Gå til hovedsiden

Endringsforslag til ferieloven til gunst for arbeidstaker

I 2012 utformet regjeringen et forslag til endringer i ferieloven. Årsaken var at ESA, EFTAS’ overvåkingsorgan, mente at den norske ferieloven bryter med EU’s arbeidsdirektiv på flere punkter. Endringene kan tre i kraft i løpet av noen måneder.

Punktene som påpekes er regelen som sier at arbeidstaker må være syk i minimum 6 virkedager i ferien for å ha krav på ny ferie senere, samt at arbeidstakere bare kan kreve 12 virkedager ferie overført til neste år. ESA mener disse reglene er til hinder for å sikre arbeidstakernes rett til fire uker ferie ila året slik direktivet krever.

Norske myndigheter har tidligere erkjent at reglene er i strid med direktivet, men det er ukjent hvorfor forslaget til lovendring ikke er blitt videre behandlet etter at høringsfristen gikk ut i januar 2013. ESA ga tidligere i år norske myndigheter frist på to måneder til å endre regelverket. Etterfølges ikke fremsatte krav vil det vurderes om saken skal sendes videre til EFTA-domstolen.

Arbeidsdepartementet har i sitt høringsnotat «høring om endringer i ferieloven» datert 9. oktober 2012 foreslått endringer i forhold til følgende rettigheter i ferieloven;

  • erstatningsferie for sykdom som oppstår i løpet av ferien
  • overføring av ferie, som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon, til det påfølgende ferieåret
  • retten til utbetaling av feriepenger for ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon

Fremlagte endringsforslag gagner i første rekke arbeidstaker, og vil bidra til økte økonomiske og administrative kostnader for arbeidsgiver. Det er derfor vesentlig at arbeidsgiver er bevisst på mulige endringer i lovverket, og hvilke konsekvenser dette kan medføre for sin bedrift.

Erstatningsferie

Med dagens lovgivning er det i dag krav om at arbeidsuførhet i løpet av ferien må vare i minimum 6 dager før arbeidstaker har krav på å få utsatt ferien til senere samme år. Dette strider mot Direktivets krav om «å sikre årlig betalt ferie på minst fire uker». Derfor foreslås det nå at arbeidstaker kan kreve erstatningsferie uavhengig av antall dager med arbeidsuførhet i ferien.

For arbeidsgiver kan dette medføre følgende;

  • Økte kostnader til sykepenger da plikten til å betale sykepenger for sykeperioder på under seks dager vil tilfalle arbeidsgiver.
  • Økte administrative kostnader og utfordringer på grunn av håndtering av de ekstra feriedagene som skal kompensere for sykdomsperioden.

Praktisk eksempel: Britt skal to uker på ferie til utlandet. To dager inn i ferien blir hun syk og får fire dagers sykmelding utstedt av lokal lege. Med dagens lovgivning har hun ikke rett til å få disse feriedagene erstattet med sykepenger, og arbeidsgiver slipper fire dager med sykepenger siden disse regnes som feriedager. Blir endringsforslaget vedtatt vil arbeidsgiver måtte betale sykepenger for alle fire dager, og Britt får nye feriedager til bruk senere.

Utbetaling og overføring av ikke avviklet ferie grunnet sykdom eller foreldrepermisjon

De øvrige omtalte forslagene til endringer gjelder utbetaling og overføring av ferie som ikke er avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon. Ferieloven gir i dag arbeidstaker rett til å få utbetalt feriepenger for ferie som på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon verken er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Videre er ferieloven uklar med hensyn til hvor mange feriedager som kan overføres til påfølgende ferieår grunnet sykdom eller foreldrepermisjon.

EU-domstolen hevder at en ordning med økonomisk godtgjørelse i stedet for avvikling av ferie fungerer som et (direktivstridig) incitament til å la være å avvikle ferie. Dette kan også medføre at arbeidstaker ikke får nok hvile, og sannsynligheten for å bli arbeidsufør igjen kan øke. Adgang til å utbetale feriepenger for ikke-avviklet ferie på grunn av sykdom og foreldrepermisjon foreslås derfor opphevet.

Videre foreslår departementet å presisere i ferieloven at all ferie som ikke er avviklet grunnet sykefravær eller foreldrepermisjon, skal overføres til påfølgende ferieår.

Endringene må kunne antas å få visse administrative konsekvenser for arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil måtte sørge for at det er mulig å overføre og avvikle ferie på et senere tidspunkt. I tillegg til at utbetalingen av feriepenger må følges opp i det påfølgende året, og kunne utbetales på et senere tidspunkt.

Praktisk eksempel: Lise har vært i foreldrepermisjon og har 20 feriedager til gode ved årets slutt. Hun ber om å få utbetalt feriedagene istedenfor å få dem overført til neste år. Med dagens lovgivning vil Lise kunne avtale å overføre inntil tolv dager og få utbetalt resterende dager, eller avtale å få utbetalt inntil 20 dager. Dersom endringsforslaget blir vedtatt vil muligheten til å få feriedagene utbetalt bortfalle, og alle 20 feriedagene må overføres til påfølgende år.

Norske myndigheter har ved flere anledninger svart ESA at ferieloven skal endres, sist under høstens «pakkemøte». Regjeringen har nå uttrykt at endringene kan forventes å tre i kraft i juli i år.

Denne artikkelen er skrevet av Julie Nielsen og Catherine Ngo. Begge har vært med på Visma Services sitt traineeprogram.

Mest populære