Frister for årsoppgjøret i 2019

Nå er det viktig å forholde seg til frister som er satt opp for årsoppgjøret.

Et nytt år er for mange ensbetydende med startskuddet for årsoppgjøret. Nå er det viktig å forholde seg til frister som er satt opp for årsoppgjøret.

Begrepet årsoppgjør omfatter tradisjonelt to forhold.

 • Vi har den regnskapsmessige siden, som innebærer ferdigstillelsen av selskapets årsregnskap, årsberetning og eventuell revisjonsberetning.
 • I tillegg har vi den skattemessige siden, som består i levering av skattemelding (selvangivelse), næringsrapport og eventuelt andre vedlegg til skattemyndighetene.

Det er også verdt å merke seg at selvstendige næringsdrivende har en rekke frister på nyåret for levering av særoppgaver til Skatteetaten. For en utfyllende oversikt over disse fristene, kan du sjekke skattekalenderen for næringsdrivende.

Ønsker du tips til hvordan du kan strukturere prosessene rundt årsoppgjøret og selvangivelsen? Last ned vår gratis guide: Slik unngår du stress før årsoppgjøret.

Frister årsoppgjøret – regnskap

Alle regnskapspliktige skal utarbeide et årsregnskap og årsberetning etter regnskapslovens bestemmelser. Regnskapspliktige er blant annet:

 • alle aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA)
 • ansvarlige selskap (ANS/DA) og andre deltakerlignende selskap som har
  • mer enn 5 millioner i salgsinntekt
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 5 årsverk
  • flere deltakere enn 5, eller
  • deltakere i form av juridiske personer med begrenset ansvar
 • enkeltpersonforetak som har
  • eiendeler med verdi over 20 millioner kroner, eller
  • antall ansatte som i gjennomsnitt er mer enn 20 årsverk
 • samvirkeforetak og økonomiske foreninger med mer enn 2 millioner i salgsinntekt
 • andre foreninger som i løpet av året har hatt eiendeler med verdi over 20 millioner

ENK ikke pålagt å sende inn regnskap

Dette innebærer at eksempelvis enkeltpersonforetak, som har mindre enn 20 millioner kroner i eiendeler og færre enn 20 årsverk ansatt, ikke er pålagt å sende inn regnskapene sine til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Slike enkeltpersonsforetak har likevel bokføringsplikt.

Kravene avhenger av foretakets størrelse

Hvilke krav som stilles til årsregnskapet og årsberetninger avhenger av størrelsen på foretaket. Årsregnskapet skal uansett inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger, mens årsberetningen må inneholde opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives, samt en rekke opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift.

Frist for utarbeidelse er 30. juni 2019

Fristen for å utarbeide årsregnskap og årsberetning er seks måneder etter regnskapsårets slutt. For foretak med alminnelig regnskapsår er følgelig fristen for utarbeidelsen 30. juni 2019. Dette er den samme fristen som for når generalforsamlingen skal ha behandlet årsregnskapet og årsberetningen. Merk at dersom regnskapet skal revideres, må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før denne fristen.

Innsending av årsregnskapet skal skje innen en måned etter fastsetting av årsregnskapet, dvs. senest 31. juli 2019. Husk at årsregnskapet skal leveres elektronisk gjennom Altinn. Dette gjelder alle regnskapspliktige, med unntak av indre selskaper og regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Disse skal sende inn regnskapene per e-post til regnskapsregisteret.

Frister årsoppgjøret – skattemelding og næringsrapport

Alle selskaper og andre næringsdrivende som er skattepliktig til Norge skal levere skattemelding og næringsrapport. Disse meldingene erstatter tidligere selvangivelse og næringsoppgave. For aksjeselskaper er det åpnet for elektronisk levering fra regnskapssystem allerede fra 15. februar 2019. Frist for å levere skattemelding med vedlegg er 31. mai 2019.

Dersom selskapet er bistått av en regnskapsfører eller revisor, kan denne søke om ytterligere en måneds utsettelse på innleveringen for en mindre andel av sine klienter. En utsettelse gis dermed ikke lengre enn til 30. juni 2019. For å unngå renteberegning på eventuell restskatt bør denne betales før 31. mai 2019.

Hvordan skal du behandle årsoppgjøret?

Dette kan du lese mer om i Visma eAccounting og Mamut Business Software.

Skrevet av advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Magnus Legal