Pleiepenger – statsbudsjett 2017

Nåværende regler

Pleiepenger skal erstatte arbeidsinntekt for pleie av et sykt barn i en begrenset periode. Det er NAV som vurderer om du har rett til pleiepenger.

To bestemmelser i folketrygdloven gir rett til pleiepenger:

1) Du kan ha rett til pleiepenger etter folketrygdlovens §9-10 når du har omsorg for et barn som:

  • Er under 12 år.
  • Barnet er eller har vært innlagt i helseinstitusjon eller er behandlet poliklinisk og trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode på grunn av sykdommen/behandlingen.
  • Pleiebehovet strekker seg over mer enn 7 kalenderdager. Pleiepenger ytes da fra kalenderdag 8.

2) Du kan ha rett på pleiepenger etter folketrygdloven §9-11 fra første dag når du har omsorg for barn som:

  • Er under 18 år.
  • Har en sykdom eller skade som er livstruende eller svært alvorlig og trenger tilsyn og pleie hele døgnet i en begrenset periode, på grunn av sykdommen eller skaden.

Du kan lese mer om retten til pleiepenger og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for rett til støtte på Nav sine hjemmesider.

Endringer i regelene om pleiepenger

I årets budsjettforslag foreslår regjeringen en utvidelse av pleiepengeordningen i 2017 ved å inkludere yrkesaktive foreldre til noen grupper av syke barn som i dag faller ut. Dette gjelder barn som ikke er livstruende eller svært alvorlig syke, men som har et kontinuerlig pleiebehov, og barn med varig sykdom.

Regjeringen vil forenkle dagens regelverk og gjøre ordningen mer fleksibel ved å øke graderingsmulighetene slik at det skal bli lettere å kombinere pleieoppgaver og yrkesdeltakelse. De nye reglene som er foreslått vil også innebære en endring i ytelsens størrelse og varighet.

Regjeringen følger her opp forslaget om endringer i pleiepenger som ble sendt på høring høsten 2015. Du kan lese mer om de foreslåtte endringene på nettsidene til regjeringen.

 

Det tas sikte på iverksettelse av endringene 1. oktober 2017.

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: