Gå til hovedsiden

Dette bør du vite om ferieplanlegging

Er du i gang med ferieplanlegging i virksomheten din? Vi har samlet det viktigste du trenger å tenke på.

I gang med ferieplanlegging? Da kan det lønne seg å lese videre.

Dette sier ferieloven

I henhold til ferieloven, har ansatte fire uker og én dag ferie (10,2 prosent feriepenger). Relativt mange arbeidstakere har likevel fem uker ferie (12 prosent feriepenger). I slike tilfeller er dette inkludert i tariffavtale, eller noe virksomheten selv har valgt. Ettersom ferieloven regner virkedager fra mandag til lørdag, vil én ferieuke derfor tilsvare seks virkedager. Ansatte over 60 år eller som fyller 60 år i  ferieåret har én ekstra ferieuke (2,3 prosent feriepenger i tillegg til 12 prosent).

Ikke ferie for enhver pris

Ansatte har både rett og plikt til å avvikle full ferie. Det gjelder også for ansatte som har byttet arbeidsgiver. Arbeidsgiver er også pliktig til å sørge for at ansatte tar ut full ferie. Det finnes likevel noen få unntak. Ansatte som ikke har vært i fullt arbeid i opptjeningsåret, kan velge å motsette seg avvikling av ferie. Årsaken er som regel at feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Dette gjelder ikke hvis man har skiftet arbeidsgiver, men for eksempel for ansatte som har hatt permisjon uten lønn, vært permittert eller er nyutdannet.

Tre ukers hovedferie

Ansatte har rett på tre uker sammenhengende ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september). Som ansatt kan du også kreve å få avvikle de øvrige dagene av den pålagte ferien. Lovpålagt ferie er fire uker og én dag (25 virkedager). Det betyr at arbeidstaker kan kreve ferie fire uker og én dag (utover tre uker i hovedferieperioden) avviklet sammengengende. Siste fire feriedager er ikke omtalt i ferieloven. Rett til tre uker sammenhengende ferie er ingen plikt.  Derfor er det viktig å følge opp ansatte som ikke ønsker sommerferie, slik at man er sikker på at full ferie likevel avvikles.

Avvikling av ferie

Arbeidsgiver bør drøfte tidspunkt for avvikling av ferie med ansatte i god tid før ferien. Den ansatte kan kreve å få vite når ferie skal tas senest to måneder på forhånd. Det anbefales likevel alltid at man starter ferieplanlegging i god tid. På den måten ivaretas både den ansattes ønsker og virksomhetens på best mulig måte.  Her kan for eksempel en e-post om ferieønsker sendes ut til alle ansatte, eller det kan lages en ferieplan der de ansatte skriver opp ferieønskene sine. Når frist for tilbakemelding har gått ut, kan man så langt det lar seg gjøre ta hensyn til de ansattes ønsker.

Arbeidsgivers styringsrett ved ferieplanlegging

Arbeidsgiver må forholde seg til krav om ferie innenfor hovedferieperioden og sammenhengende ferie. Men hva skjer dersom den ansatte og arbeidsgiver ikke klarer å bli enige? Da er det arbeidsgiver som har siste ord i saken. For ansatte over 60 år er det den ansatte selv som bestemmer når den ekstra ferieuken skal tas. I slike tilfeller gjelder en varslingsfrist på to uker, så her bør arbeidsgiver ofte være initiativtaker for avklaring av ferie.

Når ansatte begynner midt i ferieåret

Ansatte som starter ny jobb midt i året, har samme plikter og rettigheter som alle andre ansatte. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver forutsetter dette at den ansatte ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgver. Det samme gjelder for arbeidsgiver som krever at den ansatte tar ut ferie; arbeidstaker må ha oppspart feriepenger forhenværende år hos tidligere arbeidsgiver. Det betyr ikke noe hvis feriepenger ble utbetalt sammen med sluttoppgjør hos tidligere arbeidsgiver – den ansatte plikter selv å sørge for å spare feriepenger til perioder med tapt inntekt på grunn av ferieavikling.

Overføring av ferie

Hovedregelen er at ferie skal avvikles i løpet av kalenderåret. Denne regelen ble skjerpet inn når en endring i ferieloven trådte i kraft 1. juni 2014. Ferie som ikke er avviklet må nå overføres til neste år og gjelder i utgangspunktet kun ansatte som på grunn av sykdom eller permisjon ikke har hatt anledning til å ta ut ferie. Dersom ansatte ikke har avviklet feriedager, har det skjedd et brudd på ferieloven. Konsekvensen er likevel at feriedagene overføres til påfølgende år. Dersom manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan imidlertid arbeidstaker i tillegg kreve erstatning. Det er fremdeles tillatt å overføre inntil to uker ferie (12 virkedager) til påfølgende år hvis det er inngått skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om dette.

Gjennom rådgivning kan vi hjelpe deg med andre spørsmål om ferieplanlegging og feriepenger. Vi kan hjelpe deg til bedre rutiner. Sammen sørger vi for at din virksomheten følger spillereglene og har gode rutiner for oppfølging.

Mest populære