Åpnet for elektronisk tilgjengelighet i bokføringsloven

I slutten av august gjorde vi oppmerksom på enkelte endringer i bokføringsregelverket. Ytterligere endringer er at det ikke stilles krav til fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Videre kan originalt regnskapsmateriale erstattes ved overføring til andre media. Kongen i statsråd vedtok og satt i kraft 7. september ikraftsetting av de gjenstående bestemmelsene. Endringene har virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012.

Blant endringene som nå trer i kraft er:

Ingen krav til fysisk produksjon av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Dette fremkommer av endring i bokføringslovens § 5. Det vil være tilstrekkelig at den bokføringspliktige lagrer de bokførte opplysningene som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner, i en database eller tilsvarende med tilhørende rapporteringsfunksjonalitet.

 

Orginalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring til andre media

Presisering i bokføringsloven § 13 annet ledd om at originalt regnskapsmateriale kan erstattes ved overføring av regnskapsinformasjon til andre media hvis muligheten til å etterprøve pliktig regnskapsrapportering i regnskapsmaterialets oppbevaringstid ikke svekkes. Departementet kan i forskrift fastsette nærmere krav til oppbevaringsmedier.

Paragrafene endringene gjelder er: bokføringslovens § 5 første ledd første punktum, § 5 annet ledd første punktum, § 13 annet ledd, § 13 femte ledd og § 13 b. Som følge av endringene i bokføringsloven er det også vedtatt enkelte endringer i bokføringsforskriften.

Visma Services har systemer for sine regnskapskunder som er tilrettelagt endringene. Dette innebærer mindre produkjson av papir og enklere tilgang til regnskapsmaterialet.

Ved spørsmål knyttet til lovendringene, kontakt gjerne Visma Advokater på e-post advokater@visma.com eller telefon 46 40 40 00.

For de fullstendige endringene vises til Finansdepartementets hjemmeside:

Lars Ottersen arbeider som advokat i Visma, hvor han i hovedsak bistår innen personvern, arbeidsrett og kontrakter. Han innehar dessuten rollen som Data Protection Officer i Visma-konsernet.
Connect with Lars: