Halv skatt-ordning i desember

Halv skatt i desember er ingen gavepakke

Når skattemyndighetene tar på seg julenissemaska og halverer skatten i desember, har de allerede sikret seg skatten arbeidstakeren skal betale – og rentene.

Det er bestemt at skattytere med månedsbetaling kan fritas for skattetrekk for en halv måned før jul. Hvis skattyteren har uke-, dag- eller timebetaling, kan han/hun fritas for trekk i to uker før jul.

Men halv skatt-ordningen i kjøperushet før jul er absolutt ingen julegave fra myndighetene.

For staten har sørget for å få inn pengene tidligere, gjennom at skatten for hele året er trukket de 10 ½ månedene utenom den ordinære ferien og de to ukene før jul.

 

Staten tar kontrollen

Staten har altså tilsynelatende ingen tiltro til at skattyteren sørger for å ha nok penger til julestria. De sikrer seg skattepengene (og renteinntektene) tidligere på året, og letter på skattetrykket når julegavene og julematen skal kjøpes inn.

Ifølge Dine Penger stammer reglene fra 1950-tallet. Spørsmålet er om de er  modne for revidering, eller om dette er et så innarbeidet system at det blir store protester om det skulle skje.

Uansett: Hvis arbeidstakeren din ønsker å betale full skatt i desember, er det ingen ting i veien for det. Dette kan være aktuelt hvis han/hun av en eller annen grunn (for eksempel lønnsforhøyelse eller rentenedgang) har betalt for lite skatt tidligere i året.

 

I praksis

I skattebetalingsforskriften presiseres regelverket enda mer nøyaktig (§ 5-7-1):

Skattepliktige med månedslønn er fritatt for forskuddstrekk i lønn og annen godtgjørelse for første halvdel av desember måned.

NB! Hvis desemberlønna ikke forfaller til utbetaling før neste inntektsår, gjelder fritaket lønn eller godtgjørelse for siste halvdel av november måned.

Hvis du har arbeidstakere med time-, dag- eller ukelønn, skal du ikke trekke skatt i lønn eller godtgjørelse for den siste kalender- eller lønnsuka som løper ut i november og for den første i desember.

Merk deg også at fritaket for forskuddstrekk i disse sammenhengene også skal omfatte  eventuelt akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet.

 

Synes det er tull

Det har ikke manglet på kritikk mot denne skatteordningen. Før jul i 2013 kalte advokat og økonom Dag Jørgen Hveem ordningen formyndersk og tullete i Nettavisen NA24.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen var også kritisk, og sa til samme nettavis at han ”ville ha foretrukket likt trekk hele året – også av feriepengene.” Andreassen hevdet at dette ville gjort det lettere for folk å forstå hva det reelle skattetrykket er.

 

Av Pål Stavrum – Miniforetak.no

Michelle Diebels-Larsen jobber med Content Marketing og Customer Success. Hun har en M.Sc i Communication Science (Nederland) og har jobbet i mange år med marketing og kommunikasjon.
Kontakt Michelle: