Har du som arbeidsgiver startet ferieplanleggingen?

Ferieloven har regler vedrørende drøfting og underretning av ferie, som gjør at man må starte ferieplanleggingen i god tid før ferien faktisk skal avvikles.

I ferieloven slås det fast at arbeidsgiver i god tid før ferien skal drøfte fastsetting av feriefritid. Begrepet ”i god tid” er et skjønnsmessig begrep og inneholder ikke noen klar frist for når drøftingene senest må gjennomføres. Likevel må drøftingene gjennomføres så tidlig at det er mulig for arbeidstaker å påvirke plasseringen av ferien. Hvordan drøftingene skal gjennomføres er opp til arbeidsgiver. Det er heller ikke slik at arbeidsgiver må føye seg etter arbeidstakers ønske. Ikke sjeldent er det de driftsmessige forholdene i virksomheten som er avgjørende for plassering av ferien. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige, er det arbeidsgiver som bestemmer innenfor visse rammer. Ferieloven setter begrensninger i forhold til arbeidsgivers mulighet for å fastsette ferien, ved blant annet regler om hovedferie, ferie i forbindelse med sykdom o.l.

Ferieloven har også en regel som fastslår at arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettelsen. Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Det er derfor viktig at man starter ferieplanleggingen i god tid, slik at man rekker å underrette arbeidstakeren om ferien innenfor fristen.

Med Visma.net Absence blir det enkelt for deg som arbeidsgiver å godkjenne ferieforespørsler fra dine ansatte – og enkelt for de ansatte å sende dem inn.

Les mer om Visma.net Absence!

 

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: