Gå til hovedsiden

Tid for ferieavvikling

Når kan de ansatte kreve å få ferie? I hvilken grad kan du som arbeidsgiver bestemme når de ansatte skal ta ferie?

Tid for ferieavvikling

Det klare utgangspunktet er at du som arbeidsgiver er pliktig til å påse at de ansatte avvikler ferien sin hvert år. Videre har den ansatte ikke bare en rett til å ta ferie, men også en plikt. Som arbeidsgiver har man imidlertid behov for å planlegge bemanningen i virksomheten, spesielt i perioder hvor mange av de ansatte ønsker å ta ferie. Spørsmålet blir da når de ansatte kan kreve å få ferie, og videre: I hvilken grad kan du som arbeidsgiver bestemme når de ansatte skal ta ferie.

Kan arbeidsgiver bestemme tid for ferieavvikling?

Utgangspunktet er at du som arbeidsgiver i kraft av styringsretten og i henhold til ferieloven kan fastsette tidspunktet for de ansattes ferieavvikling. Det er imidlertid enkelte unntak og begrensninger du må forholde deg til. Videre er det viktig å være klar over at du må sikre dine ansatte en ferieordning som er minst like god som det ferieloven legger opp til. Dette betyr at du må påse at de ansatte har krav på minst 4 ukers og 1 dags ferie og at ansatte fra det året de fyller 60 år gis rett til en ekstra ferieuke. Hvis din virksomhet er bundet av tariffavtale kan du være pliktig til å gi de ansatte fem uker (de under 60 år) eller seks uker ferie (fra det året de fyller 60 år).

Drøft fastsettelse av ferieavvikling i god tid før ferien!

Ferieavvikling_drøfteDu må i god tid før ferien drøfte fastsettelsen av ferietid og ferielister med den enkelte ansatte (eller tillitsvalgte). Dersom du ikke blir enig med den enkelte ansatte (eller tillitsvalgte) er det du som kan bestemme når den ansatte skal få ferie. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke kan bestemme når ansatte over 60 år tar ut den ekstra ferieuken de har krav på i henhold til ferieloven, med mindre annet er avtalt med den ansatte.

Hovedferien

Den ansatte kan kreve at hovedferien på 3 uker skal gis i tidsrommet mellom 1. juni – 30. september. Dette gjelder likevel ikke hvis den ansatte først begynte i virksomheten etter 15. august, eller om du har en skriftlig avtale med den ansatte. Selv om ansatte som begynte i virksomheten etter 15. august ikke kan kreve å få 3 ukers ferie i dette tidsrommet, har alle ansatte som begynte i virksomheten før 30. september rett til full ferietid. De som begynte i virksomheten etter 30. september, har imidlertid kun krav på 1 ukes ferie i løpet av året.

Restferien

De ansatte kan kreve at restferien på en uke og 1 dag gis samlet innenfor ferieåret. Arbeidsgiver kan imidlertid bestemme at også restferien skal gis innenfor hovedferieperioden. Den ansatte må imidlertid gi sitt samtykke om restferien skal deles opp. Som nevnt ovenfor kan du imidlertid ikke bestemme når ansatte over 60 tar sin «senioruke».

Endring av ferietid

Ferieavvikling_endreDu har som arbeidsgiver en viss adgang til å endre tidspunktet for ferieavviklingen. Om den ansatte har blitt underrettet om ferietidspunktet, må det imidlertid være nødvendig for deg som arbeidsgiver å endre tidspunktet på grunn av uforutsette hendelser. De uforutsette hendelsene må videre medføre vesentlige driftsproblemer for virksomheten, og det må heller ikke være mulig å skaffe en annen stedfortreder.

Før ferietidspunktet endres, har arbeidsgiver en plikt til å drøfte dette spørsmålet med den ansatte, og den ansatte har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt. Den ansatte må under møtet opplyse arbeidsgiver om eventuelle kostnader som den ansatte vil kreve erstattet av arbeidsgiveren. Dette vil kunne være merutgifter som følge av endring av ferie.

Ferie i oppsigelsestid

Om arbeidsgiveren har sagt opp den ansatte, kan arbeidsgiveren ikke legge ferien til en periode hvor oppsigelsesfristen løper med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Den ansatte kan i tillegg motsette seg at allerede fastsatt ferie blir avviklet under oppsigelsestiden.

Dersom det er den ansatte som har sagt opp, kan arbeidsgiver kreve at den ansatte avvikler ferien sin i tråd med hva som ellers gjelder.

Den ansatte kan imidlertid kreve at ferien avvikles før oppsigelsesfristens utløp såfremt det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Dersom den ansatte selv sier opp etter 15. august, kan imidlertid arbeidsgiveren motsette seg at ferie blir avviklet før 30. september.

Sykdom under ferieavvikling

Ferieavvikling_sykAnsatte som har vært helt (100%) arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Lørdag er inkludert i denne beregningen da ferieloven teller med lørdag som virkedag. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt. Ansatte kan altså kreve utsatt ferie selv ved én dags sykdom.

Dette gjelder imidlertid kun for den lovbestemte ferien. Som en følge vil det derfor kunne medføre administrative utfordringer ettersom man må skille mellom ferie som er lovfestet og ferie som er avtalefestet.

 

Overføring av ferie til neste år

Etter skriftlig avtale med den ansatte kan det avtales at inntil 2 ukers ferie overføres til neste ferieår. Merk at begrensingen kun gjelder den lovbestemte ferien. Ferie utover lovens grense, eksempelvis gjennom tariffavtaler, kan partene avtale å overføre til det påfølgende ferieåret med mindre annet er avtalt.

 

Ansatte uten full opptjening

Den ansatte kan alltid kreve å få ferie selv om den ansatte ikke har full opptjening. Men dersom den ansatte ikke har full opptjening, kan den ansatte motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Den ansatte kan imidlertid ikke motsette seg ferieavvikling dersom vedkommende har hatt full opptjening fra tidligere arbeidsgiver, men har unnlatt å sette av feriepenger utbetalt fra disse (ved avslutning av et arbeidsforhold skal feriepenger normalt utbetales ved siste lønnsutbetaling). Jobbskifte er derfor ikke i seg selv tilstrekkelig for å motsette seg avvikling av ferie.

Dersom virksomheten imidlertid innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle ansatte som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie i innstillingsperioden.

Erstatning

Det klare utgangspunktet er at du som arbeidsgiver har relativt vide rammer til å legge føringer på de ansattes ferieavvikling. Det er imidlertid viktig ikke å trå feil da du som arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig dersom den ansatte ikke blir gitt ferietid og feriepenger i samsvar med ferieloven. Så pass på!

Mer om ferie? Les blogginnlegget Beregning og utbetaling av feriepenger .

Registrer deg som epost-abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Mest populære