Egenregi

Definisjon på begrepet egenregi

Egenregi - Signer herBegrepet «egenregi» i sin reneste form omhandler situasjoner hvor en offentlig oppdragsgiver selv (innenfor samme rettssubjekt) utfører tjenester eller arbeid til eget bruk. I regelverket foreligger det da ikke en kontrakt. Forskrift om offentlige anskaffelser § 4-1 (a), definerer en kontrakt som en «gjensidig bebyrdende avtale som inngås skriftlig mellom en eller flere oppdragsgivere og en eller flere leverandører». Leverer man til seg selv foreligger det ikke en «kontrakt» og dermed heller ikke en anskaffelse, da det ikke er inngått noen gjensidig bebyrdende avtale mellom to forskjellige rettssubjekter.

Årsaken til at det finnes et slikt unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser, er at dette regelverket ikke regulerer hvordan det offentlige skal organisere sin virksomhet.

 

Utvidet egenregi

EU domstolen har i flere avgjørelser kommet til at det på visse vilkår også kan være egenregi der det foreligger leveranser mellom to forskjellige juridiske personer. Dette kalles utvidet egenregi. I Teckal-dommen ( C-107/98) ble spørsmålet om det kan gjøres unntak fra regelverket ved leveranser mellom en offentlig myndighet og et selskap organisert som eget rettssubjekt vurdert.

Egenregi - EU domI denne dommen ble det stilt opp to kriterier for at en slik leveranse skulle kunne kalles egenregi.

  1. For det første måtte den lokale myndigheten ha en kontroll over selskapet som var like sterk som over sine egne organer. Dette kalles kontrollkriteriet.
  2. For det annet måtte hoveddelen av selskapets virksomhet i tillegg være rettet inn mot den eller de lokale myndigheter som utøvde kontrollen. Dette andre kriteriet kalles aktivitetskriteriet.

Videre har EU-domstolen i sin praksis lagt til grunn at den påkrevde kontrollen der flere kommuner eier et selskap sammen, kan utøves av dem i fellesskap. Domstolen har også akseptert at det utøves indirekte kontroll fra oppdragsgiver gjennom et morselskap.

Avgjørelse fra KOFA i sakene 2015/47, 2015/48, 2015/49 og 2015/50 om egenregi

I denne avgjørelsen fra KOFA diskuteres både kontrollkriteriet og aktivitetskriteriet for leveranser fra Lyse Elnett AS til kommunene Stavanger, Sola, Sandnes og Gjesdal. Klagenemnda kom til at begge kriterier var oppfylte for samtlige kommuner. Leveransene hadde dermed skjedd som utvidet egenregi. Avgjørelsen fra KOFA viser noen av de vurderinger som gjøres under de to ulike kriteriene, og gir en god oppsummering av unntaket for utvidet egenregi.

 

Advokat Siri-Helen Egeland i Visma Advokater har spesielt fokus på offentlige anskaffelser. Hun har bred erfaring både fra innkjøps- og leverandørsiden og med et glødende engasjement hjelper hun både tilbydere og offentlige innkjøpere å navigere i regelverket. Har du spørsmål om offentlige anskaffelser, ta kontakt med advokat Siri-Helen Egeland på tlf. 918 00 921 eller på epost.

Visma Advokater har kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Stavanger.

0