Gå til hovedsiden

Generasjonsskifte? Salg? Arveavgift mv (Artikkel 2 av 2)

Vi så i forrige artikkel på redusert arveavgift, tak på arveavgiftsrabatten, omdanning av ENK til AS for å få lavere arveavgift og at betaling av avgift kan fordeles over 12 år. ”Eierstyrte endringer” etter nyttår Det skal tas hensyn til såkalte ”eierstyrte endringer” i kapital, aksjer eller andeler i ikke-børsnotert AS, ANS og KS som […]

Vi så i forrige artikkel på redusert arveavgift, tak på arveavgiftsrabatten, omdanning av ENK til AS for å få lavere arveavgift og at betaling av avgift kan fordeles over 12 år.


”Eierstyrte endringer” etter nyttår

Det skal tas hensyn til såkalte ”eierstyrte endringer” i kapital, aksjer eller andeler i ikke-børsnotert AS, ANS og KS som skjer i perioden mellom 1. januar og selve arveoverdragelsen samme år.

Eierstyrte endringer kan blant annet være splitt eller spleis av aksjer/andeler, kapitalendringer, samt fisjoner og fusjoner.

Bestemmelsen gjelder både når verdien av aksjene/andelene har økt og når den er blitt lavere. Mottakeren kan imidlertid også i slike tilfeller gjøre seg nytte av verdsettelsesrabatten for aksjene/andelene (60 prosent-regelen opp til ti millioner kroner) dersom denne ikke er brukt opp.


Fordeler ved skattemessig formuesverdi
Fordelene ved skattemessig formuesverdi er at den ofte er betydelig lavere enn omsetningsverdien. Dette er blant annet fordi goodwill og eventuell merverdi av foretakets eiendeler ikke er med i skattemessig formuesverdi.

Settes grunnlaget for arveavgift til 60 prosent av skattemessig verdi, kan dette grunnlaget ofte utgjøre så lite som 10-20 prosent av den reelle omsetningsverdien (ifølge revisjonsselskapet Ernst & Young i heftet «Generasjonsskifte»).


Aktuelt med videresalg?
Kan det være aktuelt med videresalg av ikke-børsnoterte aksjer eller av andeler i et selskap, må arveavgift sammenholdes med skatt på eventuell gevinst. Lavt grunnlag (60 prosent) for arveavgift gir en tilsvarende lav inngangsverdi, noe som vil øke størrelsen på eventuell gevinst ved videresalg.

Tips! I de fleste slike tilfeller vil det faktisk være gunstigst at arveavgift ble betalt ut fra full verdi. Arveavgift fra foreldre til barn er nemlig maks 10 prosent – eventuelt 15 prosent ved forskudd på arv – mens skatt på gevinst normalt vil utgjøre 28 prosent. Det siste er tilnærmet dobbelt eller tredobbelt av maksimal arveavgift.


Begynn tidlig
Hva er de mest utbredte svakhetene når en bedrift gjennomfører et generasjonsskifte?

I en undersøkelse av Perduco for advokatfirmaet Grette svarte én av fire norske ledere at planleggingen og tilretteleggingen starter for sent. Én av åtte pekte på at det kan oppstå uklarheter om framtidig strategi.

Overføring av eierskap, kontroll eller drift av familiebedrifter reiser alltid en rekke spørsmål og problemstillinger. God planlegging av generasjonsskiftet betyr blant annet:

  • begynn tidlig,
  • engasjer alle som naturlig bør være delaktig,
  • søk hjelp og bistand hos regnskapskontor, revisorer, advokater eller andre rådgivningsmiljøer som har erfaring og kompetanse.


Aktuelle spørsmål

  • Hva er bedriften verdt?
  • Bør den selges utenfor familien?
  • Hvordan ivareta både de aktive og passive familiemedlemmer?
  • Hva er de skattemessige konsekvenser av ulike løsninger?
  • Hva med arveavgift og formueskatt?
  • Hvordan sikre pensjon til nåværende eiere?


Barn må vente
Et advokatfirma forteller at det finnes mange eksempler på foreldre som er bekymret for å overdra familiebedriften til barna fordi de er usikre på om de er klare for ansvaret.

Det er også eksempler på barn som blir tvunget til å vente i mange år før de får noen reell innflytelse over selskapet.


Økt fare for salg eller nedleggelse
Uenighet mellom parter, svekkelse av bedriftskultur og arbeidsmiljø, og økt fare for salg eller nedleggelse, er andre utfordringer som nevnes i forbindelse med generasjonsskifte.

Ole I. Iversen, førsteamanuensis i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen BI, har i Økonomisk Rapport pekt på at mange familiebedrifter har samme toppleder i 20-25 år. I løpet av denne perioden vil det ha skjedd store endringer i teknologi, forretningsmodeller og markedsforhold.

Mange mister grepet og oppdager det ikke før det er for sent. Moralen må være å planlegge generasjonsskifte i god tid, og ikke minst: Sørg for at neste generasjon har den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendig for å lede bedriften i en ny tid, sier Iversen.

(Dette er den andre av to artikler om arveavgift og andre spørsmål i forbindelse med generasjonsskifte eller salg av familieeid bedrift. Første artikkel kom for en uke siden.)

Kilde: Arveboka

Av Otto Risanger – www.risanger.no

 

Mest populære