Gå til hovedsiden

Oslo innfører eiendomsskatt på næringseiendom

Hvordan skal du forholde deg til den nye skatten?

Eiendomsskatt på næringseiendom i Oslo

Fra 2016 innførte Oslo kommune eiendomsskatt på boliger og fra og med 2017 vil det bli innført tilsvarende skatt også på næringseiendommene i Oslo.

Eiendomsskatten fastsettes konkret for hver eiendom. For Oslos mest fasjonable handelsstrøk vil skatten i 2017 kunne utgjøre mer enn kr 200 per m2, mens den for de beste kontorlokalene vil kunne utgjøre i overkant av kr 100 pr m2. For lagerbygg vil skatten kunne bli under kr 15 pr m2.

 

 

Skattesatsen for eiendomsskatt på næringseiendom i OsloEiendomsskatt på næringseiendom_ frokstseminar

Det første året blir skattesatsen mest sannsynlig 2 promille av beregningsgrunnlaget, men det forventes at den vil gå opp til 3 promille fra 2018. Etter loven kan satsen økes opp til 7 promille, men det vil eventuelt først skje etter neste kommunevalg.

 

Taksering

For å fastsette beregningsgrunnlaget må samtlige næringseiendommer i Oslo takseres.

Kommunen har gitt detaljerte regler for hvordan taksten skal fastsettes og det er engasjert rundt 50 takstmenn som står foran noen hektiske måneder. I henhold til eiendomsskatteloven må taksering og utskriving av skatten være avsluttet innen 30. juni 2017 for at den kan bli ilagt i 2017.

Eiendomsbesitterene har rett til å være med på befaringen og vårt råd er at man benytter denne retten for å sikre at det også tas hensyn til de sider ved eiendommen som kan trekke taksten ned.

 

Les også: Eiendomsskattens renessanse

 

Beregningsgrunnlaget

Regelverket om hvordan taksten skal fastsettes er både detaljert og sjablonmessig. Det skilles mellom ulike typer næringsbygg og det er gitt særlige regler for verk og bruk. Det er også særlige regler som omhandler fordelingen av skatten på festede eiendommer.

Fem kategorier næringseiendommer

For næringseiendommer skilles det mellom fem kategorier basert på bruken av eiendommen. Disse er:

  • Kontor
  • Handel
  • Parkeringshus
  • Lager, og
  • Hotell

Med utgangspunkt i bruken av arealene fastsettes det en kvadratmeterpris som så justeres etter hvilken sone eiendommen befinner seg i. Sonene er trukket opp særskilt for hver av de fem kategoriene.

Eiendomsskatt på næringseiendom_befaringDet skal så foretas ytterligere justeringer – enten opp eller ned – basert på den konkrete eiendommens ytre og indre faktorer. Eiendomsbesitterene bør møte forberedt ved takstmannens befaring for å påpeke eventuelle mangler ved eiendommen som trekker skattegrunnlaget ned. Skattetaksten kan ikke overstige markedsverdien og det skal også gjelde et likebehandlingsprinsipp.

 

Festetomter

For næringseiendom som står på festet tomt – med varighet under 99 år – skal eiendomsskatten fordeles mellom bortfester og fester. Det er gitt egne regler for hvilken prosentvise verdi av taksten som skal falle på bortfester for de fem typene av eiendomskategorier i de ulike sonene i Oslo.

Verk og bruk

I verk og bruk inngår ikke bare tomt og bygningsmasse men også integrert produksjonsutstyr. Taksten på slike eiendommer skal gjenspeile substansverdien – også kalt teknisk verdi.

Ubebygde tomter og bygg under oppføring

For ubebygde tomter og bygg under oppføring skal det foretas en alminnelig skjønnsmessig taksering som i utgangspunktet er baseres på tomtens formål slik det fremgår av reguleringsplanen.

 

Hvem tar sluttregningen?Eiendomsskatt på næringseiendom_sluttergning

Innføring av eiendomsskatt innebærer en merkostnad. I første omgang rammer den eieren, men det er naturlig at den etter hvert veltes over på leietaker. Enkelte utleiere har allerede sikret seg gjennom eksisterende avtaler. Vårt råd er at man ved inngåelse av nye avtaler tar høyde for den nye skatten samt at denne kan øke.

 

EiendomsForum

Visma arrangerer EiendomsForum i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger. Dette er møteplassen for oss med interesse for fast eiendom. Klikk for å se hvor og når neste forum holdes.

Visma Advokater AS er et forretningsjuridisk advokatfirma med solid ekspertise innen fast eiendom, kontrakter og skatt. Vi har lang erfaring med å bistå næringsdrivende i slike spørsmål. Ta gjerne kontakt med advokat Martin Wikborg på telefon +47 481 76 355 eller epost [email protected] for en uforpliktende vurdering av din sak.

Mest populære