Gå til hovedsiden

Fastsetting av ferie ved permittering

Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode og at allerede fastsatt ferie skal avvikles også i perioden hvor arbeidstaker er permittert. Les mer her.

Ferie ved permittering
Ferie ved permittering

Informasjons- og varslingsreglene for fastsettelse av ferie må overholdes, jf. ferielovens §6 og 7.

Les også vårt mest populære blogginnlegg: Regler for beregning og utbetaling av feriepenger

Hovedferieperioden: Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf.  ferielovens § 7 nr.1. Poenget med hovedferieperiode er blant annet at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i denne perioden. Løper permitteringen i hovedferieperioden, kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie under permitteringsperioden.

Restferien: Restferien bestemmer arbeidsgiver når skal avvikles i løpet av ferieåret. Den ansatte kan kreve å få restferien samlet, men den kan også deles ved avtale. Arbeidstaker kan også pålegges å avvikle restferie i permitteringsperioden.

Senioruken: Den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år – denne skal også som hovedregel avvikles hvert ferieår. Her bestemmer arbeidstaker selv når denne tas ut i løpet av ferieåret.

Ferie i permitteringsperioden: Der arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden – skyves permitteringsdagene og dagpenger tilsvarende ut i tid med hensyn til det antall uker man totalt kan permittere en ansatt.

Last ned guiden om ferie og feriepenger her

Utbetaling av feriepenger ved permittering

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie i periode hvor vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf ferielovens §11 nr.1. Forutsetningen for å avtale utbetaling av alle feriepengene i juli er da egentlig at ferie avvikles i juli og august.

For ansatte som er permittert helt eller delvis og skal avvikle ferie, skal arbeidsgiver utbetale feriepenger, tilsvarende det antall feriedager som avvikles. Fristen for utbetaling av feriepenger er siste ordinære lønnskjøring før ferien starter. For permitterte ansatte anbefaler vi arbeidsgivere å ikke følge praksisen med å utbetale alle feriepenger i juni uavhengig av ferieavvikling samtidig med at det gjennomføres trekk for feriedager. Dette bl.a fordi arbeidstaker, dersom han/hun er permittert, ikke vil ha lønn som ordinært og som arbeidsgiver  da kan trekke i ved feriepengeutbetalingen.

Melde fra til NAV om ferieavvikling

Nav utbetaler dagpenger til de som fyller vilkårene for dette. Er du permittert må du selv melde fra til NAV på meldekortet om ferieavvikling. På meldekortet må du krysse av for de dagene du har tatt ferie. Dette gjør du under spørsmål 4. I tillegg må du ta kontakt med NAV før ferien starter og gi beskjed om hvilken periode ferien avvikles. Etter avviklet ferie, må du straks sørge for å registrere som arbeidssøker igjen på Ditt NAV, eller du kan ta kontakt med NAV på telefon. Les mer om dette her.

Opptjening av feriepenger på utbetalinger i permitteringsperioden

Varselperiode

Alle permitteringer skal varsles etter nærmere regler. Varslingstiden er som hovedregel 14 kalenderdager – kun unntaksvis 2 dager. I denne perioden er den ansatte på jobb og utfører arbeid som vanlig og mottar lønn etter avtalen man har med arbeidsgiver. Det opptjenes feriepenger på lønn utbetalt i denne perioden.

Lønn i arbeidsgiverperiode etter lønnspliktloven

Den lønn arbeidsgiver, etter lov om lønnsplikt under permittering, skal betale i permitteringsperioder, vil inngå i feriepengegrunnlaget. Arbeidsgiverperioden er i dag 2 dager. Arbeidsgiver skal disse dagene betale full lønn beregnet etter reglene for beregning av sykepenger, jf. folketrygdloven §8-28 til §8-30. Merk likevel at begrensningen på 6* grunnbeløpet ikke gjelder for lønn og feriepenger de to dagene arbeidsgiver har lønnsplikt ved permittering.

At det skal beregnes feriepenger på disse utbetalingene begrunnes bl.a med at det i lov om lønnsplikt under permittering §3 fremgår at arbeidsgiver skal betale «lønn og annet arbeidsvederlag» til arbeidstaker. Arbeidsvederlagsbegrepet er det samme som benyttes i ferielovens §10 for ytelser som skal inngå i feriepengegrunnlaget.

Lønnskompensasjon dag 3–20

Dette er en «ny ytelse» som Nav skal utbetale direkte til den permitterte som en del av «krisepakken» vedtatt av Stortinget i forbindelse med Covid-19. Pr. i dag er det ikke avklart om det vil bli beregnet feriepenger av dette beløpet. Vi oppdaterer denne artikkelen så snart det publiseres noe nytt om dette.

Der arbeidsgiver har forskuttert lønn disse dagene er det ikke avklart om det refunderes feriepenger for disse dagene. Om arbeidsgiver likevel må dekke feriepenger etter ferielovens §10 – utfra det faktum at det er utbetalt lønn fra arbeidsgiver for disse dagene – er også diskutabelt og vi vil oppdatere artikkelen også vedrørende dette så snart det foreligger avklaringer her.

Feriepenger og dagpenger

Det er foreslått endringer når det gjelder opptjening av feriepenger på dagpenger. Du kan lese mer om dette her: Feriepenger av dagpenger.

Trenger du faglig påfyll?

Last ned guiden om ferie og feriepenger her

Mest populære