Elektronisk kommunikasjon – nye regler fra 2014

Reglene for arbeidsgivers dekning av elektronisk kommunikasjon blir endret fra 2014.

Det innføres et fast sjablongbeløp på kr 4.392 pr år, uavhengig av antall tjenester arbeidsgiver dekker.

Beløpet gjelder både fordel i form av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. Det er fortsatt et krav at arbeidstaker har tjenestelig behov for at skatteplikten skal begrenses til kr 4.392. Dersom det dekkes EKOM-tjenester som arbeidstaker ikke har behov for skal hele beløpet som dekkes skattlegges.

Det skattefrie beløpet og mulighet for redusering av skattepliktig fordel med egenandel fjernes fra 2014. Se likevel nedenfor under innholdstjenester.   

Naturalytelse

EKOM-tjenester som dekkes som naturalytelse skal inngå i grunnlaget for skattetrekk og arbeidsgiveravgift med kr 366 pr måned arbeidstaker har disponert tjenesten/tjenestene. Her regnes deler av måned som hel måned.

Beløpet på kr 366 pr mnd eller kr 4.392 pr år gjelder helt uavhengig av hvor store arbeidsgivers utgifter er.

Utgiftsgodtgjørelse/refusjon

De som mottar utgiftsgodtgjørelse, vil likevel ikke bli beskattet for høyere beløp enn det arbeidsgiver dekker. Med utgiftsgodtgjørelse her menes refusjon etter bilag.

Arbeidsgiver må trekke skatt av det beløpet som faktisk refunderes, men begrenset til kr 4.392 pr år. Det betyr at man kan oppnå full innberetning før årsslutt.

Det betyr også at om man har refusjon kan skatteplikten bli lavere enn kr 4.392.

Kombinasjon av naturalytelse og utgiftsrefusjon

Det forekommer ofte at en arbeidstaker har en kombinasjon av naturalytelse og refusjon av EKOM-tjenester. For eksempel mobiltelefon som naturalytelse og refusjon etter bilag for bredbånd.

I slike tilfeller trekkes skatt hver måned av kr 366 for mobiltelefonen. De månedene arbeidsgiver refunderer bredbåndet så skal dette også inngå i trekk- og avgiftsgrunnlaget.

Likevel skal det totale skattepliktige beløpet skal ikke overstige kr 4.392 på årsbasis. Når dekningen tilsammen når grensen på kr 4.392 på årsbasis, må arbeidsgiver stoppe skattetrekket og avgiftsberegningen. I slike tilfeller vil man med andre ord kunne oppnå full beskatning før året er omme.

Flere arbeidsgivere

Sjablonbeløpet på kr 4.392 gjelder totalt på årsbasis.

Reglene for arbeidsgivers dekning av elektronisk kommunikasjon blir endret fra 2014.I tilfeller hvor arbeidstaker får dekket elektronisk kommunikasjon fra flere arbeidsgivere må hver arbeidsgiver forholde seg til grensebeløpet.

Det blir foretatt en avregning på selvangivelsen, slik at total skatteplikt for året likevel ikke overstiger kr 4.392.

Tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester (innholdstjenester)

Det er innført et nytt skattefritt bunnbeløp på kr 1.000 som gjelder for tilleggstjenester og fellesfakturerte varer og tjenester.

Dersom du splitter private og yrkesrelaterte innholdstjenester er det ikke noe i veien for at fribeløpet i sin helhet benyttes til private innholdstjenester.

Private innholdstjenester ut over kr 1.000 er skattepliktig og skal innberettes i kode 112-A ved naturalytelse, eller kode 111-A ved refusjon. Yrkesrelaterte innholdstjenester er ikke skattepliktig og skal inne innberettes.

Med tilleggstjenester menes tjenester som inngår i abonnementet. Dette kan typisk være tjenester som Spotify og Wimp ol.

Fellesfakturerte tjenester kan for eksempel være nummeropplysning, parkering, piggdekkgebyr, kjøp fra automater, givertelefoner, teletorgtjenester, applikasjoner, ol.

Lønnsinnberetning

Fordel av EKOM-tjenester skal fortsatt innberettes i lønns- og trekkode 130-A.

Skattedirektoratet har foreløpig ikke tatt stilling til hva som skjer med tilleggsopplysningene i denne koden. Vi forventer at disse blir fjernet, men Skattedirektoratet kan pr dags dato (8. januar 2014) ikke bekrefte det.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: