Feriepenger – hva får jeg utbetalt i år?

I Norge har vi en ordning der arbeidstakere ikke har rett til lønn ved avvikling av ferie. I stedet har de rett til feriepenger som kompenserer lønnsbortfallet. Det er med andre ord feriepengene som skal finansiere sommerens is, grillmat og jordbærkurver.

 

I dette blogginnlegget finner du alt du trenger å vite om beregning og utbetaling av feriepenger:

 1. Hva skal det beregnes feriepenger av?Feriepenger_is
 2. Skal det beregnes feriepenger av bonus?
 3. Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?
 4. Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?
 5. Når skal feriepenger utbetales?
 6. Hvordan beregne feriepenger?
 7. Prøv Vismas feriepengekalkulator
 8. Reduksjon av ferietrekk
 9. Arbeidstakere over 60 år

 

Hva skal det beregnes feriepenger av?

Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie har rett på minimum 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Men hva er feriepengegrunnlaget? Eller sagt på en annen måte: hva skal det beregnes feriepenger av?

Det skal beregnes feriepenger av alt vederlag som utbetales til arbeidstaker på bakgrunn av ytt arbeidsinnsats. Det opplagte eksemplet er ordinær lønn, uavhengig av om det er fast lønn og/eller provisjonsbasert lønn.

 

Skal det beregnes feriepenger av bonus?

Feriepenger_bonusSom klar hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus fordi denne som oftest er direkte knyttet til ytt arbeidsinnsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til resultatet i et team, avdeling eller til virksomheten som helhet. Også her er bonusen som regel knyttet til ytt arbeidsinnsats, selv om det ikke nødvendigvis er mulig å sette fingeren på hvor mye Per har bidratt i forhold til Pål og Espen.

Bonus som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats og fravær, kan imidlertid være unntatt fra beregning av feriepenger. Et eksempel er der virksomheten årlig utbetaler en julebonus på kr. 1000 til alle sine ansatte.

 

Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?

Det skal ikke beregnes feriepenger av blant annet følgende godtgjørelser:

•Utbetalte feriepenger

•Andel av nettoutbytte

•Fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (f.eks. årlig julebonus)

•Verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.

 

Skal det beregnes feriepenger av sykepenger?

Selv om arbeidstaker ikke nødvendigvis yter noen arbeidsinnsats under et sykefravær, regnes sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden som arbeidsvederlag det skal beregnes feriepenger av. Arbeidsgiverperioden består av de inntil 16 første kalenderdagene av et sykefravær.

Utover arbeidsgiverperioden utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Dersom arbeidsgiver velger å forskuttere sykepenger fra Folketrygden, gir dette normalt ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Dette og hvorvidt det skal beregnes feriepenger av avtalefestet lønn fra arbeidsgiver ved permisjon/sykdom, bør imidlertid reguleres i virksomhetens personalhåndbok.

 

Når skal feriepenger utbetales?

For arbeidsgiver kan det være fristende av hensyn til kostnadsoversikten å utbetale feriepenger løpende eller inkludere feriepenger i timelønn, månedslønn eller bonus. Ferieloven tilstreber imidlertid å sikre at feriepenger utbetales i forbindelse med at arbeidstaker faktisk avvikler ferien sin. Med mindre det følger av tariffavtale, er det ikke lov å inkludere feriepenger i lønn.

Dersom det hadde vært utstrakt mulighet til forskudd på feriepenger og inkludering av feriepenger i lønn, sammenholdt med at arbeidstaker ikke har rett til lønn i ferien, ville dette medført at enkelte kunne gått en ganske mager juli i møte.

Feriepenger_når_utbetalesDerfor er hovedprinsippet i ferieloven at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, og at feriepengene deles opp forholdsmessig når ferien deles opp. I mange virksomheter utbetales imidlertid feriepengene samlet i juni, uavhengig av når arbeidstakerne faktisk avvikler ferien sin. Denne ordningen forenkler lønnskjøringen til arbeidsgiver og oppleves som tilfredsstillende for de fleste arbeidstakere.

Dersom arbeidsgiver inkluderer feriepenger i lønn eller utbetaler feriepenger fortløpende risikerer arbeidstaker å avvikle ferie uten å motta noen form for inntekt i denne perioden. Det foreligger avgjørelser i rettspraksis der domstolene har pålagt arbeidsgivere å betale feriepenger til arbeidstakere på nytt i slike tilfeller.

 

Hvordan beregne egne feriepenger?

5 ukers ferie

Selv om det ikke er et lovkrav har de fleste av oss 5 uker ferie i året.  Feriepengene skal da utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget hvis man er under 60 år. Det er feriepengene vi skal leve av i de 5 ferieukene. Det hadde jo vært fint om vi også kunne mottatt lønn i denne perioden, men de færreste arbeidsgivere er spesielt interessert i å utbetale lønn for den tiden arbeidstaker har fri. Siden de fleste arbeidstakere har 5 uker ferie må det trekkes mer enn en hel månedslønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Den tradisjonelle måten å beregne feriepenger på er å ta utgangspunkt i at en uke består av 6 virkedager. Ferieloven teller nemlig med lørdag som virkedag, noe som gjør at feriepengesystemet av mange oppleves som forvirrende. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned. Arbeidstakere med 5 ukers ferie har imidlertid rett på 30 virkedagers ferie (5 uker * 6 virkedager per uke = 30 virkedager). Arbeidstaker må derfor trekkes 4 virkedagers ordinær lønn ved utbetaling av feriepenger.

Måten de fleste arbeidsgivere nå utbetaler feriepenger på følger denne formelen:

Brutto månedslønn + feriepenger – antall feriedager

Når arbeidstaker har 5 ukers ferie blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:

Brutto månedslønn 2017 + (brutto arbeidsvederlag 2016 * 0,12 ) – ((brutto månedslønn 2017 / 26) * 30)

Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i år 2016 og 2017 samt har rett til 5 ukers ferie der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:

25 000 + (300 000 * 0,12) – ( (25 000 / 26) * 30) = 32 153, 85

 

4 uker + 1 dags ferie

De arbeidstakerne som har rett på ferie etter ferieloven, har krav på 25 virkedagers ferie. Dette utgjør 4 uker og en 1 dags ferie. Feriepengesatsen er da 10,2 % av feriepengegrunnlag for arbeidstakere under 60 år.

Siden det i gjennomsnitt er 26 virkedager i en måned, betyr det at arbeidstaker skal ha utbetalt feriepenger for 25 virkedager i tillegg til én ordinær dagslønn.

Når arbeidstaker har 4 uker og 1 dag ferie, blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:

Brutto månedslønn 2017 + (brutto arbeidsvederlag 2016 * 0,12) – ((brutto månedslønn 2017 / 26) * 25)

Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i år 2016 og 2017 samt har rett til 4 uker og 1 dag ferie der feriepengene skal utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:

25 000 + (300 000 * 0,102) – ( (25 000 / 26) * 25) = 31 561,54

 

Feriepengekalkulator

Regnestykkene over kan virke vanskelige. Visma har derfor publisert en feriepengekalkulator hvor du enkelt kan legge inn lønn og antall ferieuker, så fikser kalkulatoren resten.

Til feriepengekalkulator

 

Reduksjon av ferietrekk

Arbeidstakere som ikke har vært i fullt arbeid opptjeningsåret kan motsette seg avvikling av ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Eksempler på årsaker til at ansatte har manglende opptjening av feriepenger er at de:

 • kommer rett fra skolebenken
 • kommer fra militærtjeneste
 • kommer fra lange omsorgspermisjoner uten full feriepengeopptjening fra arbeidsgiver
 • kommer fra lange permisjoner uten lønn
 • har vært permittert
Listen over er ikke uttømmende og andre årsaker til manglende opptjening av feriepenger kan gjelde.
Retten til å motsette seg å ta ut ferie gjelder ikke dersom arbeidstakeren har full opptjening i
opptjeningsåret, hos en eller flere arbeidsgivere/tidligere arbeidsgivere, men har unnlatt å sette av opptjente midler til dekning av inntektsbortfallet ved ferieavviklingen.

 

Arbeidstaker over 60 år

Feriepenger_over_60Det er særskilte beregningsmåter for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstakere over 60 år har krav på lengre ferie, og derfor har de også økte feriepengesatser som gjelder opp til visse beløpsgrenser. For mer informasjon om dette kan man lese vår blogg om fordeler for de over 60 år.

 

 

Vil du vite mer?

I Visma er vi eksperter på lønn og HR. Vi hjelper mange store og små bedrifter med alt fra lønnssystemer til arbeidsrett. Besøk vår samleside Lønn og HR for å se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Visma Advokater er et forretningsjuridisk advokatfirma med lang erfaring innen arbeidsrett. Om du har spørsmål knyttet til feriepenger eller andre spørsmål knyttet til arbeidsrett, kontakt advokatfullmektig Bibbi Moen Drange på telefon +47 481 76 355 eller epost for en uforpliktende vurdering av din sak.

Bibbi er advokatfullmektig i arbeidsrettsavdelingen til Visma Advokater. Til daglig arbeider hun med varierte rettslige problemstillinger med et spesielt fokus på arbeidsrett og personvern. Bibbi har også solid kompetanse innenfor tvangsfullbyrdelse og pengekravsrett da hun i mange år arbeidet hos Namsfogden i Oslo. Fra april 2017 jobber Bibbi i Magnus Legal.
Connect with Bibbi Moen: