaster
  • Avlaster kan ha rett på utvidet stilling gjennom fortrinnsretten (§ 14-3) eller merarbeidsregelen (§ 14-4a)
  • Ferieloven og Hovedtariffavtalen gir avlaster rett på ferie og feriepenger som andre arbeidstakere
  • Bortfaller behovet for avlastning må arbeidsgiver forsøke å finne annet passende arbeid til avlaster, før en går til en eventuell oppsigelse

Avlastning skiller seg på enkelte måter fra annet arbeid, og det kan oppstå utfordringer når avlastere skal «puttes inn i» samme regelverk som andre arbeidstakere. For eksempel er høy grad av brukermedvirkning typisk for avlastningsarbeid. Brukernes vurderinger må derfor ha mye å si blant annet i en egnethetsvurdering ved ansettelse eller i en kvalifikasjonsvurdering ved spørsmål om fortrinnsrett. Vurderingene må tilpasses så godt det lar seg gjøre innenfor regelverkets rammer.

Som leder er det et omfattende regelverk du har ansvar for – har du oversikt?

Gjennom gode systemer, internkontroll og opplæring kan du sørge for at ansatte på alle nivåer praktiserer reglene på lik måte.

Sjekk ut leders juridiske ansvarsområde

 

Veilederen – Kompliserte regler, enkelt fortalt

Veilederen hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. Blant annet er følgende nærmere omhandlet: Reglene om midlertidig ansettelse, arbeidstakeres fortrinnsrett og rett på utvidet stilling etter merarbeidsregelen, bestemmelser om arbeidstid og lønn, samt regler om ferie, sykdom og opphør av arbeidsforhold.

Mest populære