Feriepenger – hva får jeg utbetalt i år?

Reglene for ferie og feriepenger skaper hodebry for mange. Hvordan beregnes for eksempel feriepenger? Når får jeg feriepengene utbetalt? Og hvordan er reglene for arbeidstakere over 60 år? Temaene i dette blogginnlegget er relevant både for deg som er ansatt i en bedrift, og for deg som jobber med lønn- og personalspørsmål. 

I Norge har vi en ordning der arbeidstakere ikke har rett til lønn ved avvikling av ferie. I stedet har de rett til feriepenger som kompenserer lønnsbortfallet. Det er med andre ord feriepengene som skal finansiere sommerens is, grillmat og jordbærkurver.

I dette blogginnlegget finner du alt du trenger å vite om beregning og utbetaling av feriepenger:

 1. Hva skal det beregnes feriepenger av?Feriepenger_is
 2. Skal det beregnes feriepenger av bonus?
 3. Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?
 4. Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?
 5. Når skal feriepenger utbetales?
 6. Hvordan beregne feriepenger?
 7. Prøv Vismas feriepengekalkulator
 8. Reduksjon av ferietrekk
 9. Arbeidstakere over 60 år
 10. Gratis guide om Ferie og feriepenger for deg som jobber med lønns- og personalspørsmål

 

Hva skal det beregnes feriepenger av?

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie har rett på minimum 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Men hva er feriepengegrunnlaget? Eller sagt på en annen måte: hva skal det beregnes feriepenger av?

Det skal beregnes feriepenger av alt vederlag som utbetales til arbeidstaker på bakgrunn av ytt arbeidsinnsats. Det opplagte eksemplet er ordinær lønn, uavhengig av om det er fast lønn og/eller provisjonsbasert lønn.

Skal det beregnes feriepenger av bonus?

Feriepenger_bonusSom klar hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus fordi denne som oftest er direkte knyttet til ytt arbeidsinnsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til resultatet i et team, avdeling eller til virksomheten som helhet. Også her er bonusen som regel knyttet til ytt arbeidsinnsats, selv om det ikke nødvendigvis er mulig å sette fingeren på hvor mye Per har bidratt i forhold til Pål og Espen.

Bonus som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats og fravær, kan imidlertid være unntatt fra beregning av feriepenger. Et eksempel er der virksomheten årlig utbetaler en julebonus på kr. 1000 til alle sine ansatte.

Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?

Det skal ikke beregnes feriepenger av blant annet følgende godtgjørelser:

•Utbetalte feriepenger

•Andel av nettoutbytte

•Fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (f.eks. årlig julebonus)

•Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.

Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?

Selv om arbeidstaker ikke nødvendigvis yter noen arbeidsinnsats under et sykefravær, regnes sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden som arbeidsvederlag det skal beregnes feriepenger av. Arbeidsgiverperioden består av de inntil 16 første kalenderdagene av et sykefravær.

Utover arbeidsgiverperioden utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Dersom arbeidsgiver velger å forskuttere sykepenger fra Folketrygden, gir dette normalt ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Dette og hvorvidt det skal beregnes feriepenger av avtalefestet lønn fra arbeidsgiver ved permisjon/sykdom, bør imidlertid reguleres i virksomhetens personalhåndbok.

Når skal feriepenger utbetales?

I henhold til ferielovens bestemmelser skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling, ferielovens §11 nr 1.

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til. Dersom ferien deles opp, så skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Det er imidlertid som nevnt over vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene.

Hvis arbeidsgiver utbetaler feriepenger en gang i året – hva får man utbetalt?

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 25 virkedager med ferie, det vil si fire uker og 1 dag. Relativt mange arbeidsgivere gir likevel sine ansatte fem uker ferie i året.

For arbeidstakere med fem ukers ferie

Feriepengene skal ved fem ukers ferie utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget hvis man er under 60 år. Det er feriepengene vi skal leve av i de fem ferieukene. Det hadde jo vært fint om vi også kunne mottatt lønn i denne perioden, men de færreste arbeidsgivere er spesielt interessert i å utbetale lønn for den tiden arbeidstaker har fri. Dersom man har 5 uker ferie, så må man derfor også trekkes for 5 uker ferie når feriepengene utbetales en gang i året. Beløpet som trekkes for å dekke lønnsbortfall for 5 uker ferie vil være noe høyere enn en månedslønn. Summen man får utbetalt når arbeidsgiver utbetaler feriepenger vil da være; feriepenger + junilønn – trekk for 5 uker ferie, og dette beløpet vil dermed bli noe lavere enn hva opptjente feriepenger i opptjeningsåret er.

Den tradisjonelle måten å beregne feriepenger på er å ta utgangspunkt i at en uke består av 6 virkedager. Ferieloven teller nemlig med lørdag som virkedag, noe som gjør at feriepengesystemet av mange oppleves som forvirrende. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned. Arbeidstakere med 5 ukers ferie har imidlertid rett på 30 virkedagers ferie (5 uker * 6 virkedager per uke = 30 virkedager). Arbeidstaker trekkes da for 30 virkedager ordinær lønn ved utbetalingen av feriepenger. Utbetalingen når feriepengene utbetales en gang i året beregnes da slik:

Brutto månedslønn + feriepenger – antall feriedager

Når arbeidstaker har 5 ukers ferie blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:

Brutto månedslønn 2017 + (brutto arbeidsvederlag 2016 * 0,12 ) – ((brutto månedslønn 2017 / 26) * 30)

Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i år 2016 og 2017 samt har rett til 5 ukers ferie der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:

25 000 + (300 000 * 0,12) – ( (25 000 / 26) * 30) = 32 153, 85

For arbeidstakere med fire uker + en dags ferie

De arbeidstakerne som har rett på ferie etter ferieloven, har krav på 25 virkedagers ferie. Dette utgjør 4 uker og en 1 dags ferie. Feriepengesatsen er da 10,2 % av feriepengegrunnlag for arbeidstakere under 60 år.

Når arbeidstaker har 4 uker og 1 dag ferie, blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:

Brutto månedslønn 2017 + (brutto arbeidsvederlag 2016 * 0,12) – ((brutto månedslønn 2017 / 26) * 25)

Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i år 2016 og 2017 samt har rett til 4 uker og 1 dag ferie der feriepengene skal utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:

25 000 + (300 000 * 0,102) – ( (25 000 / 26) * 25) = 31 561,54

Feriepengekalkulator

Regnestykkene over kan virke vanskelige. Visma har derfor publisert en feriepengekalkulator hvor du enkelt kan legge inn lønn og antall ferieuker, så fikser kalkulatoren resten.

Til feriepengekalkulator

Reduksjon av ferietrekk

Arbeidstakere som ikke har vært i fullt arbeid opptjeningsåret, kan motsette seg avvikling av ferie fordi feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet du vil ha i ferien.

Årsaker til at ansatte har manglende opptjening av feriepenger, er for eksempel at de:

 • kommer rett fra skolebenken
 • kommer fra militærtjeneste
 • kommer fra lange omsorgspermisjoner uten full feriepengeopptjening fra arbeidsgiver
 • kommer fra lange permisjoner uten lønn
 • har vært permittert
Listen over er ikke uttømmende, og det kan være andre årsaker til manglende opptjening av feriepenger.
Retten til å motsette seg å ta ut ferie gjelder ikke dersom arbeidstakeren har full opptjening i opptjeningsåret, hos en eller flere arbeidsgivere/tidligere arbeidsgivere, men har unnlatt å sette av opptjente midler til dekning av inntektsbortfallet ved ferieavviklingen.

Arbeidstaker over 60 år

Feriepenger_over_60Det er særskilte beregningsmåter for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstakere over 60 år har krav på lengre ferie, og derfor har de også økte feriepengesatser som gjelder opp til visse beløpsgrenser. For mer informasjon om dette kan man lese vår blogg om fordeler for de over 60 år.

 

Vil du vite mer?

I Visma er vi eksperter på lønn og HR. Vi hjelper mange store og små bedrifter med alt fra lønnssystemer til juridisk rådgiving og kurs. Besøk vår samleside Lønn og HR for å se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Gratis guide til deg som jobber med lønn og personal

I vår guide “Ferie og feriepenger” får du svar på alt du trenger å vite. I guiden får du en fullstendig oversikt over reglene for ferie, hvordan du beregner feriepenger og hvilke rettigheter som gjelder.

Last ned gratis guide: Alt du trenger å vite om ferie og feriepenger

Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Jobben består i hovedsak av support til Visma sine kunder og en utstrakt kursvirksomhet, i tillegg til å skrive artikler og oppdatere Visma sine oppslagsverk på lønnsområdet.
Connect with Monica: