Gå til hovedsiden

Beregning og utbetaling av feriepenger

Ett av høydepunktene våre gjennom året – sommerferien – nærmer seg, og i disse dager er det mange arbeidstakere som stiller seg spørsmålet; hva får jeg utbetalt i feriepenger i år?

Feriepenger
Beregning og utbetaling av feriepenger

I Norge har vi en ordning der arbeidstakere ikke har rett til lønn ved avvikling av ferie. I stedet har de rett til feriepenger som kompenserer lønnsbortfallet. Det er med andre ord feriepengene som finansierer softis, reker og hvitvin i ferien.

 

Hva skal det beregnes feriepenger av?

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie har rett på minimum 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Spørsmålet er da; hva er feriepengegrunnlaget – eller sagt på en annen måte – hva skal det beregnes feriepenger av?

Det skal beregnes feriepenger av alt vederlag som utbetales til arbeidstaker på bakgrunn av ytt arbeidsinnsats. Det opplagte eksemplet er ordinær lønn, uavhengig av om det er fast lønn og/eller provisjonsbasert lønn.

 

Skal det beregnes feriepenger av bonus?

Som klar hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus fordi denne som oftest er direkte knyttet til ytt arbeidsinnsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til resultatet i et team, avdeling eller til virksomheten som helhet. Også her er bonusen som regel knyttet til ytt arbeidsinnsats, selv om det ikke nødvendigvis er mulig å sette fingeren på hvor mye Per har bidratt i forhold til Pål og Espen.

Bonus som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats og fravær, kan imidlertid være unntatt fra beregning av feriepenger. Et eksempel er der virksomheten årlig utbetaler en julebonus på kr. 1000 til alle sine ansatte.

 

Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?

Det skal ikke beregnes feriepenger av blant annet følgende godtgjørelser:

• Utbetalte feriepenger
• Andel av nettoutbytte
• Fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (f.eks. årlig julebonus)
• Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.

 

Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?

Selv om arbeidstaker ikke nødvendigvis yter noen arbeidsinnsats under et sykefravær, regnes sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden som arbeidsvederlag det skal beregnes feriepenger av. Arbeidsgiverperioden består av de inntil 16 første kalenderdagene av et sykefravær.

Utover arbeidsgiverperioden utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Dersom arbeidsgiver velger å forskuttere sykepenger fra Folketrygden, gir dette normalt ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Dette og hvorvidt det skal beregnes feriepenger av avtalefestet lønn fra arbeidsgiver ved permisjon/sykdom, bør imidlertid reguleres i virksomhetens personalhåndbok.

 

Når skal feriepenger utbetales?

For arbeidsgiver kan det være fristende av hensyn til kostnadsoversikten å utbetale feriepenger løpende eller inkludere feriepenger i timelønn, månedslønn eller bonus. Ferieloven tilstreber imidlertid å sikre at feriepenger utbetales i forbindelse med at arbeidstaker faktisk avvikler ferien sin.

Utstrakt mulighet til forskudd på feriepenger og innbaking av feriepenger i lønn, sammenholdt med at arbeidstaker ikke har rett til lønn i ferien, ville medført at enkelte kunne gått en ganske mager juli i møte.

Derfor er hovedprinsippet i ferieloven at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, og at feriepengene deles opp forholdsmessig når ferien deles opp. I mange virksomheter utbetales imidlertid feriepengene samlet i juni, uavhengig av når arbeidstakerne faktisk avvikler ferien sin. Denne ordningen forenkler lønnskjøringen til arbeidsgiver og oppleves som tilfredsstillende for de fleste arbeidstakere.

Dersom arbeidsgiver baker inn feriepenger i lønn eller utbetaler feriepenger fortløpende risikerer arbeidstaker å avvikle ferie uten å motta noen form for inntekt i denne perioden. Som klar hovedregel er det derfor ikke lovlig å utbetale feriepenger fortløpende eller som del av lønn, og det foreligger avgjørelser i rettspraksis der domstolene har pålagt arbeidsgivere å betale feriepenger til arbeidstakere på nytt i slike tilfeller.

 

Skrevet av advokat Lars Ottersen – Arbeidsrett – Visma Advokater

 

Ønsker du å lese flere innlegg fra Visma Advokater om Lover og Regler som er relevante for små bedrifter?
Sjekk her på vår blogg for små bedrifter

Mest populære