Få ned sykefraværet med riktig oppfølging

En ukes sykefravær koster arbeidsgiver over 13 000 kroner i tapt produksjon og økte kostnader. Slik kan du få ned sykefraværet.

– Dersom man har et fravær som man vet blir langvarig allerede i starten av fraværet, eller er usikker på lengden av sykefraværet, på bør man iverksette oppfølgingsarbeidet raskest mulig, sier fagansvarlig for HR i Visma Software, Monica Bremtun-Olaussen.

En undersøkelse Sintef gjennomførte i 2010 viser at en ukes sykefravær kostet 13 000 kroner i 2010. Dette tallet vil være høyere i dag.

– Arbeidsgiver bør alltid stille to spørsmål til den som melder at de har et sykefravær. Det første er om fraværet er arbeidsrelatert. Det andre er antatt lengde på fraværet, sier Bremtun-Olaussen

Engasjer deg i oppfølgingen

– Som arbeidsgiver bør du legge tid og arbeid i oppfølgingsarbeidet for å få best mulig resultater, ikke gjennomføre kun minimumskravene fordi det er de som er lovpålagt, oppfordrer Bremtun-Olaussen.

Oppfølgingsplanen er første steg, og brukes gjennom hele oppfølgingen. – Målet med oppfølgingsplanen er å få den sykmeldte tilbake i arbeid, ved å finne fram til løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Det er blant annet svært viktig å få personen raskest mulig delvis tilbake i arbeid, slik at den sykmeldte ikke er 100 % fraværende fra jobb, sier Bremtun-Olaussen. Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder når den er utarbeidet første gang (det vil si etter 4 uker) og til NAV senest innen 9 uker.

Første dialogmøte skal arrangeres når arbeidstaker har vært borte i 7 uker. 

Med utgangspunkt i oppfølgingsplanen går man igjennom alternativ tilrettelegging på arbeidsplassen for å få den sykemeldte tilbake på jobb. Det er viktig at arbeidsgiver sender inn både rapporteringsskjema og oppfølgingsplan til NAV innen 9 uker.

Etter 26 uker skal NAV arrangere dialogmøte nummer to.

En grundig vurdering og oppfølging på dette tidspunktet kan være avgjørende for å hindre varig utstøting fra arbeidslivet. Tredje dialogmøte avholdes mellom 26 uker til 1 år. Dette møte avholdes om partene ser at det er behov for det etter dialogmøte to. Dette arrangeres av NAV. Arbeidsgiver har møteplikt her også.

12 måneder sykefravær kan gi arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse.

Det holder ikke at arbeidstaker har vært syk i 12 måneder, eller mer- arbeidsgiver må ha saklig grunn for å gå til opphør av arbeidsforholdet. Dersom arbeidsgiver går til opphør av arbeidsforholdet, og det i en eventuell tvist oppstår strid om oppfølgingsarbeidet som arbeidsgiver har gjort er godt nok er det arbeidsgiver som har bevisbyrden for å dokumentere dette. Det er derfor svært viktig at alt man gjør i forbindelse med oppfølging av den sykmeldte er dokumentert skriftlig, sier Bremtun-Olaussen og legger til at NAV har en god oppfølgingsplan mal som kan brukes.

5 TIPS TIL ARBEIDSGIVER

  1. Ha en skriftlig rutine på hvordan bedriften skal følge opp sykemeldte
  2. Sørg for at alle i bedriften kjenner til rutinen for oppfølging av sykemeldte
  3. Dokumenter alt skriftlig i oppfølgingsarbeidet (telefonsamtaler, møter, tiltak, planer o.l)
  4. Ha gode oppfølgingssamtaler og legg vekt på en god og tydelig kommunikasjon
  5. Ha oppfølging av den sykmeldte i tillegg til kun de lovpålagte pliktene

Har du all den kompetanse du trenger innenfor Lønn og HR?

På kurset Mix & Match kan du velge hvilke temaer du er interessert i å lære mer om innen fagene lønn og personal. Her kan du blant annet lære om A-meldingen, oppfølging sykemeldte og nye skatteregler. Kurset arrangeres i 14 norske byer i april, mai og juni.

Connect with Kristin: