Gå til hovedsiden

Gaver, julebord osv fra arbeidsgiver: Hva er skattefritt?

Skatteetaten forsøker å tegne opp grensene for skatteplikt og skattefritak i en prinsipputtalelse avgitt 11. desember 2012: Enhver fordel som en ansatt eller styremedlem mottar fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottakeren. Hovedregelen gjelder uavhengig av om fordelen består av lønn eller andre fordeler (naturalytelser). Men så […]

Skatteetaten forsøker å tegne opp grensene for skatteplikt og skattefritak i en prinsipputtalelse avgitt 11. desember 2012:

  • Enhver fordel som en ansatt eller styremedlem mottar fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er etter hovedregelen skattepliktig inntekt for mottakeren.

Hovedregelen gjelder uavhengig av om fordelen består av lønn eller andre fordeler (naturalytelser).

Men så har vi altså unntakene fra hovedregelen:

* Personer med tilknytningtil bedriften kan delta på tilstelninger i regi av bedriften (herunder julebord) uten å fordelsbeskattes.

* Skattefritak for gaver (inntil 1 000 kroner) kun gjelder for ansatte og styremedlemmer.

* Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi – i 2012 er grensen 235 kroner inklusiv merverdiavgift – kan gis uavhengig av mottakerens tilknytning til bedriften.


Julebord og andre tilstelninger gjennom bedriften
Unntak fra skatteplikt gjelder dersom tiltaket består i en naturalytelse og anses som et rimelig velferdstiltak.

Enkeltstående tilstelninger, som

  •  julebord,
  • årsfest og
  • jubileumsfest for runde år i bedriften mv.

vil være velferdstiltak for de ansatte.

Fordelen er skattefri hvis den er rimelig og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte.

Arbeidsgiveren har normalt fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet.


Tilknyttet bedriften
Ved tilstelninger gjennom bedriften gjelder skattefritak for person og fradragsrett for arbeidsgiver i den grad deltakerne er tilknyttet bedriften. Som tilknyttet bedriften anses i tillegg til den ansatte også den ansattes familie, eiere, styremedlemmer, aksjonærer, deltidsansatte og korttidsansatte.

Merk! Avgrensningen i praksis vil ofte være mot forretningsforbindelser som sjelden vil være å anse som tilknyttet bedriften, ifølge Skatteetaten.

Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis arbeidsgiver fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig fordeling faller på de personene som er knyttet til bedriften.

Det kan være aktuelt å skattlegge fordelen som ikke-ansatte mottar som lønn, virksomhetsinntekt mv.

Skatteetaten: – Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, må det vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, for eksempel som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.

Vår kommentar: «Rimelig velferdstiltak» i denne sammenheng har ikke noe å gjøre med kostprisen på mat, drikke, fri bar, innleid danseband og lignende, men mer med om julebordet eller firmafesten er noenlunde på linje med det som er vanlig ellers.


Gaver til ansatte og styremedlemmer
I utgangspunktet er gaver som ansatte og styremedlemmer mottar fra arbeidsgiver skattepliktig inntekt for mottaker og fradragsberettiget hos arbeidsgiver. Dette er hovedregelen.

 

Gaver som består av annet enn pengebeløp (for eksempel julekorg, gavekort som ikke kan innløses i kontanter) er skattefritt for mottakeren når

  • verdien ikke overstiger 1 000 kroner i løpet av inntektsåret og
  • bedriften ikke fradragsfører kostnaden.

Skattefritaket er betinget av at gaven gis etter en generell ordning i bedriften.


Verdiregel
Tips!
Merk at beløpsgrensen på 1 000 kroner er en verdiregel. Det innebærer at hvis det gis gaver som overstiger 1 000 kroner, vil kun det overskytende være skattepliktig inntekt.


Gaver til forretningsforbindelser
Gaver til forretningsforbindelser regnes som representasjonskostnader og er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for bedriften.

Skatteetaten: – Det kan likevel bli spørsmål om ytelsen innebærer en fordel som skal skattlegges hos forretningsforbindelsen, for eksempel som lønn eller utbytte.


Reklamegjenstander
I visse tilfeller kan kostnadene ved gavegjenstander som ikke overstiger 235 kroner (inklusiv merverdiavgift) likevel gi rett til fradrag som reklamekostnad for bedriften. Slike reklamegjenstander er ikke skattepliktig for mottakeren.

Gavegjenstander godtas som reklame dersom

  • kostnadene til innkjøp av gavegjenstanden ikke overstiger kr 235 (inklusiv merverdiavgift),
  • gavegjenstanden er utformet med reklame for øye i et større antall eksemplarer og
  • firmamerke og/eller firmanavn er fast knyttet til gavegjenstanden.

Som eksempel på slike gavegjenstander nevner Skatteetaten vinopptrekkere, nøkkelringer, skrivesett, bordkalendere osv med påtrykt firmanavn.


Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Uavhengig av reglene ovenfor åpner ligningspraksis for at det kan gis gaver av «bagatellmessig verdi». Dette vil kunne være blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske.

Skatteetaten: – Slike oppmerksomhetsgaver vil ikke være skattepliktig for mottakeren, men vil være fradragsberettiget hos giveren. Dette gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold og uavhengig av om det er gitt gaver innenfor gjeldende beløpsgrense (i 2012 altså 235 kroner, inkl merverdiavgift).


Alkohol
Til slutt i sin prinsipputtalelse – avgitt i førjulstida – ser Skatteetaten nærmere på

skattereglenes forhold til alkohol:

– I motsetning til tidligere har alkohol per i dag ingen skatterettslige virkninger i forhold til reglene om rimelige velferdstiltak, gaver til ansatte eller ytelser av bagatellmessig verdi.

Øl, vin og sprit er altså tillatt.


Bevertning av forretningsforbindelser
Unntatt på ett område: Bevertning av forretningsforbindelser. Hvis kunden etter mat og drikke skulle ønske en liten konjakk til kaffen, forsvinner fradragsretten for hele bevertningen. Akkurat her er bare øl og vin tillatt.

Det andre punktet som kan fjerne fradragsretten for hele måltidet er samlet pris per deltaker. Overstiger regningen 416 kroner per person (2012-sats), blir fradraget kroner null.

Les mer i Smarte skattefradrag i eget firma

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære