Hva er reglene for permittering?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt fritak fra arbeid og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. I motsetning til ved oppsigelse, består arbeidsforholdet når en ansatt blir permittert, og arbeidstansen er kun midlertidig. Det betyr at den ansatte har rett og plikt til å vende tilbake til arbeidet når permitteringen opphører. Ved oppsigelse har man ikke tilsvarende rettigheter.

Hvis det er overveiende sannsynlig at årsaken til at man permitterer ansatte ikke er forbigående, skal man ikke permittere, men si opp den ansatte.

Når kan man permittere ansatte?

Et vilkår er at det finnes en «saklig grunn som gjør det nødvendig for bedriften». Man har ikke anledning til å permittere ansatte på grunn av arbeidstakers eget forhold, det må være forhold i bedriften.

Typiske tilfeller som oppfyller krav til «saklig grunn», er

  • ordresvikt / innskrenket eller stoppet drift en periode
  • streik i egen bedrift. Om noen ansatte er i streik, og andre ansatte derfor ikke kan jobbe på en rasjonell måte
  • streik i annen bedrift som går utover bedriften din. Et eksempel kan være manglende leveranse av råvarer
  • naturkatastrofer

Hel eller delvis permittering?

Permittering kan enten være opphør av arbeid for en periode (hel permittering), eller reduksjon av daglig eller ukentlig arbeidstid (delvis permittering).

Hva er forskjellen på permisjon og permittering?

Forskjellen er at permittering som regel kommer etter ønske fra arbeidsgiver, mens permisjon er på initiativ eller ønske fra den ansatte.

Hva er forskjellen på permittering og oppsigelse?

En oppsigelse er en permanent avslutning av arbeidsforholdet. En permittering er et midlertidig opphold.

Mange lurer på når det er korrekt å bruke oppsigelse, og når er det korrekt å permittere dine ansatte. Det er avhengig av flere faktorer, som bør vurderes sammen. Hovedfaktoren er selvsagt bedriftens fremtidsutsikter. Hvis man har et realistisk håp om å kunne ta den ansatte inn igjen i  bedriften i noenlunde nær fremtid, vil antakelig permittering være riktig utfall.

Hvilke ansatte skal permitteres først?

Utvelgelsen av hvilke ansatte som skal permitteres, skal være saklig begrunnet og må gjøres på bakgrunn av en helhetsvurdering. I denne vurderingen skal alle relevante momenter tas i betraktning, slik som ansiennitet.

Ved permittering vil det imidlertid ofte være grunn til å fravike ansienniteten, for eksempel om bedriftens behov for å levere varer og tjenester krever bestemte faglige kvalifikasjoner. I praksis kan da en som har vært ansatt lenge bli permittert før en som nylig har blitt ansatt. Dette har blant annet sammenheng med at en permittering, på grunn av sin begrensning i tid, anses å være mindre inngripende for arbeidstakeren enn en oppsigelse.

Når har man ikke lov til å permittere?

Om man ved permitteringstidspunktet med sikkerhet vet at man ikke kan ta vedkommende inn i bedriften igjen, skal man ikke permittere den ansatte. Da skal den ansatte bli oppsagt. Dette selv om både bedriften og den ansatte tenker at det er en fordel – og en mykere avslutning – å bli permittert enn å bli oppsagt.

I tillegg til dette er det alltid et krav til at det foreligger saklig grunn for permitteringen, som nevnt innledningsvis.

Hvor lenge kan ansatte være permittert?

Permitteringsperioden uten lønn er begrenset til 30 uker innenfor en 18-månedersperiode. Når permitteringsperioden på 30 uker er utløpt, må arbeidsgiver igjen betale lønn til den ansatte – og den ansatte må komme tilbake i arbeid.  I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2016 foreslår regjeringen å utvide permitteringsordningen fra 30 til 52 uker. Stortingenet skal behandle forslaget i løpet av denne våren. Les mer om forslaget her. 

Er situasjonen etter permitteringstiden fremdeles at det ikke er arbeid til den ansatte, vil bedriften ofte måtte nedbemanne. Nedbemanning følger de vanlige reglene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven, og det kreves saklig grunn til oppsigelse. I oppsigelsestiden må arbeidsgiver betale ordinær lønn. Les mer om nedbemanning i dette blogginnlegget.

Er du oppdatert på nye regler som kommer innen Lønn & HR neste år?

Vi har laget et webinar som gir deg et kort sammendrag over de viktigste endringene: Webinar – Oversikt over nye regler innen lønn og personal i 2019.

 

Les mer om webinaret her

 

Julianne Habberstad er advokat i Visma Software AS og har jobbet med rådgivning og opplæring av arbeidsgivere siden 2004. Hun er en erfaren foredragsholder innen ulike personalrelaterte og forretningsjuridiske temaer.
Connect with Julianne: