Gå til hovedsiden

Er pasientjournalene ført i tråd med nytt lovverk?

01.07.2019 trådte ny forskrift om pasientjournal i kraft. Den nye forskriften er tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EU’s personvernforordning (GDPR).

Pasientjournaler i tråd med nytt lovverk
Pasientjournaler i tråd med nytt lovverk

01.07.2019 trådte ny forskrift om pasientjournal i kraft. Den nye forskriften er tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EU’s personvernforordning (GDPR).

Utgangspunktet er at alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal, det fremgår av helsepersonelloven § 39.

Les blogginnlegget: Helsepersonells dokumentasjonsplikt.

Ledere og helsepersonell må derfor gjøre seg kjent med den nye pasientjournalforskriften som trådte i kraft 01.07.2019.

Webinar om ny pasientjournalforskrift

Temaet om ny pasientjournalforskrift er høyaktuelt. Se webinaret om ny forskrift om pasientjournal som går blant annet nærmere inn på bakgrunn for ny forskrift, krav til innhold i journal og utfordringer i forhold til personvernet.

Se webinar om ny pasientjournalforskrift

Den nye forskriften utfyller journalføringsplikten og legger til rette for en pasientjournal sentrert rundt pasientens behov for helsehjelp.

Helsepersonell skal ha rask og effektiv tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger uavhengig av hvilken virksomhet som har behandlet pasienten, samtidig som personvernet skal ivaretas. God sikkerhet er nødvendig for å sikre at helseopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres urettmessig og er tilgjengelig ved behov. Dette er en nødvendig forutsetning for å sikre troverdighet og tillit til helse- og omsorgstjenesten.

Hvorfor ny forskrift om pasientjournal?

Den gamle forskriften om pasientjournal trengte en modernisering, og det var behov for å tilpasse forskriften til en digitalisert hverdag. Den nye forskriften om pasientjournal er «teknisk» tilpasset annet relevant regelverk. Den supplerer regler som følger av pasientjournalloven, helsepersonelloven, personvernloven og personvernforordningen (GDPR).

Myndighetene har et tydelig ønske om bedre journalføring. Mangelfulle journaler og journaler ført i strid med lovverket er en fare for pasientsikkerheten.

Se også: Kompetanse på journalføring gir bedre pasientsikkerhet

Krav om innhold i pasientjournal

Pasientjournalforskriften lister opp en lang rekke av opplysninger og dokumentasjon som skal inngå i journalen, pasientjournalforskriften §§ 4-8. De aktuelle opplysningene skal likevel bare tas inn dersom de er

  • Relevante og nødvendige
  • For å yte helsehjelp til den enkelte pasient

I mange pasientjournaler vil det ikke være nødvendig å ha med alle type opplysninger som er nevnt i pasientjournalforskriften § 5-8.

På den annen side kan det være opplysninger og dokumentasjon som ikke er nevnt i oppramsingen, men som likevel er relevante og nødvendige i forbindelse den enkelte tjenestemottaker. Slike opplysninger skal tas med i journalen. Oppramsingen i pasientjournalforskriften er med andre ord ikke uttømmende.

Ansatte på norske sykehjem slår alarm om dårlige journalsystem

NRK har gjennomført en spørreundersøkelse blant helseansatte i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO).

Ifølge Legeforeningen har journalsystemene vært et problem på sykehjemmene i mange år. Allerede i 2009 ble det avdekket store svakheter ved systemene, da Statens helsetilsyn gjorde et landsomfattende tilsyn med norske sykehjem. Ti år senere kan det tyde på at journalsystemene fortsatt har så store mangler at de ut går ut over pasientsikkerheten.

Mest populære