Skip to main content

Vet du hvor mange fast ansatte du har i din virksomhet?

Har din virksomhet opplevd økt behov for arbeidskraft? I slike situasjoner er det alternative måter å tilknytte seg arbeidskraft på. Hva din virksomhet i det enkelte tilfellet bør velge, avhenger selvfølgelig av arbeidskraftbehovet dere har.

Fast ansettelse
Fast ansettelse

Ved permanent behov for arbeidskraft er det vanlig å ansette en person fast i virksomheten. Er behovet derimot knyttet til et mer begrenset tidsrom eller til et bestemt oppdrag vil det i mange tilfeller være mer hensiktsmessig å ansette noen på midlertidig kontrakt.

Les også: Er du klar for å jobbe digitalt med sykefravær?

Fast ansettelse er hovedregel

Arbeidsmiljøloven åpner for midlertidig arbeidsavtaler bare når bestemte vilkår foreligger. Lovens klare hovedregel er likevel at arbeidstaker skal ansettes fast. Fra 1. januar 2019 vil det komme en presisering av hva fast ansettelse er. Den nye definisjonen skal klargjøre innholdet av «fast ansettelse».

Nedenfor ser vi på de tre hovedelementene som må være til stede i en fast ansettelse.

Løpende og tidsubegrenset

Den nye definisjonen angir for det første at en fast ansettelse er løpende og tidsubegrenset. Det betyr at ansettelsesforholdet løper uten et fastsatt opphørstidspunkt og at ansettelsen ikke er knyttet til et bestemt tidsrom eller ferdigstillelse av et bestemt arbeid.

Fullt stillingsvern

For det andre skal arbeidstaker som er fast ansatt ha fullt stillingsvern etter arbeidsmiljøloven. Det betyr blant annet at arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse av arbeidstaker, at det gjelder en drøftingsplikt før beslutning om oppsigelse tas og at det gjelder oppsigelsesfrister i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang

Det tredje elementet er at arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Dette innebærer at det stilles krav til at arbeidsavtalen skal angi noe konkret om hvor mye arbeidstakeren skal jobbe. Det er fortsatt lov til å avtale små stillingsbrøker, men for å anse et arbeidsforhold som fast, skal det være avklart mellom partene hvilket omfang arbeidet skal ha. Dette kan f.eks gjøres ved å angi stillingsprosent eller at det oppgis det antall dager pr. uke som arbeidstaker skal jobbe.

Les også: Nye rutiner for digital sykmelding og refusjonskrav

Angivelse av arbeidstid i arbeidsavtalen

Som en følge av presiseringen av fast ansettelse stilles det fra 1. januar 2019 nye krav til arbeidsavtalen. I situasjoner der arbeidet skal utføres periodevis skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Lovgiver har særlig lagt vekt å sikre forutsigbarhet der arbeidstaker har deltidsstilling. Dette for å gi arbeidstaker i en slik situasjon mulighet til å inngå andre arbeidsavtaler og således sikre inntekt i perioder uten arbeid.

Jobber du innen lønns- og personalfaget?

Les alle guidene våre om lønn og HR!

Mest populære