Gå til hovedsiden

Gå ikke glipp av ekstrafradrag for utviklingskostnader

Bedrifter kan søke om fradrag på skatten for sine utgifter i forbindelse med et forskningsprosjekt eller et utviklingsprosjekt. I de tilfeller der bedriften ikke betaler skatt, vil tilskudd overføres til bedriften ved skatteoppgjøret. Avdelingsdirektør Sander John Tufte oppfordrer flere bedrifter til å søke SkatteFUNN: – Ordningen er for alle typer bedrifter, store eller små, enten […]

Bedrifter kan søke om fradrag på skatten for sine utgifter i forbindelse med et forskningsprosjekt eller et utviklingsprosjekt. I de tilfeller der bedriften ikke betaler skatt, vil tilskudd overføres til bedriften ved skatteoppgjøret.

Avdelingsdirektør Sander John Tufte oppfordrer flere bedrifter til å søke SkatteFUNN: – Ordningen er for alle typer bedrifter, store eller små, enten prosjektet er lite eller stort. Men det er likevel mange bedrifter som ikke søker om slik støtte til forskning og utvikling (FoU).

Vi skal gi bedrifter en mulighet til å drive med FoU, gjennom økonomisk risikoavlastning på inntil 20 prosent. Søknadssystemet er relativt enkelt, og det er meningen at bedriftene skal kunne skrive søknaden sin selv, uten å bruke for mye ressurser på selve søknadsprosessen, sier Tufte.

 

Nytt søknadsskjema
SkatteFUNN har fått nytt og enklere søknadsskjema i 2012.

Det kan være lurt å se disse wbinarene før du søker. Du finner også veiledning i søknadsskjemaet til hvert utfyllingspunkt.

Se dessuten www.skattefunn.no for søknadsskjema og mer informasjon. Her kan du få bistand til hvilke mulighet og kriterier som må til for å søke tilskudd, hvordan søke om SkatteFUNN og hva søknaden må inneholde, rapportering til Forskningsrådet samt regnskaps- og skattemessig behandling.


Økonomisk avlastning og større bevissthet 

Gjennom SkatteFUNN får bedriften en økonomisk avlastning i utviklingsarbeidet, sier avdelingsdirektør Tufte.

SkatteFUNN har også en annen god side, i tillegg til å avlaste risiko: Bedrifter som søker SkatteFUNN, får en større bevissthet om viktige indikatorer for at utviklingen av et prosjekt skal bli vellykket. Det medfører gjerne en mer strukturert gjennomføring av utviklingsarbeidet.


Foretakene velger selv ut 
Foretakene velger selv ut støtteberettigede prosjekter. Formålet med ordningen er å stimulere næringslivets egen FoU-innsats. Alle foretak som tilfredsstiller kriteriene, gis rett til skattefradrag.

Kostnadene som tas med i fradragsgrunnlaget skal være attestert av revisor. Ligningsmyndighetene kontrollerer oppgitte kostnader og beregner fradraget.


Søk før 1. September!
SkatteFUNN behandler søknader kontinuerlig gjennom hele året, men oppgjøret følger inntektsåret: ”Kostnader pådratt før godkjennelse av prosjektet kommer til fradrag når de er pådratt i det inntektsår godkjennelsen ble gitt” (§16-40-6).

For å få fradrag for prosjektkostnader i 2013 må prosjektet være godkjent av SkatteFUNN i 2013.

Bedrifter som sender søknad innen 1. september 2013 vil være sikret å få et vedtak i løpet av 2013. Søknader som kommer inn etter 1. september blir eventuelt saksbehandlet året etter.

MERK! Ved godkjenning av søknaden i året etter innsendt søknad, vil ikke kostnader som påløp i søknadsåret kunne legges inn i fradragsgrunnlaget. Søk i tide!

 


Økonomiske rammer 

Det gjelder  økonomiske rammer og definisjoner for ordningen. I SkatteFUNN skiller man mellom SMB-er, altså små og mellomstore bedrifter, og store bedrifter, ved beregning av skattefradrag.

SMB-er kan få prosjektstøtte på 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få støtte på 18 prosent av prosjektkostnadene.


Fradragsgrunnlaget
Størrelsen på fradragsgrunnlaget avhenger av flere forhold:

  • Kostnader til egenutført FoU begrenses til 5,5 millioner kroner per inntektsår.
  • Kostnader til innkjøpt FoU fra godkjente kompetansemiljøer begrenses til 11 millioner kroner for det enkelte inntektsåret.
  • Summen av egenutført og innkjøpt FoU kan ikke overstige 11 millioner kroner.
  • Har bedriften flere prosjekter gjelder rammen per bedrift per år.


Øvre timesats
For eget FoU-personell gjelder en øvre timesats og maksimalt antall timer per år som kan føres i fradragsgrunnlaget.

Taket for personalkostnader og indirekte kostnader er 530 kroner per time. Inntil 1850 timer årlig kan godkjennes per person som er knyttet til prosjektet. Samlet gir dette et maksimalt fradragsgrunnlag per person på 980.000 kroner årlig.

Timesatsen er begrenset til 1,2 promille av avtalt og reell årslønn ved utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Taket gjelder bare for FoU utført av foretakets egne ansatte.

For innkjøpte FoU-tjenester og innleid personell er det ingen særskilt grense for timekostnadene.

MERK! Taket har ingen betydning for fradrag for lønnskostnader i den ordinære selskapsskatten, men kun for kostnadene som kan medregnes i grunnlaget for støtte gjennom SkatteFUNN.


Også tidligere prosjekter 

Alle prosjektkostnader som er påløpt gjennom regnskapsåret inngår i grunnlaget for beregning av skattefradraget, selv om prosjektet er startet før søknaden godkjennes.

Virksomheten må sørge for at det foreligger et eget prosjektregnskap slik at revisor kan identifisere påløpte kostnader.

Skattefradraget skjer i forbindelse med skatteoppgjøret ved det lokale skattekontoret.

For virksomheter med forskuddsskatt er det anledning til å søke skattekontoret om reduksjon i forskuddsskatten. For virksomheter som ikke betaler forskuddsskatt avregnes fradraget ved skatteoppgjøret.

Om fradragsbeløpet er større enn utlignet skatt, blir differansen utbetalt ved skatteoppgjøret av ligningsmyndighetene.

MERK! Revisorbekreftet skjema RF-1053B må vedlegges selvangivelsen.

 

Mest populære