Er du klar for forenklingene innen regnskap og lønn i 2015?

Champagnekorker, fyrverkeri og dampende sigarer markerer hvert år ikrafttredelsen av en rekke mer eller mindre vesentlige regelendringer som påvirker små og mellomstore virksomheter i Norge. Ved inngangen til 2015 er det få generelle regelendringer som virkelig markerer seg med et smell. De som gjør det er først og fremst ment å by på forenklinger for virksomhetens eiere og/eller for det offentlige. Jeg vil trekke frem tre av disse.

Halvert oppbevaringstid
Den mest plassbesparende endringen fra og med 2015 er knyttet til bokføringslovens krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale. Denne er nå halvert fra ti til fem år. Det er også vedtatt korresponderende tilpasninger til fem års oppbevaringstid i skatte- og avgiftslovgivningen. Dette betyr likevel ikke at du kan makulere alt som er eldre enn den generelle grensen. Av kontrollhensyn videreføres nemlig tiårskravet for dokumentasjon av kontrollerte transaksjoner og mellomværender. Det gis samtidig hjemler for å pålegge lengre oppbevaringstid i forbindelse med kontroll etter ligningsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven. Blant annet videreføres tiårskravet for prosjektregnskap i bygge- og anleggsvirksomhet, herunder bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap samt tilhørende dokumentasjon. På grunn av justeringsreglene i merverdiavgiftsloven gjelder det samme for kjøpsdokumentasjon av kapitalvaren fast eiendom. Til tross for enkelte viktige unntak gjetter likevel jeg at totalt antall arkivmeter vil kunne reduseres betydelig fremover.

Kun elektronisk årsregnskap
For innlevering av årsregnskapet til Regnskapsregisteret får vi en “tvangsforenkling”. Med virkning fra 1. januar 2015 er det ikke lenger tillatt å sende inn dokumentet på papir. I stedet blir det pliktig å levere det elektronisk via Altinn. Med få unntak må dermed de 44 000 regnskapene som Regnskapsregisteret i 2014 mottok på papir slutte seg til de 260 000 som ble levert via Altinn. Papirpost vil nådeløst bli returnert uten saksbehandling. En måneds utsatt frist ved elektronisk innsendelse videreføres fra 2014, og forsinkelsesgebyr vil ikke påløpe før etter 1. september.

Skjemakutt med A-ordningen
Den såkalte a-ordningen er en ny felles innrapportering av ansettelsesforhold og inntektsopplysninger til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Med ikrafttredelse 1. januar 2015 innebærer den at arbeidsgiver rapporterer kun ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt. Dette skal gjøres minimum én gang per måned. Frekvensen vil for mange virksomheter øke, men det samlede antall skjema vil for de fleste reduseres. Faktisk erstatter a-meldingen hele fem skjemaer og alle som leverer noen av disse skjemaene skal fra nå av levere a-melding.

For de fleste virksomheter krever forenklingen endringer i de interne rutinene for å innhenting og innsending av opplysningene. Vi har brukt mye av høsten på å bistå våre kunder med tilrettelegging, og hjelper gjerne dersom du er usikker på om din virksomhet er klar for første innsending 5. februar.

For oppdaterte skatte- og avgiftssatser henviser jeg til regjeringens egne oversikter:

Se hvilke løsninger vi tilbyr innenfor regnskap.

Les mer om årsoppgjør her.

0