Sykepenger - Syk mann på sofa

Nye regler for beregning av sykepenger

I januar 2019 innføres det nye regler for beregning av sykepenger. Endringene gjelder både for sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden. De nye reglene vil med andre ord berøre alle som jobber med sykepenger.

Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke. For arbeidsgivere som forskutterer er det viktig å kunne reglene for å sikre at sykepengene som utbetales samsvarer med faktisk refusjon fra NAV.

Les også: Nye rutiner for digital sykemelding og refusjonskrav

Hva er sykepenger?

Formålet med sykepenger er å dekke arbeidstakers inntektsbortfall ved fravær som skyldes sykdom. Sykepengene skal i størst mulig grad tilsvare den inntekt som bortfaller i perioden arbeidstaker er syk. Reglene for beregning av sykepenger er derfor laget for å hensynta variasjoner i inntekt og arbeidstid for ulike grupper av arbeidstakere.

Sykepenger i arbeidsgiverperioden

Når de nye reglene trer i kraft, vil hovedregelen for fastsetting av sykepenger i arbeidsgiverperioden være at sykepengene skal beregnes på bakgrunn av inntekten de siste tre kalendermånedene før den ansatte ble syk. Den nye beregningsperioden vil gjelde for alle arbeidstakere;

  • Fast arbeidstid og timelønn
  • Fast arbeidstid og månedslønn
  • Arbeidsforhold med skiftende arbeidsperioder eller inntekter

Unntak

Ved arbeidsforhold som har vart så kort tid at det ikke er rapportert inntekt til a-ordningen for tre kalendermåneder, er det fastsatt at det kortere tidsrommet skal legges til grunn. Det samme vil gjelde der arbeidstaker har fått varig lønnsendring i løpet av, eller etter beregningsperioden, men før arbeidsuførhetstidspunktet. I dette tilfellet er det tidsrommet etter lønnsendringen som skal danne grunnlaget for beregningen.

Sykepenger fra NAV

Ved utløp av arbeidsgiverperioden overtar NAV betalingsansvaret for sykepenger. Det er den aktuelle månedsinntekt som arbeidsgiver har beregnet som danner utgangspunktet for fastsetting av sykepengene i trygdeperioden. For å fange opp tilfeldige variasjoner i sykepengegrunnlaget, har det nye regelverket videreført en mulighet for NAV til å kunne fastsette sykepengegrunnlaget ved skjønn der avviket mellom faktisk og beregnet inntekt blir for stor.

Les også: Rettigheter til sykepenger etter 62 år

Lær mer om de nye reglene for beregning av sykepenger

På vårt kurs “Nye regler – Sykepenger – rutiner og digitalisering” lærer du om de nye reglene for beregning av sykepenger og den digitale inntektsmeldingen som gjelder fra januar 2019.

Delta på vårt kurs om beregning av sykepenger

 

 

 

Vanja Ramsrud er advokatfullmektig i Visma Software. Hennes spesialområder er innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon.
Connect with Vanja: