Gå til hovedsiden

Det skal bli enda enklere å drive eget AS

En forbedret aksjelov bedre tilpasset småselskapenes behov er på vei. Mye skal bli enklere for de som driver et lite aksjeselskap. Men det er for tidlig ennå å si nøyaktig når de nye reglene blir satt i kraft. Noen regler kan kanskje komme allerede i 2013, mens andre vil bli innført i 2014.

Hverdagen skal altså bli enklere for eksisterende småbedrifter når det innføres mer fleksible regler. Dette skal føre til besparelser på om lag 500 millioner kroner i året, ifølge justisminister Grete Faremo.

Enklere å stifte AS
I Prop. 111 L (2012–2013) «Endringer i aksjelovgivningen mv (forenklinger)» fra regjeringen foreslås det endringer som vil gjøre det enklere å stifte aksjeselskap, og færre krav til dokumenter som skal utarbeides i forbindelse med stiftelsen:

  • Oppheve kravet om en åpningsbalanse når aksjeinnskuddet kun består av penger. Det vil bety en forenkling ved ni av ti AS-etableringer.
  • Færre krav til hva vedtektene skal inneholde.
  • Aksjeselskaper skal kunne stiftes elektronisk.

Proposisjonen har bakgrunn i advokat Gudmund Knudsens utredning ”Forenkling og modernisering av aksjeloven”. Flere av forslagene foreslås gjennomført også i allmennaksjeloven.

Enklere å administrere AS
Regjeringen foreslår betydelige endringer av kapitalreglene for AS, blant annet reglene om adgangen til å dele ut utbytte.

Uavhengig av aksjekapitalens størrelse skal selskapene selv kunne bestemme antallet styremedlemmer og om det skal tilsettes daglig leder.

Plikten til å velge varamedlem i selskaper som har mindre enn tre styremedlemmer foreslås også opphevet.

Regjeringen foreslår dessuten enklere måter å avholde generalforsamling på når det er enighet mellom aksjeeierne.

– I sum betyr dette bedre og mer effektive regler for bedriftene, sier justisministeren.

Enklere kapitalregler
Regjeringen foreslår betydelige endringer av kapitalreglene slik at selskapet kan tilpasse egenkapitalen til selskapets reelle behov. Omleggingen her må ses i sammenheng med at kravet til minste aksjekapital ble redusert fra 100 000 til 30 000 kroner fra 1. januar 2012.

Det foreslås blant annet å oppheve regelen om at det ikke kan utdeles utbytte hvis egenkapitalen er lavere enn ti prosent av balansesummen. Også regelen om overkursfond som bundet egenkapital skal fjernes.

Raskere utdeling av utbytte
Det skal bli mer fleksible regler for når det kan utdeles utbytte. Aksjonærene skal ikke lenger måtte vente til det er fastsatt årsregnskap.

Generalforsamlingen skal også kunne gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte. Det er det ikke adgang til i dag.

Eier- og generasjonsskifte
Det skal etter hvert også bli enklere å få gjennomført eier- og generasjonsskifte. Det skal ordnes gjennom:

  • Mer liberale regler for et selskap til å gi finansiell bistand i forbindelse med en tredjepersons kjøp av selskapets aksjer.
  • Mer liberale regler for et selskaps adgang til å kjøpe sine egne aksjer.

Generalforsamling uten fysisk oppmøte
Regjeringen foreslår flere enklere regler for aksjeselskapers saksbehandling og organisasjon.

Det skal bli enklere å avholde generalforsamling, for eksempel

  • på telefon,
  • ved å sende e-poster eller
  • ved andre uformelle behandlingsmåter.

Forutsetningen er at alle aksjeeierne er enige om en slik behandlingsmåte.

Her kan det spares tid og penger. Mens et styre i dag er pålagt å møtes fysisk ved behandling av årsregnskap og lederlønn, tillates snart elektroniske møter.

Les mer: Styremøter på video

Effekt i hele landet
NHO-advokat Halvor E. Sigurdsen ser store gevinster:

– I mange selskaper bor styremedlemmene spredt, og mer enn 12 000 styreverv bekles av folk utenfor Norge. Da koster det mye både i tid og penger å holde styremøter for å behandle rene formaliteter. Kanskje kan endringen gjøre det enda mer aktuelt å velge inn styremedlemmer utenfor nærområdet, og det er bare positivt, sier han i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

Varamedlem i styret kan droppes
Selskapene skal selv kunne bestemme antallet styremedlemmer og om det skal tilsettes daglig leder.

Det foreslås å oppheve plikten til å velge varamedlem i selskaper som har mindre enn tre styremedlemmer.

Selskaper med bare ett styremedlem er gjerne selskaper med bare én eier som selv driver selskapet. Det kan i slike enkle selskapsforhold virke fremmed å måtte velge et varamedlem, sier regjeringen. Halvparten av aksjeselskapene har bare ett styremedlem.

 

 

Kilde: Økonomifallgruber i eget AS

Mest populære