Sjekk hvordan du takler ansattes sykdom i ferien.

Feriesyke ansatte? Friskmeld rutinene dine!

Sommeren har for alvor festet sitt grep langs det ganske land. Det betyr også at ferieavviklingen så smått er i gang.

Ferieloven forteller oss at alle ansatte har rett på fire uker og én dag ferie (10,2 prosent feriepengesats), men de fleste opererer med fem ukers ferie (12 prosent). Arbeidstakere har krav på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden. Arbeidsgiver og ansatte skal drøfte tidspunkt for ferieavvikling i god tid før ferien. Ansatte kan kreve å få vite når ferien skal tas ut senest to måneder på forhånd.

Det er et par åpenbare fordeler med å avklare ferien tidlig. For det første, bidrar det til å ivareta de ansattes ønsker. Samtidig sikres en fornuftig drift av virksomheten igjennom hele ferien.

Men: Hva skjer dersom en arbeidstaker blir syk i ferien – eller før ferien i det hele tatt har begynt?

Syk før ferien? På tide å endre planene

Dersom en arbeidstaker blir syk før ferien, kan arbeidstaker kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. For å få rett til utsettelse må man imidlertid være 100 prosent arbeidsufør. Gradert sykemelding regnes altså ikke som gyldig grunn for utsatt ferie. Arbeidsuførheten må dokumenteres med en legeerklæring som må leveres senest siste dag før arbeidstaker skulle tatt ferie. Kravet om å få utsatt ferien må også fremsettes senest innen utløpet av siste arbeidsdag før feriens start.

Når en arbeidstaker utsetter ferien på grunn av sykdom som inntrer før ferien, utsettes hele ferieperioden. Arbeidstakeren må da tilbake på jobb med en gang hun eller han er friskmeldt – selv om det betyr at vedkommende må jobbe i den opprinnelige avtalte ferieperioden. Arbeidstaker kan heller ikke ta ut resten av ferien som var planlagt i perioden. Arbeidsgiver skal legge opp ny ferie for medarbeideren i den gjenstående delen av ferieåret.

Nye regler for sykdom i ferien

Arbeidstakere som blir syke i ferien, har også krav på utsettelse. Tidligere måtte arbeidstakeren være syk i seks dager for å kreve utsettelse, men fra og med 1. juli 2014 trådte nye regler i kraft. Nå kan faktisk arbeidstakere kreve utsettelse allerede fra første sykdomsdag. Her stilles samme krav til 100 prosent arbeidsuførhet, og legeerklæring må leveres senest første dag etter at arbeidet er gjenopptatt. Arbeidstaker må kreve utsettelse av ferien uten ugrunnet opphold etter at arbeidet gjenopptas. Så: Dersom en arbeidstaker utsetter ferien sin på grunn av sykdom som oppstår i løpet av ferien, får arbeidstaker kun tilbake de faktiske sykedagene i ferien.

Syk i utlandet? Slik er spillereglene

Dersom sykdom i ferien oppstår utenfor landegrensene, har man fortsatt krav på å få utsatt ferien. Det forutsetter en 100 prosent arbeidsuførhet og legeerklæring. Det er imidlertid andre regler for sykepenger som gjelder når man blir syk i utlandet. Skulle arbeidstaker bli syk innenfor EØS-området, har arbeidstaker rett til sykepenger. Den fastsatte ferien kan utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret.

Når erstatningsferien avvikles har arbeidstaker rett på sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Utover arbeidsgiverperioden, er det NAV Internasjonalt som vurderer retten til sykepenger.

Hva så utenfor EØS? Skulle arbeidstaker bli syk på ferie i et ikke-EØS-land, har arbeidstaker rett til å få erstattet feriedagene med sykdom. Men, arbeidstaker har kun rett på ulønnet erstatningsferie. Sykdom som inntreffer utenfor EØS gir altså ikke rett til sykepenger!

Når skal utsatt ferie tas ut?

Dersom den ansatte har vært syk i hovedferieperioden, har han ikke krav på å få ta ut den utsatte ferien innenfor dem samme hovedferieperioden. Det er imidlertid ikke noe i veien for at arbeidsgiver kan gå med på dette dersom det er gjennomførbart. Arbeidsgiver skal legge opp til at den utsatte ferien tas i løpet av ferieåret.

Dersom det på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er mulig å avvikle ferien innenfor ferieåret, blir feriedagene overført til neste år.

Kort om arbeidsgivers styringsrett og flytting av ferie

Dersom det ikke oppnås enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om når ferien skal tas ut, er det arbeidsgiver som har styringsrett innenfor de grenser som følger av ferieloven.

I utgangspunktet har arbeidstaker krav på, og plikt til, 25 virkedager (4 uker + 1 dag) ferie i løpet av ferieåret. Det kan skriftlig inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om overføring av inntil 12 virkedager (to uker) til neste år. Ferie som i strid med ferielovens bestemmelser ikke er tatt ut i ferieåret, skal overføres.

Trenger du mer bistand? Se hva vi tilbyr innenfor HR-rådgivning

Jeg jobber som rådgiver lønn/HR i Azets, Vismas tidligere regnskaps- og lønnsdivisjon. Jeg er siviløkonom, og jobber med lønn fra A-Å og rådgivning innenfor HR-feltet.
Connect with Guro: