Gå til hovedsiden

Halv skatt før jul

Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve november- eller desemberlønnen er skattefri!

Halv skatt før jul
Halv skatt før jul

Julen nærmer seg med stormskritt og mange ser frem til høyere lønnsutbetaling grunnet halvt skattetrekk. Det er for de fleste kjærkomment med litt mer penger inn på konto når julehandelen setter inn. Det mange ikke er klar over er at den delen av skattetrekket man slipper å betale i november eller desember har man allerede betalt de andre månedene i året.

Skal du trekke halv skatt i november eller desember?

Loven sier at de som har lønn før den 20 i måneden skal ha halv skatt i desember, de som har lønn etter den 20 i måneden skal ha halv skatt i november. Erfaring tilsier at dette tilpasses av hver enkelt arbeidsgiver.

Halv skatt på lønn før jul, gjelder det alle?

For ansatte som har:

  • Månedslønn kan du velge om du vil beregne halv skatt i lønn enten for november eller desember
  • 14 dagers lønn kan du velge siste avlønning i november eller første i desember uten forskuddstrekk
  • Betaling pr time, dag eller uke gjelder trekkfritaket for følgende opptjeningsperioder: for 2 uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember
  • Pensjon gjelder trekkfritaket for forskuddstrekk for hele november eller desember

Hvilke ytelser kan inngå i grunnlaget for redusert forskuddstrekk?
I tillegg til ordinær lønn skal fritaket også omfatte tilleggsytelser som blir utbetalt sammen med lønnen som overtid, provisjon som er opptjent siste måned. Tillegg som ikke skal inngå i halvt skattetrekk er utbetaling av overtid, provisjon, bonus som er opptjent over en lengre periode/flere måneder. Slike utbetalinger skal det trekkes full skatt av.

Naturalytelser
Det er også redusert forskuddstrekk på løpende skattepliktige naturalytelser som for eksempel firmabil, ek-tjenester og forsikringsordninger.

Ansatt ønsker ordinært forskuddstrekk
Når ansatte ønsker at det skal trekkes ordinært forskuddstrekk, og kravet om det kommer i god tid før trekket foretas, plikter du som arbeidsgiver å trekke det høyere beløpet enn det som følger av skattekortet.

Skattekort etter tabell eller prosent
Trekkfritaket gjelder både ansatte med tabellkort og prosentkort.

Når det ikke er innhentet skattekort
Skattepliktige som det ikke er innlest skattekort på, og som skal trekkes med den lovbestemte prosenten, 50 %, omfattes ikke av halv skatt ordningen. 

Frikort
Halv skatt før jul gjelder ikke de med frikort når frikortbeløpet er passert.

Nyansatte/ekstrahjelper
Halv skatt gjelder også skattepliktige som som blir ansatt i løpet av inntektsåret, eller for eksempel kun arbeider i november eller desember.

OBS!
Kildeskattekort
For utenlandske arbeidstakere som har kildeskattekort er det ikke trekkfritak i lønnsutbetalinger før jul. Så her må arbeidsgiver regnet ut 25% skatt på lønnen og overstyre skattetrekket manuelt

Forskuddstrekk for sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet
For sjøfolk som er skattepliktige etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav h, er det fastsatt egne trekktabeller. Tabellen er regnet ut etter jevnt trekk gjennom 12 måneder og gir av den grunn reduserte trekkbeløp gjennom året. Det skal derfor ikke gis trekkfritak i ferietiden og før jul.

Må man godta halvert skattetrekk i desember?

Det er ikke nødvendig å halvere skattetrekket i desember om man selv ikke ønsker det. Man kan innbetale et større forskuddstrekk enn det skattemyndighetene har fastsatt, men man kan ikke betale et lavere skattetrekk uten å endre skattekortet. Dersom man mener at skatten er estimert med utgangspunkt i feil inntekts og formuesforhold kan man endre skattekortet. Arbeidsgiver plikter å innhente opplysninger om endring av skattekort før månedlig rapportering sendes skattemyndighetene.

Er du usikker på om skattetrekket er riktig?

Husk at endringer gjennom året som lønnsforhøyelser, ny jobb osv. kan føre til at fastsatt skattetrekk er for lavt. Da kan det være lurt å be arbeidsgiver om å trekke vanlig skatt i desember. Alternativt kan man innbetale tilleggsforskudd helt frem til 31. mai i året etter inntektsåret for å unngå at det beregnes rente av restskatten. Rente på restskatt beregnes med utgangspunkt i Norges Banks styringsrente per 1. januar i året etter inntektsåret.

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

Skrevet av Jørn Karlsen

Mest populære