Gå til hovedsiden

Heltid – hovedregel i arbeidslivet

Fra 1. januar 2023 fikk arbeidsmiljøloven en ny bestemmelse i §14-1 b) som skal styrke retten til heltid.

Heltidsnorm

Det er innført en hovedregel om at arbeidstakere skal ansettes på heltid. Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv. Regjeringen har også fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

Drøftelsesplikt

Det er innført en drøftingsplikt for arbeidsgiver ved eventuelle ansettelser i deltidsstillinger. Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de tillitsvalgte.

Ikke forbud mot deltid

Det er viktig å merke seg at de nye reglene ikke innebærer noe forbud mot deltidsstillinger. Formålet med heltidsnormen som nå er innført er først og fremst å fremme heltidskultur, bidra til bevisstgjøring i virksomhetene og motvirke unødvendig bruk av deltid.

Kontroll

Arbeidstilsynet skal kontrollere at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Les mer om de nye reglene

Arbeidsmiljøloven §14-1 b)

Prop 133L (2022-23)

Pressemelding

Lovendringen trådte i kraft 1.januar 2023.

Er du en Regel-Lytter?

Følg gjerne vår RegelPOD  for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor lønn og personal. Trykk på Follow i Soundcloud. RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Hør Regelpod her: høre podcast

Mest populære