Åpnet for elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven

I slutten av august gjorde vi oppmerksom på enkelte endringer i bokføringsregelverket. Ytterligere endringer er at det ikke stilles krav til fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Videre kan originalt regnskapsmateriale erstattes ved overføring til andre media. Kongen i statsråd vedtok og satt i kraft 7. september ikraftsetting av de gjenstående bestemmelsene. Endringene har virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012.

Blant endringene som nå trer i kraft er:

Ingen krav til fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Dette fremkommer av endring i bokføringslovens § 5. Det vil være tilstrekkelig at den bokføringspliktige lagrer de bokførte opplysningene som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner, i en database eller tilsvarende med tilhørende rapporteringsfunksjonalitet.

 

Orginalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring til andre media

Presisering i bokføringsloven § 13 annet ledd om at originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring av regnskapsinformasjon til andre media hvis muligheten til å etterprøve pliktig regnskapsrapportering i regnskapsmaterialets oppbevaringstid ikke svekkes. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til oppbevaringsmedier.

Paragrafene endringene gjelder er: bokføringslovens § 5 første ledd første punktum, § 5 annet ledd første punktum, § 13 annet ledd, § 13 femte ledd og § 13 b. Som følge av endringene i bokføringsloven er det også vedtatt enkelte endringer i bokføringsforskriften.

Visma Services har systemer for sine regnskapskunder som er tilrettelagt endringene. Dette innebærer mindre produkjson av papir og enklere tilgang til regnskapsmaterialet.

0