Gå til hovedsiden

På tide å lage budsjett for neste år

Bedrifter som setter av tid til budsjettering har et viktig styringsverktøy til oppfølging og måling av virksomheten, som gir økt bevissthet på hvor pengene går til og kommer fra. Har du kommet i gang med ditt budsjett for neste år?

Har du kommet i gang med budsjettet for 2019?
På tide å lage budsjett for neste år

Hva er et budsjett?

Definisjonen av et budsjett er:

“Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og kostnader for en virksomhet i løpet av en bestemt periode, for eksempel et år.”

Et budsjett er dermed planlagt eller forventet regnskap for neste budsjettperiode. Det er ikke lovpålagt å ha budsjett, men Aksjeloven § 6-12 sier “Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.”

Hvordan kan et budsjett bidra til bedre kontroll og innsikt?

  • Felles forståelse blant eiere, styret og selskapets ledelse til forventet resultatet og likviditet fremover
  • Økt bevissthet på inntekter, kostnader og investeringer
  • Oversikt over pengestrømmen
  • Kontroll av virksomhetsdriften

Et budsjett gir dermed bedriften et styringsverktøy for å planlegge kommende periode, og til å kontrollere i ettertid for å fange opp eventuelle avvik.

Viktig med både resultat- og likviditetsbudsjett

En bedrift bør ha både et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Tidsperioden kan gjerne være for 1 år hvor du setter opp måned for måned, eller 2-3 år fremover hvis du skal budsjettere langsiktig. Hva er forskjellen mellom disse budsjettene?

Hva er et resultatbudsjett?

Resultatbudsjettet handler om forventede kostnader og inntekter i en bestemt tidsperiode basert på aktivitetene til bedriften. Det viser om selskapet går med overskudd eller underskudd.

Hva er et likviditetsbudsjett?

Likviditetsbudsjettet er en oversikt over planlagte innbetalinger og utbetalinger. I motsetning til resultatbudsjettet som viser det regnskapsmessige resultatet, er dette en oversikt over pengestrømmen, og du kan dermed se om du har penger til å betale løpende utgifter.

Nystartede selskap og selskaper i vekst kan ved hjelp av et likviditetsbudsjett se hvilke perioder det kan være mangel på penger, og tilpasse investeringer eller ta kontakt med banken for økt lån/kassekreditt. Dette for å unngå betalingsproblemer og mulig konkurs.

Hvordan kan jeg sette opp et budsjett?

En enkel tilnærming er å bruke fjorårets tall. Videre bør du justere for prisstigning, områder hvor det er ventet en vekst eller nedgang på de ulike produkter/tjenester, markedssituasjon, nyansettelser, eventuell endring i andre driftskostnader og investeringer.

Nystartede bedrifter uten historikk bør starte mer detaljert på transaksjonsnivå over inntekter/kostnader for å få et overblikk over hva som er forventet. Hvor detaljert du bør gå avhenger av størrelsen og kompleksiteten på bedriften.

Altinn finnes dokumentmaler for både resultatbudsjett (driftsbudsjett) og likviditetsbudsjett.

Jobb aktivt med budsjettet året rundt

Ikke legg bort budsjettet når det nye året kommer, men bruk det aktivt måned for måned for å kontrollere avvik. Er det avvik som går ut over fortjenesten fanges det fort opp, og du kan gjøre korrigeringer som sikrer videre drift.

Budsjettprosessen gir en god evaluering av historikken til bedriften. Start tidlig med planleggingen. Om det er større endringer som krever kostnadskutt eller investeringer er det viktig å forankre dette i bedriften tidlig, slik at det er enighet om målsetting for kommende periode.

Sett av tid til budsjettering! Det er viktig for å kunne ta de riktige avgjørelsene, og det kan spare deg for mange utfordringer. Har du et regnskapssystem som inkluderer budsjett-funksjonalitet blir det langt lettere å avstemme fortløpende i gjennom regnskapsåret.

Ønsker du å starte budsjett forberedelsene for neste år?

Med Visma Økonomioversikt, budsjett modulen til regnskapsprogrammet Visma eAccounting, kan du sette opp budsjett, få full kontroll over kommende kostnader og inntekter og se grafiske fremstillinger med drill-down.

Husk på de mange utfordringene småbedrifter møter for å lykkes – og hvordan et budsjett kan bidra til å ha full kontroll på økonomien!

Mest populære