Gå til hovedsiden

GPS til personer med demens

Kan bruk av velferdsteknologi gi personer med demens og deres pårørende en tryggere hverdag?

Vi leser stadig avisoverskrifter som:

Politiet leter etter en dement kvinne som har gått seg bort i skogen….

Det er starta opp en leteaksjon etter en dement mann 70-åra…

Rundt klokken 18.30 søndag kveld forsvant en 71 år gammel mann med demens fra hjemmet sitt.

Kan bruk av velferdsteknologi gi personer med demens og deres pårørende en tryggere hverdag?

Ja, er svaret fra kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Gjennom velferdsteknologiprogrammet har kommunene prøvd ut og tatt i bruk velferdsteknologi som bidrar til at personer med sviktende helse og kognitiv svikt kan bo hjemme lenger og samtidig oppleve mestring og trygghet. Du finner mer om Nasjonalt velferdsprogram lenger ned i artikkelen.

Velferdsteknologi er ikke definert som en egen tjeneste i lovverket, men kan være en måte å yte helse- og omsorgstjenester på. Løsningen må ivareta kravet til forvarlighet og brukermedvirkning. Hva er viktig for deg? er et sentralt spørsmål. Kan GPS gi bruker mer frihet, selvstendighet og trygghet? For personer med demens kan en GPS bidra til at de kan bevege seg fritt uten at det er fare for at de ikke blir funnet i forsvarlig tid om de går seg bort.  

GPS regnes som et inngripende tiltak og krever rettsgrunnlag. Enten må vedkommende samtykke til bruk av GPS eller så må bestemmelsene om tvang ved helsehjelp komme til anvendelse. Vilkår og saksbehandlingsregler i pasient- og brukerrettighetsloven må da være oppfylt.

Forvarlighetskravet forutsetter at kommunen sørger for tilstrekkelig opplæring og oppfølging både av pasient, bruker, pårørende og de ansatte som er involvert.

Hvilke regler gjelder for bruk av GPS og andre teknologiske hjelpemidler? I Veilederen finner du e-læringskurs om varslings- og lokaliseringsteknologi. Kurset omhandler vilkår og saksbehandlingsregler når varslings- og lokaliseringsteknologi benyttes som ledd i helse- og omsorgstjenester. I tillegg gir kurset informasjon om krav til behandling av dataopplysninger og dokumentasjon.

Last ned gratis prøvebruker på Veilederen

Føringer fra myndighetene og Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Bruk av velferdsteknologi er en satsning i offentlig sektor. «Leve hele livet»- kvalitetsreformen for eldre har fokus på dette og det er et sentral tiltak i Demensplanen 2025.

I tråd med Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor2019–2025 ønsker regjeringen at digitalisering skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for innbyggerne. Digitalisering muliggjør helse- og omsorgstjenester på nye måter, også for personer med demens. Bruk av teknologi tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov kan gi økt livskvalitet, mestring og trygghet for personer med demens og deres pårørende. Dette er vist gjennom Nasjonalt velferdsteknologiprogram, der en majoritet av brukerne er personer med kognitiv svikt.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram ble etablert i 2013 og skal bidra til at kommuner tar i bruk velferdsteknologiske løsninger som en integrert del av tjenestetilbudet. Nasjonalt velferdsteknologiprogram videreføres ut 2021. Helsedirektoratet vil levere en anbefaling om veien videre for programmet etter 2021. Helse – og omsorgsdepartementet vil på bakgrunn av anbefalingene ta stilling til det nasjonale programmets videre rolle på velferdsteknologiområdet.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi.

Gjennom prosjektet Trygge spor har SINTEF i samarbeid med flere norske kommuner dokumentert at bruk av GPS gir økt trygghet for beboer, pårørende og ansatte og muliggjør selvstendighet og bevegelsesfrihet for den demenssyke.

Mest populære