Dette vil digitalisering bety for deg som leder i 2018

Digitalisering

Fremtidens arbeidsliv er på mange måter kommet til oss allerede. Det er ikke lett å forutse konsekvenser og resultater av digitaliseringen, men sikkert er det at teknologiutviklingen blir voldsom. Omstillingen i samfunn og arbeidsliv må skje raskt og med høy kvalitet. Hvordan skal du som leder imøtekomme endringen?

– Med teknologisk utvikling og digitalisering på sitt beste kan hverdagen bli enklere for næringslivet, og for folk flest. Bedrifter kan nå større og nye kundegrupper, og offentlig sektor kan bli mer effektiv. Siv Jensen, utdrag fra regjeringen.no.

Frykt blant ansatte stanser satsing på automatisering

En dame jeg snakket med rett før sommeren som jobbet som lønningsansvarlig, sa at hun visste at halvparten av hennes arbeidsoppgaver kom til å forsvinne om kort tid på grunn av automatisering. Hun hadde det overhode ikke travelt med å ta i bruk nye og effektiviserende arbeidsverktøy. For hva kom til å skje med hennes stilling da – hva skulle hun gjøre?

Mange bedrifter evner ikke, eller ønsker ikke, å se mulighetene effektiviseringen gir. Tiden er overmoden for å si ja til endring og omstilling, for så å jobbe aktivt for å oppnå fordelene og unngå ulempene. «Nei-veien» kan føre til at arbeidsplassene forsvinner, og det kan skje raskere enn du er forberedt på.

Tre punkter du som leder burde ta hensyn til i 2018:

1. Skap de rette forutsetningene

Det er ikke et nytt fenomen at nye bedrifter med nye forretningskonsepter utkonkurrerer det gamle. Det nye er den høye endringstakten hvor teknologiutvikling legger til rette for at bedriftene kan vokse seg stor og lønnsom på kort tid. Har du medarbeidere som har høy utdannelse og er faglig engasjerte? Som har større lojalitet til og interesse for faget enn til virksomheten og administrative oppgaver?

Omstillingsevne og kompetanseutvikling hos de ansatte er en av nøklene til å lykkes fremover. Faglig dyktige medarbeidere skaper effektive arbeidsformer. Du som leder har ansvar for å tilrettelegge for dine ansattes utvikling og kompetanseheving.

2. Roboten – din nye kollega

Se på automatikk og digitalisering som som en venn og kollega. Mange av de fysisk- og teoretiske rutinepregede oppgavene er allerede automatisert. Ledere, så vel som arbeidstakere, må innse at roboten har kommet for å bli.

Å akseptere dette gjør at du allerede har kommet et stykke på vei i endringsprosessen. De spennende arbeidsoppgavene bli igjen til oss mennesker – og vi kan tenke i nye baner. Det vil skapes mange nye jobber, og vi vil jobbe på andre måter enn før. Se mulighetene. Tenk nytt.

3. Omstilling og fleksibilitet med styringsretten til grunn

Tilfredse arbeidstakere er en av nøklene til suksess. For både arbeidsgivere og ansatte er det derfor viktig å vite hva som menes med arbeidsgiver styringsrett. Styringsretten handler om makten i arbeidsforholdet – altså om hvem som bestemmer.

For å skape ønskede muligheter for endring bør du se på arbeidsavtalen som ligger til grunn, lovverket og de interne retningslinjer, for å skape den dynamikken som kreves. Også for å tiltrekke den arbeidskraften bedriften har behov for- og ønsker.

Digitalisering av økonomifunksjonen

Det ligger store vekstmuligheter i å digitalisere hele- eller deler av bedriftens økonomifunksjon. Delta på våre gratis seminar og webinarer, og lær mer om bedriftens muligheter.

Oversikt over gratis webinar og seminar

0