Gå til hovedsiden

Vet du at arbeidsgiver må ha HMS-opplæring?

Arbeidsmiljøloven stiller krav til at virksomhetens øverste leder skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne opplæringsplikten er personlig.

HMS-opplæring
HMS-opplæring

Med arbeidsgiver menes virksomhetens øverste leder. Denne opplæringsplikten er en personlig plikt og kan ikke delegeres til andre. Bakgrunnen for at denne plikten hviler på bedriftens øverste leder er at det er der beslutningene tas, og at den som tar beslutninger også bør ha kjennskap til aktuelle problemstillinger på HMS-området.

Kravet hjemles i arbeidsmiljølovens § 3-5; «Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.»

Arbeidsmiljøet må være fullt forsvarlig

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig. Hensikten med plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og om arbeidsmiljøloven.

For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om:

  • hvilke krav som gjelder
  • hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø
  • hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten

Dokumentere HMS-opplæring

Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kursbevis. Ved tilsynsbesøk i bedriftene spør Arbeidstilsynet etter dokumentasjon på at arbeidsgiver har gjennomgått HMS-opplæring. Det er de som eventuelt vil vurdere om arbeidsgiver innehar nødvendig kompetanse på HMS-området.

Veiledning fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning for å utdype hvordan arbeidsmiljølovens bestemmelse om opplæring av arbeidsgiver i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal forstås, og angi hvilke temaer som bør inngå i opplæringen. Veiledningen skisserer målene for HMS-opplæringen og hva den bør omfatte. Den slår også fast at opplæringen skal tilpasses den enkelte virksomhets og bransjes risiko- og driftsforhold.

 

Hør mer om nye og endrede regler innen lønn og personal

Hør på Regelpoden her

Mest populære