Gå til hovedsiden

Slik skaper leder fleksibilitet i arbeidsforholdet

Som følge av den stadige utviklingen kan det noen ganger være nødvendig for en arbeidsgiver å justere arbeidstakers stilling og arbeidsoppgaver.

Arbeidsgivers styringsrett regler
Arbeidsgivers styringsrett regler

Hvor stor fleksibilitet har du egentlig som leder til å gjennomføre endringer?

Kan du pålegge ansatte som reiser å føre reiseregningene sine selv med en app, innen en angitt frist? Og hva med den ansatte som tidligere gjorde denne jobben for alle de ansatte – kan han bare fratas denne arbeidsoppgaven?

Svaret på dette spørsmålet er avhengig av om den ønskede endringen faller innenfor det som kalles arbeidsgivers styringsrett, eller om endringen er i realiteten er en endringsoppsigelse. Styringsretten begrenses av lover, tariffavtaler og den enkelte ansattes arbeidsavtale, samt av saklighetsnormer.

Meld deg på nyhetsbrevet Regelnytt her

For arbeidsgiver handler styringsretten ofte om to ting:

  • organisere og beslutte hva virksomheten skal drive med i dag og i fremtiden. På dette området har arbeidsgiver relativt stor grad av styringsrett.
  • lede, kontrollere og fordele. På dette området er det snakk om beslutninger som i stor grad vil kunne påvirke eller gripe inn i den enkelte arbeidstakers liv og styringsretten er derfor mer begrenset.

Les også: Hvordan bruke styringsretten til konfliktløsning?

Dette kan du gjennomføre i kraft av styringsretten

Som leder kan du i kraft av styringsretten beslutte å gjennomføre visse endringer – f.eks i forhold til de ansattes arbeidsoppgaver. Som eksempler fra rettspraksis har vi et tilfelle der arbeidstaker måtte akseptere endring av arbeidssted og økt reisevei med 50 minutter. I andre saker måtte arbeidstaker finne seg i endringer som innebar å bli fratatt beredskapsvakter og skiftlederansvar.

Endring i den ansattes arbeidsforhold

En leders mulighet til å gjøre endringer i et arbeidsforhold beror ofte på en tolkning av arbeidsavtalen. Vær derfor bevisst når du utformer arbeidsavtaler slik at det skapes rom for endring. Pass iallfall på å ikke innsnevre styringsretten ved å skrive for detaljerte arbeidskontrakter med mindre det er et konkret behov for det.

En høyesterettssak illustrerer denne utfordringen godt – to ansatte hadde kontraktfestet at de kun skulle jobbe senvakter, arbeidsgiver ønsket senere å gjøre en endring i dette slik at disse to også måtte utføre dagvakter. Høyesterett sa imidlertid at kontrakten til de to ansatte var såpass tydelig, og arbeidsgiver fikk ikke medhold.

​Beslutninger utenfor styringsretten krever annet grunnlag

Det kan være vanskelig å fastslå hvilke beslutninger om endringer som kan gjøres i kraft av styringsretten, og hvilke som eventuelt er utenfor styringsretten og derfor krever et annet grunnlag – som f.eks oppsigelse i kombinasjon med nytt stillingstilbud (endringsoppsigelse).

Her er utgangspunktet at arbeidsgiver starter med å sjekke hva som er avtalt og om de ønskede endringer er vesentlige sammenlignet med tidligere.

Delvis sykemeldt – hvem bestemmer?

I forbindelse med gradert sykemelding oppstår det gjerne en del spørsmål i forhold til hvor langt arbeidsgivers styringsrett går.

Tilretteleggings- og medvirkningsplikten medfører at arbeidsgiveren og den sykmeldte skal samarbeide om å finne en funksjonell måte å praktisere den graderte sykmeldingen på. Svært ofte vil delvis sykmeldte kunne utføre enten deler av sine vanlige arbeidsoppgaver eller eventuelt nye tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Som utgangspunkt vil arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kunne bestemme at arbeidstakeren skal bruke lengre tid på å utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver. For eksempel der arbeidstakeren bruker hele dagen på å utføre 50 prosent av arbeidsoppgavene sine. I noen tilfeller kan det jo selvfølgelig være konkrete medisinske grunner til at arbeidstaker kun kan jobbe halve dager. I slike tilfeller vil det være utenfor arbeidsgivers styringsrett å bestemme at arbeidstaker skal være på jobb hele dagen for å utføre halvparten av sine arbeidsoppgaver.

Vil du lære mer om reglene innenfor personal?

Bli bedre kjent med reglene du som jobber med personal til enhver tid må være oppdatert på. Annenhver uke mottar 20.000 mennesker nyhetsbrevet vårt Regelnytt:

Jeg vil også motta Regelnytt!

Mest populære