Helsehjelp og tvang – hvordan stille forberedt til landsomfattende tilsyn i 2020?

Helsehjelp og tvang

Tvungen somatisk helsehjelp er et særlig risikoområde fordi konsekvensene av de vurderinger og avgjørelser som tas, har stor betydning for pasientene. Både evalueringen av pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A og fylkesmannens erfaringer fra tilsyn og saksbehandling på området, har avdekket at mange kommuner og virksomheter har utfordringer med å implementere dette regelverket i sine helsetjenester.

Høsten 2019 foretok tilsynsmyndighetene flere uanmeldte tilsyn. I 2020 er det planlagt både ordinære tilsyn, egenmeldingstilsyn og uanmeldte tilsyn.Tilsynet vil rette seg mot sykehjem og hjemmetjenesten i kommunene.

Se webinar om tilsynsområdet

Se webinaret i opptak og få mer informasjon om tilsynet.

Se webinaret i opptak

Hva vil tilsynsmyndighetene undersøke?

Fylkesmannen skal undersøke og konkludere om kommunen gjennom sitt styringssystem sikrer at:

  • Pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp
  • Motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitskapende tiltak
  • Pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang
  • Tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A

Pasient- og brukerrettighetsloven har et eget kapittel som omhandler tvang i forhold til pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelpen. Reglene gjelder for somatisk helsehjelp. Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A.

Formålet med loven er å begrense bruk av tvang, og å gi nødvendig helsehjelp i tilfeller der pasienten åpenbart ikke forstår konsekvensene av å motsette seg hjelpen.

For å ivareta rettssikkerheten best mulig stiller loven strenge vilkår som må være oppfylt. Det er gitt særskilte saks­behandlingsregler og bestemmelser om fylkesmannens overprøving av vedtakene.

Veilederen gir opplæring og kompetanse på helsehjelp og bruk av tvang

Veilederen Helse og omsorg hjelper norske kommuner med kompetansebygging i sentrale juridiske temaer. Dette skaper trygghet hos ansatte på alle nivå og bidrar til økt kvalitet på tjenesten.

Veilederen inneholder e-læringskurs og oppslagsverk der regelverket er samlet og forklart på en lettfattelig måte. I Veilederen finner du opplæringspakker med relevante e-læringskurs på tilsynsområdet, for eksempel:

  • Selvbestemmelsesretten
  • Samtykke til helsehjelp
  • Tillitsskapende tiltak for å unngå tvang
  • Helsehjelp og bruk av tvang (vilkår og saksbehandlingsregler)
  • Journalføring
  • Avvikshåndtering

Prøv Veilederen gratis i dag

Bilde: Shutterstock

2