Egne pendlerregler for stortingspolitikere – rettferdig eller ikke?

Den 19. september vedtok Finansdepartementet lettelser i reglene for pendlerreiser med virkning fra 1. oktober 2013. Reglene er imidlertid bare gjort gjeldende for stortingspolitikere. Dette er det flere som har reagert på, og med god berettigelse etter min mening. Hvilke fordeler er det nå stortingspolitikerne har fått innvilget? Jeg gir deg her en kort oppsummering.

Pendlerreiser / besøksreiser

En pendler kan få dekket reisene for å besøke sitt hjem uten skatteplikt, såkalte besøksreiser. Skattefritaket er imidlertid noe begrenset, da reisen i realiteten sees på som en privat reise og ikke en yrkesreise. Blant annet er det lavere sats for kilometergodtgjørelse på besøksreiser, kr 1,50 pr km (på yrkesreiser er det kr 4,05/kr 3,40 pr km). Det er heller ikke anledning til å få dekket parkeringsutgifter skattefritt, f eks på flyplassen. Det er også begrensninger i hvor mye som kan dekkes av matutgifter på slike besøksreiser. Arbeidsgiver må også sørge for å innberette det som er dekket på besøksreisene som opplysninger på lønns- og trekkoppgaven.

På yrkesreiser kan arbeidsgiver dekke høyere utgifter, blant annet kilometersats og diett etter statens satser samt få dekket parkeringsutgifter. Arbeidsgiver har også flere fritak fra plikten til å lønnsinnberette ytelsene som er dekket når reisen er en yrkesreise.

Tjenesteoppdrag til hjemstedet

I noen tilfeller kan det være at en pendler skal på et tjenesteoppdrag nær sitt hjemsted, og velger å reise til sitt hjem før eller etter tjenesteoppdraget. I og med at reisen foretas hjem til bostedet til pendleren må arbeidsgiver vurdere hva som er hovedformålet med reisen, yrkesreise eller å besøke hjemmet. Er hovedformålet med reisen av privat karakter (besøke hjemmet) er det en besøksreise, er hovedformålet med reisen yrkesrelatert er det en yrkesreise. Dette er ikke noen enkel vurdering, hvor avgjørelsen får betydning for hvor mye som kan dekkes skattefritt.

Det er nettopp denne vurderingen stortingspolitikerne nå har fått fjernet, ved at Finansdepartementet har endret skatteforskriften. Slike reiser skal fra 1. oktober uansett defineres som yrkesreiser – for stortingspolitikern! Det betyr at de kan få dekket høy sats på kilometergodtgjørelse, diett etter statens satser samt f eks parkeringsutgifter, også selv om hovedformålet med reisen kan være å besøke hjemmet.

Andre arbeidsgivere må fortsatt slite med vurderingen av hovedformålet med reisen.

Lønn Update 2013

Visma Kompetansesenter Lønn og HR arrangerer Lønn Update i november og desember 2013. Her får du en gjennomgang av aktuelle nyheter, oppdatering på viktige regler samt en gjennomgang av de mest brukte lønns- og trekkodene. Vi går gjennom både reglene samt hvorledes du gjennomfører årsoppjøret i ditt lønnssystem.

Tormod Johansen jobbet som juridisk rådgiver i legal-avdelingen i Visma Software. Han er utdannet skatterevisor fra Skatteetatskolen i Oslo, og har jobbet med kontrollvirksomhet i Skatteetaten i flere år. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobbet med lønn og skatt som spesialområde. Jobben bestod i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Tormod: