Gå til hovedsiden

Husk fradragene i skattemeldingen!

Skattemelding er det nye navnet på selvangivelsen. Det er svært viktig at den enkelte skattyteren undersøker skattemeldingen sin og korrigerer eventuelle feil.

Det er svært viktig at den enkelte skattyteren undersøker skattemeldingen sin og korrigerer eventuelle feil.
Husk fradragene i skattemeldingen!

Takket være omfattende rapportering fra tredjeparter, er svært mange av inntekts- og fradragspostene forhåndsutfylt. Fordi tredjeparter kan ha rapportert feil, eller skatteetaten kan ha registrert feil informasjon, er det svært viktig at den enkelte skattyteren undersøker skattemeldingen sin og korrigerer eventuelle feil.

Som rådgivere bistår vi både før, under og etter levering av skattemeldingen. Vi ser ofte at det er områder man burde sjekke ekstra før skattemeldingen leveres.

Utlandet

Rapporteringsforpliktelsen for selskaper, finansinstitusjoner mv. gjelder i utgangspunktet kun for norske tilbydere.
Vi ser stadig at skattytere har valutalån i utenlandske banker. Verken saldo eller renter på slike lån vil være forhåndsutfylt på skattemeldingen. De fleste utenlandske banker sender en årsoppgave til sine låntakere, der det fremkommer opplysninger om saldo og renter. For å kunne få skattemessig fradrag dette, må de føres opp på skattemeldingen. Posten for utenlandsk gjeld er 4.8.3 og gjeldsrenter føres i post 3.3.2
Det er også mange som eier aksjer i utenlandske selskaper. Dersom du har realisert slike aksjer i løpet av 2016, må du selv føre opp eventuell gevinst eller tap i skattemeldingen. Tap på aksjer som du ikke har mottatt oppgaven «Aksjer og egenkapitalbevis» for, føres i post 3.3.10. Dette gjelder uavhengig av om det gjelder norske eller utenlandske aksjer. Du må også fylle ut skjemaet «Aksjer og fondsandeler mv.» (RF-1059).

Skatteamnesti

Fra og med 2017 og som følge av innføring av OECD’s standard for utveksling av finansielle kontoopplysninger kalt CRS, kan opplysninger om din formue i utlandet bli sendt automatisk til norske skattemyndigheter.
Svært mange land er med i denne avtalen. Om du har formue i utlandet som ikke er kommet med på skattemeldingen for 2016 eller tidligere, kan det være aktuelt å anmode om frivillig retting (såkalt «skatteamnesti»). Frivillig retting gir ingen fradrag i skatten, men ved å komme skatteetaten i forkjøpet med opplysningene kan man unngå tilleggsskatt og straff. Les mer om muligheten for frivillig retting her.

Salg av bolig og annen eiendom

Svært mange som selger bolig eller fritidseiendom kan kreve at gevinsten er skattefri på grunn av reglene om eie- og botid. Dette innebærer også at man ikke har fradragsrett for eventuelt tap eller kostnader tilknyttet salget.
Dersom du ikke har eid og brukt boligen/fritidsboligen tilstrekkelig lenge til å falle inn under regelen om skattefri realisasjon, vil du være skattepliktig for gevinst, og ha fradragsrett for eventuelt tap. Ved beregning av skattepliktig gevinst eller tap må du huske å føre til fradrag eventuelle kostnader du har hatt ved salget, som meglerhonorar, markedsføringskostnader, mv.

Reisefradrag

Du har også rett til fradrag for kostnader for reise mellom hjem og arbeidssted. Ettersom det er en egenandel på kr 22 000, er dette som oftest kun aktuelt for personer som har i overkant av 31 kilometer reise hver vei.
Kostnadene fastsettes etter en standardsats på kr 1,50 per kilometer opp til 50 000 kilometer. På det overskytende er fradraget 0,70 kroner per km. Det gis fradrag opp til 75.000 kilometer. Standardsatsen gjelder uavhengig av hvordan du reiser, om dette er med bil, sykkel eller kollektivt.
Har du ekstra reisevei fra eller til jobb fordi du kjører barn til for eksempel barnehage eller skole, regnes ikke det som en del av reisen mellom hjem og arbeid. Du kan eventuelt få fradrag for dette i foreldrefradraget.

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men i enkelte tilfeller kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. I tillegg må kostnadene til ferge- og bomutgifter overstige 3 300 kroner i året. Overstiger kostnadene 3 300 kr får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder videre for billigste betalingsmåte (abonnement er ofte rimeligere en stykkpris). Ved fradrag for fergeutgiftene skal ikke fergens reisevei tas med i den totale distansen.

Pendlerfradrag

Dersom du fyller vilkårene for å anses som pendler kan du videre ha krav på fradrag for merkostnader til reise, kost og losji som følge av pendleroppholdene. For å anses som pendler må det være nødvendig at du overnatter borte fra hjemmet på grunn av arbeidsforholdet. Dersom du ikke er gift eller har samboer med felles barn stilles det ytterligere vilkår til boligen din for at du kan anses som pendler.

Gi opplysninger dersom du er i tvil

Skattekontoret vil aldri gi deg fradrag som ikke er ført opp på skattemeldingen din. Dersom du er i tvil om du har rett til et fradrag, kan det lønne seg å fylle ut fradraget i skattemeldingen, samtidig som du gir utfyllende opplysninger i merknadsfeltet eller i eget vedlegg.

I slike tilfeller er det viktig at du gir fullstendige opplysninger om bakgrunnen for fradraget, og hvorfor du mener at du har krav på det. Dersom du ikke gir fullstendige opplysninger og du tar feil, risikerer du tilleggsskatt.

 

Les gjerne også vår blogg om mulighetene for fradrag ved eget hjemmekontor.

 
Av advokatfullmektig Torbjørn Wiken og advokat Martin Wikborg i Magnus Legal

Mest populære