Endringer i bokføringsloven – mulighet for å følge gammelt regelverk ut året

Visma Advokater informerer at Stortinget vedtok i vår endringer i bokføringsloven.
Største delen av de vedtatte endringene trådte i kraft fra og med 1. juli 2012. For enkelte av disse endringene er de bokføringspliktige imidlertid gitt mulighet til å følge gammelt regelverk ut inneværende regnskapsår. Les mer om hvilke endringer dette gjelder!
Dette innebærer at noen endringer må følges ved bokføring fra og med 1. juli 2012, mens for enkelte andre kan man velge å følge de gamle bokføringsreglene ut inneværende regnskapsår.

Endringer gjeldende fra 1. juli 2012 og som må følges ved bokføring fra og med 1. juli 2012:

– Alle spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering og opplysninger som er nødvendig for å kunne utferdige slike spesifikasjoner, som de bokføringspliktige selv utarbeider, skal nå være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Dette gjelder også dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og dokumentasjon av balansen, jf. bokføringsloven § 12. Kontrollmyndigheten er videre gitt hjemmel i § 14 tredje ledd til å kreve at de bokføringspliktige oversetter regnskapsmateriale som er utarbeidet av andre, og som er på et annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk til ett av disse språkene.

– I bokføringsloven § 11 presiseres det at alle bokføringspliktige skal dokumentere verdier i årsregnskapet og i næringsoppgaven, samt eventuelle skattemessige verdier som ikke er dokumentert gjennom ligningsoppgaven.

– De bokføringspliktig er gitt muligheten til å velge mellom oppbevaring av ferdig utarbeidede spesifikasjoner og oppbevaring av bokførte opplysninger som er nødvendig for å utarbeide slike spesifikasjoner, jf. bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2.
Bokføringsloven presiserer i § 6 annet ledd at dokumentasjon av bokførte opplysninger skal være nummererte eller identifisert på annen måte som gjør det mulig å kontrollere at de er fullstendig. Finansdepartementet kan dispensere fra dette kravet.

Endringer gjeldende fra 1. juli 2012, men hvor bokføringspliktige kan velge å utsette bruken av reglene til neste regnskapsår:

– Det er nå oppstilt et krav om spesifikasjon av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap, jf. bokføringsloven § 5 annet ledd nr. 3.

– Videre presiserer bokføringsloven § 6 tredje ledd at plikten til å dokumentere kontrollsporet er betinget av at dokumentasjonen er nødvendig for å kunne kontrollere bokførte opplysninger på en enkel måte.

– En endring er gjort i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 7 som medfører at oppbevaringskravet til utgående pakksedler også gjelder elektroniske løsninger med tilsvarende kontrollverdi som pakksedler på papir.

Stortinget har vedtatt en del endringer med utsatt ikrafttredelse. Visma Advokater kommer tilbake med mer informasjon når disse endringene trer i kraft.

Ved spørsmål knyttet til dette kontakt Visma Advokater på e-post advokater@visma.com eller telefon 46 40 40 00.

Trenger du mer informasjon rundt bokføringsloven eller la en regnskapsfører i Visma Services ta ansvar for regnskapet ditt, besøk www.visma.no/advokater

0