Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven for frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg

Finansdepartementet kom 24. september med forslag til forenklinger av merverdiavgiftsloven for næringsdrivende som skal drive med utleie av fast eiendom.

Gjeldende ordning i dag

Utleie av fast eiendom er unntatt fra merverdiavgiftsplikt. Næringsdrivende som leier ut bygg eller anlegg til bruk i avgiftspliktig virksomhet, kan imidlertid frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleien. En slik frivillig registrering vil medføre at utleier må beregne utgående merverdiavgift på husleien. Utleier vil da også ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til utleien.

I dag er reglene slik at alle som ønsker å bli frivillig registrert for utleie av fast eiendom må sende en særskilt søknad til skattekontoret. Det gjelder også næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for annen næring enn utleie av fast eiendom.

Videre gis søknad om frivillig registrering kun virkning fra og med det tidspunktet søknad ble registrert mottatt hos skattekontoret.

Dette regelverket kan gi uheldige virkninger for utleiere som enten mangler eller sender for sen søknad om registrering. I slike tilfeller kan den næringsdrivende motta krav om å tilbakebetale allerede fradragsført merverdiavgift. Det kan også medføre at den næringsdrivende ikke kan søke om direkte fradragsrett for merverdiavgift gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør.

Justeringsreglene skal til en viss grad avhjelpe dette, ved at man i henhold til justeringsreglene kan få fradragsrett for merverdiavgiften over en ti-års periode. Dette er imidlertid en stor likviditetsulempe for selskap som ellers ville hatt direkte fradragsrett for den inngående avgiften. Nåverdien av fradraget er også lavere fordi tilbakebetalingen vil strekke seg over ti år, uten korrigering for generell prisstigning i samfunnet ellers.

Finansdepartementets forslag

1.      Kravet om særskilt søknad

Finansdepartementet foreslår nå at kravet til egen søknad om frivillig registrering oppheves for næringsdrivende som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Det vil si at dersom vilkårene for frivillig registrering er oppfylt, og utleier opptrer som om han var registrert, legges det til grunn at utleier har tatt et valg om at utleievirksomheten skal være frivillig registrert.

Selv om kravet om særskilt søknad nå foreslås fjernet, skal utleier fortsatt ha mulighet til å sende søknad dersom han ønsker det.

Næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra før, må fremdeles søke om frivillig registrering. Dette er en naturlig konsekvens av at man må være registrert i Merverdiavgiftsregisteret for å ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på pådratte kostnader.  Man kan heller ikke oppkreve merverdiavgift på sin omsetning uten å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Endringen medfører en enklere prosess for næringsdrivende som allerede er registrert. Mange har trodd at dersom selskapet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, gjelder dette også utleie av fast eiendom og har opptrådt deretter. Faren for at en må tilbakeføre allerede fradragsført merverdiavgift på grunn av formelle feil, elimineres med endringen.

Næringsdrivende må imidlertid fremdeles ha et bevisst forhold til at vilkårene for en frivillig registrering er oppfylt. Er ikke vilkårene for frivillig registrering oppfylt, vil utleien ikke være omfattet av registreringen.

2.      Virkningstidspunktet for frivillig registrering

Finansdepartementet foreslår også å endre virkningstidspunktet for når den frivillige registreringen skal gjelde fra. Det foreslås at virkningstidspunktet kan settes tilbake seks måneder før søknad om registrering ble sendt.

For næringsdrivende som ikke er søknadspliktig etter at søknadskravet er opphevet, knyttes dette skjæringstidspunktet til en tilkjennegivelse av at virksomheten anses avgiftspliktig. Det kan f.eks. være at utleier legger merverdiavgift på leievederlaget eller det er inngått leiekontrakt som angir merverdiavgift på vederlaget.

Dersom en velger å søke om registrering med virkning tilbake i tid, vil det ha to konsekvenser.

  • For det første vil det oppstå plikt til å innberette og betale merverdiavgift på husleie oppkrevd fra og med registreringstidspunktet.
  • For det andre vil det foreligge fradragsrett for inngående merverdiavgift fra og med registreringstidspunktet.

Utleier av bygg og anlegg vil med dette få mer tid til å organisere og tilrettelegge ved oppstart av utleieaktivitet. Når utleier nå gis mulighet til å registreres tilbake i tid, ivaretas også mulighet til å oppnå direkte fradrag for merverdiavgift på kostnader påløpt før registreringen bedre.

Det er ikke sagt noe om når endringene kan forventes å tre i kraft. Høringsfristen er 6. januar 2014, vi kan derfor ikke vente oss noen endring før i tidligst i midten av 2014.

Har du nærmere spørsmål vedrørende merverdiavgift, kontakt Visma Advokater AS. E-post: advokater@visma.com, telefon 46 40 40 00.

Therese sitt spesialfelt er merverdiavgift, men hun arbeider også med generell forretningsjus. Therese kom til Visma Advokater i 2012 etter tre år i Skatt Øst, hvor hun jobbet i seksjon for merverdiavgift.
Kontakt Therese: