Gå til hovedsiden

Gründer: Du kan få fradrag også for startår med bare underskudd

Skatteetaten har lagt ut på nettet en veiledning og et nytt skjema som kan dokumentere fradragsretten årevis tilbake – til lenge før grunderen hadde en bokføringspliktig virksomhet.

Grunder: Du kan få fradrag også for startår med bare underskudd
Grunder: Du kan få fradrag også for startår med bare underskudd

Fra det første året en økonomisk aktivitet regnes som skattepliktig virksomhet vil alle inntekter fra virksomheten være skattepliktige og alle kostnader som har tilknytning til virksomheten vil gi rett til fradrag. Eventuelt underskudd i virksomheten vil gå til fradrag i annen skattepliktig inntekt.

For at en økonomisk aktivitet skal ses på som skattepliktig virksomhet og grunderen dermed få fradrag for sine reelle kostnader, må det være gjort sannsynlig at virksomheten kan gå med overskudd (”ha et økonomisk formål”).

Skatteetaten: – Personer som ønsker å starte opp ny virksomhet oppfyller ikke alltid disse vilkårene det første eller de første årene etter oppstart.

Det skjer også ofte at personer som starter med en hobbyaktivitet utvikler og utvider denne slik at den senere blir en skattepliktig virksomhet.

Skatteetaten: – Det året du blir vurdert som næringsdrivende, kan du få godkjent inntil de fem foregående årene som oppstartsår for virksomheten.

Og faktisk enda flere år bakover. Skatteetaten: – For enkelte aktiviteter hvor det kan ta spesielt lang tid før overskudd oppnås, kan også en etableringsfase på fem år være for kort. I slike tilfeller kan godkjenning av flere oppstartsår bli vurdert.

Du vil i så tilfelle kunne få endret ligningen for alle disse årene, og du kan dermed få fradrag for de reelle oppstartskostnadene fra startfasen.

Hvordan bør du dokumentere kostnader og inntekter i oppstartsperioden?

Det er viktig at alle kostnader og inntekter i oppstartsperioden dokumenteres, slik at det blir lettere for skattekontoret å avgjøre når den skattepliktige virksomheten ble startet.

Det er avgjørende at du har tatt vare på alle inntekts- og kostnadsbilagene som er reelt knyttet til virksomheten, fra og med det året du starter opp.

For å holde orden og oversikt over bilagene, bør du dessuten for hvert år fylle ut det nye skjemaet «Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt» fortløpende.

I tillegg må du sørge for at du nummererer og oppbevarer på en ordnet måte alle kostnads- og inntektsbilag som har reell tilknytning til den økonomiske aktiviteten.

Skal skattekontoret kunne bruke skjemaene som du leverer, må alle relevante poster være med, både inntekter og kostnader.

Når du så mener at vilkårene for skattepliktig virksomhet – med fradragsrett og skatteplikt – er til stede, leverer du Næringsoppgave 1 sammen med skattemeldingen og legger ved utfylte eksemplarer av skjemaet ”Oppstart av virksomhet – Bilagsoversikt». Du skal fylle ut ett skjema for hvert av de foregående årene.

Næringsdrivende har bokføringsplikt.

Etter at du har blitt godkjent som næringsdrivende og dermed har plikt til å levere næringsoppgave, skal du føre regnskap etter reglene i bokføringsloven.

Skatteetaten mener at det da kan være lurt å ta kontakt med et regnskapskontor for å få hjelp med regnskapsføringen.

Etaten anbefaler også brosjyren ”Kontorarbeid og regnskapsføring – tips og råd» – som du finner på skatteetaten.no.


Eksempel: Fra hobby til eget verksted

Skatteetaten bruker Anne som en av tre eksempler. Hun har i noen år hatt som hobby å sette i stand veteranbiler. Hun har en stor garasje og har i løpet av ”hobbyperioden” anskaffet en del utstyr og verktøy for til sammen ca kr 100 000.

Hun har imponert slekt og bekjente med sitt hobbyarbeid og har tidvis utført noen bilreparasjoner som ”vennetjenester”.

Anne bestemmer seg for å prøve å utvikle dette videre og starte en egen inntektsbringende virksomhet som reparatør av veteranbiler. Hun ser klart at hun da må anskaffe ytterligere utstyr og verktøy. Hun har tro på at dette etter hvert skal bli en inntektsbringende virksomhet.

Hun bestemmer seg for at hun fra nå av vil ta vare på bilag og fylle ut det nevnte skjemaet, RF-1298 ”Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt”.

Hun kjøper i år 1 hydraulisk jekk til kr 45 000, redskap og verktøy til kr 20 000 og materialer til verksted kr 50 000.

I år 2 er det behov for å gjøre ytterligere påkostninger på garasjen, blant annet avløp og ventilasjon.

Senhøsten år 2 åpner Anne verkstedet og mottar vederlag for noen utførte reparasjoner. Hun ser at det ikke er noen problemer å få oppdrag. Men da hun også dette året har underskudd på driften, vurderer hun det slik at hun ikke vil bli regnet som næringsdrivende av skattemyndighetene. Hun leverer derfor ikke næringsoppgave, men håper at det neste året vil bringe et klart overskudd.

I år 3 får Anne det ene oppdraget etter det andre, og hun ser at virksomheten vil gå med betydelig overskudd langt raskere enn hun hadde forventet. Hun kontakter en regnskapsfører og får det råd at det føres fullt regnskap dette året, siden det virker sannsynlig at hun vil oppfylle vilkårene for å bli godtatt som næringsdrivende.

Når året er omme, viser resultatet kr 350. 000 i brutto inntekter og kr 150. 000 i totale kostnader.

Anne anser nå at hun oppfyller vilkårene for å anses som næringsdrivende. Hun leverer næringsoppgave og overfører resultatet fra næringsoppgaven til skattemeldingen. Sammen med næringsoppgaven leverer hun skjema RF-1298 ”Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt” med oversikt for hvert av de to foregående oppstartsårene på plass.

Er vilkårene oppfylt, vil Anne få endret sin ligning for de oppstartsårene som blir godkjent, med de endringer i skattepliktig inntekt som skattekontoret etter vurdering av innsendte bilagsoversikter og eventuell dialog med Anne, har funnet relevante.

Merk! De to andre eksemplene Skatteetaten gjennomgår i sin artikkel gjelder start av lefseproduksjon og oppdrett av travhester som næring.
Les også om eboka «Enkeltpersonforetak og skatt»

Mest populære