Gå til hovedsiden

Forsvarlig egenkapital i aksjeselskaper

Et aksjeselskap skal til enhver tid ha en egenkapital som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet. Styret og daglig leder har et viktig og lovpålagt ansvar i denne sammenheng.

Forsvarlig egenkapital

Daglig leder må informere styret

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling, herunder om egenkapitalsituasjonen. Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om:

 • selskapets virksomhet
 • stilling
 • resultatutvikling

Styrets handleplikt

Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig, eller at den er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen, skal styret straks behandle saken og innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen. Dette omtales som styrets handleplikt, og den inntrer altså selv om det bare foreligger en antakelse.

Det handler om selskapets reelle egenkapital

Det er verdt å merke seg at det er snakk om selskapets reelle egenkapital, og ikke selskapets bokførte egenkapital. Eksempelvis kan den reelle egenkapitalen i et eiendomsselskap være høyere enn den bokførte. Bokføringen fanger ikke opp at eiendommen kan ha steget i verdi, tvert i mot; etter at en eiendom er bokført i regnskapet, reduseres den verdien med årlige avskrivninger.

Oppgaver for styrets leder versus daglig leder

Styreleder skal sørge for behandling av saker som hører inn under styret. Daglig leder forbereder saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder. En sak skal forberedes og fremlegges slik at styret har et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. En verdivurdering av selskapets eiendeler og eventuelt hele selskapet kan gi svar på om den reelle egenkapitalen er lavere enn forsvarlig.

Dersom selskapet ikke har forsvarlig egenkapital

Dersom selskapet ikke har forsvarlig egenkapital, skal styret innkalle generalforsamlingen og foreslå tiltak for å rette på dette. Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst.

Hvis styret ikke ivaretar sin handleplikt og selskapet går konkurs, kan hvert enkelt styremedlem i sin ytterste konsekvens bli holdt erstatningsansvarlig for tap som er påført selskapets kreditorer.

Mest populære

 • Lønn på 1. og 17. mai

  Lønn på 1. mai og 17. mai

  På våren er det mange røde dager på kalenderen og i den sammenheng får vi mange spørsmål knyttet til arbeidstakers rett på lønn for disse «fridagene».

 • Dette er Lean

  Lean manufacturing er en produksjonsmetodikk for varer og tjenester som stammer fra Toyota Production System (TPS). Målet er å forbedre lønnsomheten ved å eliminere all bruk av ressurser som ikke bidrar til å skape verdi for sluttkunden. I Visma spiller lean en viktig rolle og vi jobber aktivt mot å etterleve prinsippene filosofien er bygget på.