Finansiering og støtte

Mange små næringsdrivende går i gang med de midlene de har tilgjengelig selv. Det viser seg at mange etablerere begynner med svært lav egenkapital. De fire hovedkildene for finansiering av nye virksomheter er: Egenkapital Lån fra private/banker Offentlige tilskuddsordninger Investorer Mange finansierer startfasen ved kortsiktige lån. Det kan være i form av gjeld til leverandører, […]

Mange små næringsdrivende går i gang med de midlene de har tilgjengelig selv. Det viser seg at mange etablerere begynner med svært lav egenkapital.

De fire hovedkildene for finansiering av nye virksomheter er:

 • Egenkapital
 • Lån fra private/banker
 • Offentlige tilskuddsordninger
 • Investorer

Mange finansierer startfasen ved kortsiktige lån. Det kan være i form av gjeld til leverandører, offentlige avgifter, leasing ol. Problemet er at dette er gjeldsposter som må tilbakebetales på kort sikt, noe som kan føre til vansker med å betale.

Det er mange muligheter til å få stipend til start eller drift av virksomheten din. Glem ikke at kommunale næringsfond og også fylkene kan ha stipendpenger på lur.

Stipender
Stipender er økonomisk støtte til enkeltpersoner som ønsker å starte ny virksomhet. Innovasjon Norge viser blant annet til disse mulighetene:

 • BU-midler etablererstipend
 • Etablererstipend
 • Svalbard Inkubatorstipend
 • Innovative kvinner
 • Oppfinnerstipend

Etablererstipend hos Innovasjon Norge
Hos Innvasjon Norge kan du søke om stipend til etablerere. Etablerere av små bedrifter med potensial for lønnsomhet er i målgruppen for dette stipendet. Etableringer som representerer noe nytt, enten i nasjonal eller internasjonal sammenheng, blir generelt sett høyt prioritert. Dette gjelder også gode prosjekter som er kvinnebasert.

Stipend kan gis til:

 • privatpersoner i idéutviklingsfasen
 • registrerte bedrifter i etableringsfasen

Hva kan stipendet benyttes til?
Stipend fra Innovasjon Norge kan benyttes til å starte egen bedrift, enten det gjelder idéutviklingsfasen eller til selve etableringen.

I idéavklaringsfasen kan stipendet brukes til å avklare idéens realisme, og til å utvikle en ferdig forretningsplan. Kostnader som naturlig påløper i denne fasen kan være egen lønn (det tas hensyn til annen inntekt/dagpenger/trygd) og konsulentbistand.

I utviklingsfasen kan stipendet benyttes til delvis dekning av kostnader som naturlig er relatert til denne fasen, som konsept- og produktutvikling, markedsundersøkelse, sikring av immaterielle rettigheter og kompetansebygging. Dette gjelder også kostnader som egen lønn, konsulentbistand, kortere kurs direkte knyttet til bedriftsetableringen, reiser, mindre fysiske investeringer og ekstraordinære kostnader ved oppstart av virksomheten.


Betingelser for å motta stipend

Stipendet fra Innovasjon Norge skal være avgjørende for at etableringen kan gjennomføres. Det forutsettes normalt at gründeren selv kan bidra med minimum 50 prosent egenandel, i form av både egeninnsats og kapital, slik at støtte fra Innovasjon Norge er et supplement til, og ikke en erstatning for egenfinansiering.

Hvor mye – og til hvem?
Stipendet er avhengig av prosjektets størrelse og potensial og stipendbeløpet vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det kan normalt utgjøre inntil 50 prosent av prosjektkostnadene til henholdsvis idéavklaring og utvikling.

Det kan ikke søkes til begge faser samtidig og stipend til idéavklaringsfasen gjør ikke at søker automatisk har krav på støtte i utviklingsfasen.

Innovasjon Norges stipendordninger gjelder for hele landet og i alle næringer, unntatt offentlig virksomhet.

Mest populære