Gå til hovedsiden

Forskudds- og andre skattesatser i 2013

Følgende satser skal legges til grunn i 2013: Trekkfri kostgodtgjørelse – satser pr. døgn
 For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost): kr 295 For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på […]

Følgende satser skal legges til grunn i 2013:

Trekkfri kostgodtgjørelse – satser pr. døgn

For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost): kr 295

For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost): kr 192

Matpenger (mat ved overtid)

Forutsetter sammenhengende fravær fra hjemmet på minst 12 timer: kr 82

Fri kost og losji – satser pr. døgn

Fritt opphold – kost og losji – kr 110
Fri kost – alle måltider – kr 80
Fri kost – to måltider – kr 63
Fri kost – ett måltid – kr 41
Fritt losji – ett eller delt rom – kr 30

Bilsatser – fordel ved privat bruk av firmabil

Opp til en listepris på 275 700 kroner regnes 30 prosent som skattepliktig fordel i 2013. Av det overskytende regnes 20 prosent.

Reglene om redusert listepris for biler som er eldre enn 3 år, for biler hvor yrkeskjøringen overstiger 40 000 km og for el-biler videreføres:

  • Kjøres firmabilen mer enn 40 000 km i yrket i året, reduseres fordelen for brukeren til 75 prosent.
  • Er bilen over tre år, reduseres den skattepliktige fordelen for brukeren til 75 prosent.
  • Er det en el-bil, reduseres den skattepliktige fordelen for brukeren til 50 prosent.

Bilsatser – firmabil som faller utenfor standardreglene

Ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene beregnes fordelen for arbeidsreiser til og med 4000 km og annen privat kjøring etter en sats på kr 3,30 pr. km.

For arbeidsreiser som overstiger 4000 km beregnes fordelen etter en sats på kr 1,50 pr. km.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen
Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 49 000 for inntektsåret 2013, dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.
ANDRE SKATTEMESSIGE SATSER I 2013
Nedre grense for å betale trygdeavgift kr 39 600.

Personfradrag

Klasse 1: kr  47 150.
Klasse 2: kr  94 300.

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms  
Klasse 1: kr  15 000.
Klasse 2: kr  30 000.

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid  
Sats per km kr 1,50/0,70.
Nedre grense for fradraget kr 13 950.
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner: kr 12 000.
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.: kr 3 850 kr.

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter tilpass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn: kr 25 000.
Tillegg per barn utover det første: kr 15 000.

Skattefri kilometergodtgjørelse ved yrkeskjøring med privatbil:

  • Sats per kilometer til og med 10 000 km: kr 4,05.
  • Sats per kilometer over 10 000 km: kr 3,40.

Avskrivingssatser 2013  
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) – 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) – 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) – 20 pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) – 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) – 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) – 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) – 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.) – 4 (6/10) pst.

MERK 1: Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. i 2013. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år.

MERK 2: Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst. i 2013.

Saldogruppe i (forretningsbygg) – 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) – 10 pst.

(Kilder: Skatteetaten, Finansdepartementet, Tall, satser, regulativ)

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære