Gå til hovedsiden

Permittering og ferie

Arbeidsgiver kan fastsette at ferie skal avvikles i en permitteringsperiode, og at allerede fastsatt ferie også skal avvikles i permitteringsperioden.

Ferie ved permittering
Ferie ved permittering

Ingen regler i ferieloven

Vi har ingen særskilte regler om ferie og permittering i ferieloven. Dette innebærer at ferielovens ordinære regler skal følges også for permitterte arbeidstakere.

Ferie skal avvikles

Ferie for permitterte arbeidstakere skal dermed i utgangspunktet fastsettes og avvikles hvert ferieår. Arbeidstaker som er permittert har etter ferieloven både rett og plikt til å avvikle ferie. Allerede fastsatt ferie skal avvikles som planlagt, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om annet.

Der arbeidstaker avvikler ferie i permitteringsperioden – skyves permitteringsdagene og dagpenger tilsvarende ut i tid med hensyn til det antall uker man totalt kan permittere en ansatt. Når ferie avvikles opphører også arbeidsgivers plikt til å betale lønn i arbeidsgiverperioden.

Les guiden: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Kjørereglene for feriefastsettelse skal følges

Reglene om fastsettelse av ferien og arbeidstakers rett til å kreve informasjon om ferietidspunkt gjelder derved også for permitterte. 

Hovedferieperioden løper fra 1. juni til 30. september, jf.  ferielovens § 7 nr.1. Poenget med hovedferieperiode er blant annet at arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie i denne perioden. Dette gjelder også permitterte arbeidstakere.

Restferien bestemmer arbeidsgiver når skal avvikles i løpet av ferieåret. Den ansatte kan kreve å få restferien samlet, men den kan også deles ved avtale. Arbeidstaker kan også pålegges å avvikle restferie i permitteringsperioden.

Den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år – denne skal også som hovedregel avvikles hvert ferieår. Her bestemmer arbeidstaker selv når denne tas ut i løpet av ferieåret.

Les også vårt mest populære blogginnlegg: Regler for beregning og utbetaling av feriepenger

Opptjening av feriepenger på utbetalinger i permitteringsperioden

Varselperioden

Alle permitteringer skal varsles etter nærmere regler. Varslingstiden er som hovedregel 14 kalenderdager – kun unntaksvis 2 dager. I denne perioden er den ansatte på jobb og utfører arbeid som vanlig og mottar lønn etter avtalen man har med arbeidsgiver. Det opptjenes feriepenger på lønn utbetalt i denne perioden.

Lønn utbetalt i arbeidsgiverperioden ved permittering

Den lønn arbeidsgiver, etter lov om lønnsplikt under permittering, skal betale i permitteringsperioden, vil inngå i feriepengegrunnlaget. 

Arbeidsgiverperioden er i dag 15 dager i starten av en permittering. Den ansatte er ikke på arbeid disse dagene, likevel skal arbeidsgiver betale full lønn beregnet etter reglene for beregning av sykepenger, jf. folketrygdloven §8-28 til §8-30. Merk likevel at begrensningen på 6* grunnbeløpet ikke gjelder for lønn og feriepenger de dagene arbeidsgiver har lønnsplikt ved permittering.

Utbetaling av feriepenger ved permittering

Siste vanlige lønningsdag før ferien

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie i periode hvor vedkommende er permittert, vil også feriepengene for den del av ferien som skal avvikles, forfalle til betaling, jf ferielovens §11 nr.1. 

Ferielovens utgangspunkt er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien skal feriepengene fordeles tilsvarende. Feriepengene skal kompensere for lønnsbortfallet i ferien, slik at den ansatte har noe «å leve for» når ferien faktisk avvikles.

Alle feriepenger i juni

Mange arbeidsgivere har en praksis hvor alle feriepenger utbetales i juni, uavhengig av når arbeidstaker har ferie, og trekker samtidig den ansatte i lønn for juni. For månedslønnende er dette en praksis ferieloven ikke anses å være til hinder for. For timelønnede utbetales feriepengene uten lønnstrekk for feriedager da de ikke mottar lønn når de ikke jobber, det vil si har ferie eller annet fravær.

En utfordring med å følge denne praksisen for en arbeidstakere som er permittert uten lønn vil ofte være at det ikke er lønn å trekke lønn for feriedagene i, når juni kommer.

En mulighet er å følge ferielovens hovedregel som redegjort for over. Det vil si å utbetale feriepenger for det antall feriedager som avvikles, når ferien avvikles samtidig som det gjennomføres trekk i lønn for tilsvarende antall feriedager. Der arbeidstaker har avviklet feriedager i forkant av permitteringen, anbefaler vi at disse dagene avregnes ved første feriepengeutbetaling.

En alternativ måte å utbetale feriepenger til en permittert arbeidstaker er å utbetale feriepengene i sin helhet i for eksempel juni uten at det gjennomføres trekk for alle kommende feriedager. I og med at feriepengene erstatter lønn for feriedagene, skal lønn trekkes for avviklede feriedager når disse faktisk avvikles.

Meldeplikt om ferieavvikling til NAV

Nav utbetaler dagpenger til de som fyller vilkårene for dette. Er du permittert må du selv melde fra til NAV på meldekortet om ferieavvikling. På meldekortet må du krysse av for de dagene du har tatt ferie.

Tre gode råd

  • Gi god informasjon til ansatte, spesielt med hensyn til utbetaling av feriepenger og lønnstrekk for ferie – sørg for skriftlig dokumentasjon rundt virksomhetens praksis mv.
  • Gode rutiner for planlegging, fastsettelse og registrering av ferie
  • Bevisst forhold til hvordan håndtere utsettelse og overføring av ferie.

Vil du oppdateres om nye regler, satser, tolkninger og oppdateringer innen lønn-, skatt, arbeids- og trygderett?

Sjekk Regelpodden her

Mest populære